Ändra eller ta bort en gemensamhetsanläggning

Gemensamhetsanläggningen kan behöva ändras ibland, till exempel när beslutet om vad den ska förvalta behöver ändras eller tas bort.

Vill ni göra förändringar i gemensamhetsanläggningen?

För att gemensamhetsanläggningen ska kunna ändras behöver själva anläggningsbeslutet omprövas. Det gör ni genom att ansöka om en lantmäteriförrättning. Innan en ansökan är prövad kan vi inte lämna något förhandsbesked om ett ärende är genomförbart. Behöver ni stöd i att tolka ert anläggningsbeslut för att veta vad som ingår i gemensamhetsanläggningen så hänvisar vi till den privata marknaden via externa rådgivare eller ombud.

Vem kan ansöka om omprövning?

Du som äger en fastighet som har andel i en gemensamhetsanläggning har rätt att ansöka om en omprövning. Som ägare till en fastighet som har upplåtit mark från din fastighet har du också rätt att ansöka om omprövning av de delar av anläggningen som berör din fastighet.

Efter beslut på föreningsstämma har en samfällighetsförening rätt att ansöka om omprövning av en gemensamhetsanläggning som föreningen förvaltar.

När vi är klara med handläggningen så fattas ett anläggningsbeslut som gäller fram till dess att anläggningen upphör eller omprövas igen.

Kostnader för att ändra eller ta bort

För att kunna ändra gemensamhetsanläggningen genom att ompröva beslutet behöver du ansöka om en lantmäteriförrättning. Lantmäteriförrättningar kostar och hur mycket kostnaden blir beror på hur mycket tid vi behöver arbeta med ärendet.

Oftast är det alla i gemensamhetsanläggningen som slutligen delar på kostnaderna för lantmäteriförrättningen. Men ibland går det inte att göra på det sätt som ni önskar. Då behöver vi ta betalt för den tid vi lagt ned på arbetet med din ansökan. Då är det den som ansökte om omprövningen som betalar. 

Läs mer om kostnaden för att ansöka om lantmäteriförrättning.

Ta del av kostnadsexempel och se exempel på vad som påverkar kostnader i samband med gemensamhetsanläggningar.

Hur lång tid tar det?

En lantmäteriförrättning tar olika lång tid, beroende på vad du vill ha hjälp med och hur lätt eller svårt det är att genomföra det du ansöker om. Här kan du läsa mer om våra handläggningstider, och ta del av vanliga frågor och svar.

Hur ansöker vi?

Fyll i blanketten ansökan om lantmäteriförrättning och välj en så kallad anläggningsförrättning.