Detaljerat exempel - ändra beslut för en befintlig gemensamhetsanläggning

Här hittar du ett detaljerat exempel på att ändra beslut för en befintlig gemensamhetsanläggning.

Exempel

En gemensamhetsanläggning har tidigare bildats för väg som ligger på mark ägd av kommunen i ett område med detaljplan. Där finns tio villatomter och en industritomt där en byggfirma nyligen har etablerats.

Vägen har skötts av villaägarna gemensamt men nu vill de bilda en förening. De vill också att byggfirman ska ingå med ett större andelstal än villafastigheterna. Byggfirman å sin sida vill att anslutningsvägen till deras verksamhet ska ingå i gemensamhetsanläggningen.

Under vägen till byggfirman finns ledningar av olika slag. Lantmäteriet utreder med vilken rätt ledningarna är förlagda och om rättigheterna kan komma att påverkas. Det finns gamla samfällda områden som utreds och det konstateras att några kan tas bort i samma förrättning.

Samråd sker med kommunen och det bedöms att trots vissa mindre avvikelser strider inte åtgärderna mot detaljplanens syfte.

Det råder delade meningar i fråga om vägen till firman ska ingå och vilket andelstal de ska ha. Efter samtal med parterna presenterar Lantmäteriet ett förslag till andelstal.

Vid sammanträde går kommunen med på att upplåta marken för den tillkommande vägen utan ersättning. Elbolaget vill att vissa förbehåll ska gälla som avser att skydda ledningarna. De andelstal som Lantmäteriet föreslår accepteras. Ärendet kan nu beslutas.

Förrättningskostnaden blir cirka 160 000 kr.

När förrättningen vunnit laga kraft hålls ett sammanträde och en samfällighetsförening bildas. Kostnaden för detta blir denna gång 15 000 kr.

Området är nu fullbebyggt och detaljplanen möjliggör ingen ytterligare bebyggelse. Någon ny förrättningsåtgärd beträffande vägen kommer de inte behöva de kommande 50 åren, troligtvis inte heller de kommande 100 åren.

Läs mer om att bilda en samfällighetsförening.