Ändra andelstal

Andelstalen i en befintlig gemensamhetsanläggning kan ändras på olika sätt. På den här sidan beskriver vi hur ni kan gå tillväga, vad det kostar och vad som kan vara bra att tänka på.

Ändra andelstal i enlighet med anläggningsbeslutet (24a §  AL)

Om samfällighetsföreningens styrelse har behörighet att besluta om ändring av andelstalen, kan ni ansöka om att registrera ändringen i enlighet med 24 a § i anläggningslagen (AL).

Hur andelstalen får ändras ska framgå av anläggningsbeslutet. Där står det till exempel på vilket sätt och i vilka fall samfällighetsföreningens styrelse får ändra andelstalen.

Använd blanketten Ändring av andelstal (24a AL) (pdf, nytt fönster). Styrelsens beslut gäller först då Lantmäteriet registrerat de nya andelstalen.

Så snart styrelsen har fattat beslut om att ändra andelstalet ska de underrätta berörd fastighetsägare om beslutet.

Kostnad för att ansöka (24a § i AL)

När ni ska registrera de ändrade andelstalen betalar föreningen 3 250 kronor per gemensamhetsanläggning samt 700 kronor per fastighet utöver den första.

Exempel

Kostnad för att registrera ändrade andelstal för 10 fastigheter blir 3 250 kronor + (700 kronor x 9) = 9 550 kronor.

Tänk på! Det kostar, även om det ni ansöker om inte går att genomföra eller om ni tar tillbaka ansökan.

Ändra andelstal, begära in- eller utträde med överenskommelse (43 § AL)

Om ni vill ändra andelstal eller begära inträde eller utträde för en eller flera fastigheter, kan ni träffa en överenskommelse om detta. För att överenskommelsen ska börja gälla måste ni ansöka om Lantmäteriets godkännande av överenskommelsen (43 § AL).

Om gemensamhetsanläggningen sköts av en samfällighetsförening behöver alla fastighetsägare som får ändrade andelstal vara överens med styrelsen och skriva under om förändringen. För att överenskommelserna sedan ska börja gälla behöver ni ansöka om godkännande av Lantmäteriet.

Om gemensamhetsanläggningen sköts av delägarna behöver samtliga delägare komma överens om det nya andelstalet. 

För att ansöka, använd blanketten Överenskommelse om ändrat andelstal (43 AL) (pdf, nytt fönster). Överenskommelsen gäller först då den godkänts och registrerats av Lantmäteriet.

Få hjälp och ta del av olika ersättningsregler, samt vilka uppgifter vi behöver få och information om i vår handläggning; överenskommelse om andelstal i gemensamhetsanläggning enligt 43 § anläggningslagen.

Kostnad för att ansöka (43 § i AL)

Ansökan om godkännande kostar 6 500 kronor per gemensamhetsanläggning samt 700 kronor per fastighet utöver den första. Delägarna väljer vilka som ska stå för kostnaden; föreningen, samtliga delägare, fastighetsägare eller en fördelning dem emellan.

Exempel 1

Ni skickar in två överenskommelser för samma fastighet men i två olika gemensamhetsanläggningar.

6 500 kr x 2 = 13 000 kr

Exempel 2

Ni skickar in två överenskommelser för två olika fastigheter i samma gemensamhetsanläggning.

6 500 kr + 700 kr = 7 200 kr

Tänk på! Det kostar, även om det ni ansöker om inte går att genomföra eller om ni tar tillbaka ansökan.

Ändra andelstal efter beslut på samfällighetsföreningens föreningsstämma (43 a § AL)

Nytt sätt för samfällighetsföreningar att ändra andelstal från 1 juli 2022

Om ni vill ändra andelstal kan ni fatta ett beslut om detta på föreningsstämma. Stämman kan endast fatta beslut om att ändra andelstalen för befintliga delägare, inte in- eller utträde i gemensamhetsanläggningen.

På stämman måste minst två tredjedelar rösta för ändringen. För att de nya andelstalen sedan ska börja gälla behöver ni ansöka om godkännande av Lantmäteriet.

För att ansöka, använd blanketten Ändring av andelstal i gemensamhetsanläggning genom stämmobeslut (43 a § anläggningslagen, AL) (pdf, nytt fönster). De nya andelstalen gäller först då de godkänts och registrerats av Lantmäteriet.

