Detaljerat exempel - bilda ny gemensamhetsanläggning där det finns delvis motstridiga åsikter

Här hittar du ett detaljerat exempel på att bilda ny gemensamhetsanläggning där det finns motstridiga åsikter.

Exempel

Ett vägnät på landsbygden förvaltas genom en frivillig ekonomisk förening. Det råder delade meningar i föreningen om man ska söka förrättning för att bilda en gemensamhetsanläggning och en samfällighetsförening.

Ungefär 50 fastigheter nyttjar vägnätet. Dessa fastigheter har totalt 100 ägare. Några av fastigheterna är jord- och skogsbruksfastigheter men det finns också det stort antal villatomter, några hästgårdar och en fastighet där ett 10-tal stugor hyrs ut invid en sjö under sommarhalvåret.

Det finns ett flertal olika förslag på hur vägfrågan ska hanteras. Några vill bilda två gemensamhetsanläggningar, andra vill bilda en och en grupp vill inte vara med alls. Ägarna till en lantbruksfastighet vill inte längre att vägen ska gå igenom deras gårdscentrum utan istället nyanläggas i en slinga runt gården. Grannen vill ha betalt om gemensamhetsanläggningen ska upplåtas på hans mark.

En grupp av markägare väljer att ansöka hos lantmäterimyndigheten om att bilda en gemensamhetsanläggning och en förening för hela vägnätet.

Vid det första sammanträdet framförs ett stort antal yrkanden om olika lösningar på vägfrågan. Lantmäterimyndigheten beslutar om att ta in en vägsakkunnig för att bistå myndigheten vid bedömningen av vilka upprustningsåtgärder som behövs för vägnätet och hur den nya vägen runt gårdscentrum kan utföras och vad en sådan åtgärd skulle kosta.

Lantmäterimyndigheten beslutar att en gemensamhetsanläggning ska bildas och vilka vägsträckor som ska ingå. Detta beslut överklagas. Mark- och Miljödomstolen landar i samma resultat även om domstolen gör vissa andra bedömning vid sin prövning. Anläggningsbeslutet vinner laga kraft.

Vid nästa sammanträde redovisas ett förslag till andelstalslängd och en ersättningsutredning. Ett flertal markägare har synpunkter på såväl andelstal som ersättning.

Beslut tas om andelstal och ersättning samt fördelning av förrättningskostnaden.

Förrättningskostnaden blir cirka 400 000 kr.

När förrättningen vunnit laga kraft hålls ett sammanträde för att bilda en samfällighetsförening. Kostnaden för detta blir denna gång ca 15 000 kr. 

Läs mer om att bilda en samfällighetsförening.

Vid framtida bebyggelse och ändringar av jordbruket finns möjlighet att för föreningen att ingå överenskommelse med berörda markägare för att hålla deltagarkretsen aktuell. Någon ny förrättningsåtgärd beträffande vägen kommer troligen inte att behövas de kommande 25 åren.