Samfällighetsförening

En samfällighet eller en gemensamhetsanläggning förvaltas oftast av en samfällighetsförening. Lantmäteriet är den myndighet som registrerar samfälligheter och tilldelar organisationsnummer till samfällighetsföreningar.

Vad är en samfällighetsförening?

Syftet med en samfällighetsförening är att förvalta och sköta gemensamma områden och anläggningar. När Lantmäteriet har bildat en gemensamhetsanläggning, kan också en samfällighetsförening bildas.

Samfällighetsföreningen är en juridisk person. Medlemmarna i föreningen är fastighetsägarna till de fastigheterna som har andel i samfälligheten. Inom samfällighetsföreningen beslutas hur samfälligheten ska skötas. Därför fungerar skötseln även om alla inte är överens.

Lantmäteriet har ett särskilt register över alla samfällighetsföreningar. Registret innehåller uppgifter om föreningen samt dess organisation såsom styrelsens sammansättning och firmatecknare.

Delägarförvaltning

En samfällighet kan även skötas genom delägarförvaltning. Det kan fungera för samfälligheter där få fastigheter ingår och där kostnader för drift och underhåll är låga. Vid delägarförvaltning måste alla medlemmarna vara överens om alla beslut.
Är delägarna inte överens kan Lantmäteriet hjälpa till genom att hålla ett delägarsammanträde. Avgiften för ett delägarsammanträde är 900 kronor i timmen och beräknas utifrån den tid vi lägger på att hjälpa er. Ni betalar ingen moms. För mer information läs här.