Få hjälp och ta del av olika ersättningsregler, samt vilka uppgifter vi behöver få och information om i vår handläggning; Ändra andelstal i gemensamhetsanläggning enligt § 43 a

Kostnad för att ansöka (43 a § AL)

Lantmäteriet tar betalt genom att dels ta ut ett grundbelopp på 6 500 kr, dels en timkostnad baserad på nedlagd tid. Läs mer om hur vi tar betalt i Lantmäteriets föreskrift LMFS 2022:5 (pdf, nytt fönster)

Möjligheten för föreningen att själva ändra andelstal genom beslut på stämma är en ny möjlighet som inte funnits tidigare. Det går därför inte i nuläget att lämna några uppskattningar om hur lång tid ett sådant ärende kan ta att handlägga, och därmed inte heller vad det kan komma att kosta.

Läs mer om kostnader och handläggningstid på Ändra andelstal i gemensamhetsanläggning enligt § 43 a

Andra sätt att ändra andelstal

Ibland är gemensamhetsanläggningen så pass gammal eller inaktuell på andra sätt, att det inte går att ändra andelstalen på något av ovanstående sätt. Då kan ni istället ansöka om att ompröva själva anläggningsbeslutet. Läs mer om att ändra eller ta bort gemensamhetsanläggning.

Det är ni själva som behöver ta ställning till ifall det är läge att ompröva anläggningsbeslutet. REV – Riksförbundet Enskilda Vägar – och Villaägarnas Riksförbund lämnar kostnadsfri rådgivning till sina medlemsföreningar. REV ger även ut handboken EVA REV. Ni kan också vända er till fastighetsrättsliga konsulter på den öppna marknaden för rådgivning.

Läs mer om:

Att tänka på vid ändring av andelstal

När en förening eller styrelse ska ändra en fastighets andelstal är det viktigt att redogöra för hur det nya andelstalet förhåller sig till andra andelstal. Vid bildandet av gemensamhetsanläggningen har det ofta tagits fram normer för hur andelstalen ska beräknas - dessa bör utgöra underlag till andelstalen för att alla andelstal ska bli rätt och förhålla sig till varandra på ett korrekt sätt.


Exempel

 

Vi kan illustrera konsekvenserna med ett exempel:

Gemensamhetsanläggningen ga: 1 har tre delägare, fastighet A, B och C. Andelstalen i gemensamhetsanläggningen avser både utförande och drift. Delägarna svarar här för en tredjedel vardera av kostnaderna för gemensamhetsanläggningens utförande och drift (1/3).

Om A:s andelstal ändras från 1 till 2 innebär det att A kommer att betala för hälften av kostnaderna för anläggningens utförande och drift (2/4) medan B och C betalar för en fjärdedel vardera (1/4). Höjningen av A:s andelstal innebär alltså en sänkning av B och C:s andelstal.

På motsvarande sätt innebär en sänkning av A:s andelstal en höjning av B och C:s andelstal. Om A:s andelstal sänks till 0,5 kommer A att betala för en femtedel av kostnaderna (1/5) medan B och C betalar för två femtedelar vardera (2/5).

Frågor och svar om ändra andelstal

Ett anläggningsbeslut är ett beslut som Lantmäteriet fattar i samband med att en gemensamhetsanläggning bildas eller ändras vid en så kallad omprövning. I anläggningsbeslutet står det till exempel:

  • vilka fastigheter som ingår i gemensamhetsanläggningen och hur vilka andelstal respektive fastighet har.
  • vad gemensamhetsanläggningen omfattar, till exempel hur bred en väg ska vara och om det ska finnas belysning.

Om din fastighet har del i en gemensamhetsanläggning, kan du ta del av beslutet om du loggar in med e-legitimation på Min sida.

Anläggningsbeslutet finns beskriven i akten från när gemensamhetsanläggningen bildades. Om det har skett andra åtgärder efter att gemensamhetsanläggningen bildades, kan du även ta del av senare förrättningshandlingar.

Du kan också vända dig till föreningen, eller till Lantmäteriets kundcenter.

Det framgår tydligt i beslutet, om samfällighetens styrelse har behöriget att själva ansöka om att ändra andelstalen.