Kostnadsexempel för gemensamhetsansläggningar

Det är många faktorer som påverkar den slutgiltiga kostnaden för din ansökan. Här kan du se några exempel på kostnader för gemensamhetsanläggningar, för att få en uppskattning av vad den ungefärliga kostnaden kan bli.

Exemplen är inte bindande

Här kan du ta del av kostnadsexempel för att bilda en ny gemensamhetsanläggning eller ändra beslutet i en befintlig. Exemplen ska inte betraktas som bindande för en liknande ansökan.

Bilda ny gemensamhetsanläggning

En gemensamhetsanläggning är en anläggning som ägs och tas hand om av flera fastigheter ihop, till exempel vägar, bryggor eller lekplatser.

Här hittar du mer information om gemensamhetsanläggningar.

Att tänka på vid bildande av ny gemensamhetsanläggning

Det kan kosta mer om:

 • ni är många som berörs och behöver vara med och tycka till under tiden vi arbetar med ansökan.
 • ni inte är överens om vad ni vill att ansökan ska gälla, hur eventuell ersättning ska betalas, eller vem som ska betala vad.
 • det finns många alternativa lösningar eller oklarheter som behöver utredas innan vi fattar beslut.

Innan ni ansöker, gör gärna detta:

 • prata ihop er med de andra fastighetsägarna och kom överens om vad ni vill ska ingå i er ansökan.
 • utse en eller flera personer som kan svara på de frågor som kan uppstå under tiden vi arbetar med ansökan.

Exempel bilda ny gemensamhetsanläggning - alla är överens

En gemensamhetsanläggning för tio fastigheter ska bildas. Alla berörda fastighetsägare är överens om vad de vill att ansökan ska gälla och vem som ska betala.

En uppskattad total kostnad är cirka 75 000 kronor. Om alla fastigheter ska dela på kostnaderna blir det 7 500 kronor per fastighet.

Ta del av ett annat, mer detaljerat exempel.   

Exempel bilda ny gemensamhetsanläggning - delvis motstridiga åsikter

En ny gemensamhetsanläggning med 60 berörda fastigheter ska bildas. Innan vi kan fatta beslut behöver vi:

 • utreda oklarheter och alternativa lösningar
 • ta hänsyn till många delvis motstridiga åsikter bland de berörda fastighetsägarna.

En uppskattad total kostnad är cirka 300 000 kronor. Om alla fastigheter ska dela på kostnaderna blir det 5 000 kronor per fastighet.

Ta del av ett annat, mer detaljerat exempel.


Ändra beslut för en befintlig gemensamhetsanläggning

Om det finns en befintlig gemensamhetsanläggning men det finns behov av att förändra dess ändamål eller lägga till eller ta bort delar av den så kan detta ske genom en omprövning. Exempel på detta är:

 • parkeringsplats ska kompletteras med laddpunkter för elbil.
 • en infiltrationsanläggning ska utökas för två tillkommande fastigheter.
 • en centralantenn ska tas bort ur en gemensamhetsanläggning för olika ändamål i ett radhusområde.

Att tänka på vid ändring av befintlig gemensamhetsanläggning

Det kan kosta mer om:

 • ni är många som berörs och behöver vara med och tycka till under tiden vi arbetar med ansökan.
 • ni inte är överens om vad ni vill att ansökan ska gälla, hur eventuell ersättning ska betalas, eller vem som ska betala vad.
 • det finns många alternativa lösningar eller oklarheter som behöver utredas innan vi fattar beslut.

Innan ni ansöker, gör gärna detta:

 • prata ihop er med de andra fastighetsägarna och kom överens om vad ni vill ska ingå i er ansökan.
 • utse en eller flera personer som kan svara på de frågor som kan uppstå under tiden vi arbetar med ansökan.

Läs mer om ändring av befintlig gemensamhetsanläggning i exemplet som följer.

Exempel ändra befintlig gemensamhetsanläggning 

Ett beslut i en befintlig gemensamhetsanläggning med 25 fastigheter ska ändras till att omfatta någonting annat.

Innan vi fattar beslut behöver vi göra en detaljerad beskrivning av vad som ska ändras och vilken funktionalitet som ska läggas till. Alla berörda fastighetsägare är överens om vad de vill att ansökan ska gälla och vem som ska betala.

En uppskattad total kostnad är cirka 150 000 kronor. Om alla fastigheter ska dela på kostnaderna blir det 6 000 kronor per fastighet.

Ta del av ett annat, mer detaljerat exempel.


Ändra andelstal

Om ni enbart ska ändra föredelningen av hur mycket varje fastighet ska betala (andelstal), i en befintlig gemensamhetsanläggning betalar ni en fast kostnad. Det är olika kostnad, beroende på vad ni vill göra och hur många fastigheter det gäller.

Läs mer om kostnaden för att ändra andelstal.