Samfällighetsföreningsregistret - SFR

Uppgifter om din samfällighetsförening finns i Samfällighetsföreningsregistret (SFR) som hanteras av oss. Vi hjälper dig med bland annat ansökan om organisationsnummer, uppgiftsändringar, stadgeändringar och frågor kring ditt pågående ärende.

Registrets innehåll 

Samfällighetsföreningsregistret innehåller bland annat:

 • namn på föreningen
 • information om vilken gemensamhetsanläggning som föreningen tar hand om (förvaltar)
 • gemensamhetsanläggningens ändamål
 • styrelsens sammansättning
 • firmatecknare
 • stadgar
 • postadress
 • organisationsnummer

Om du ännu inte har bildat en samfällighetsförening så kan du läsa mer på sidan Bilda en samfällighetsförening.

Moms i samfällighetsförening

Din samfällighetsförening ska vara momsregistrerad om den uppför och förvaltar en gemensamhetsanläggning mot att medlemmarna betalar sin andel av kostnaderna för anläggningen.

Läs om moms i en samfällighetsförening på Skatteverkets webbplats (nytt fönster).

Aktuell handläggningstid

Handläggningstiden för registrering av nya samfällighetsföreningar beräknas vara
0 arbetsdagar. För resterande ärenden till samfällighetsföreningsregistret beräknas handläggningstiden vara 0 arbetsdagar.

Med handläggningstid menar vi tiden efter att vi sett föreningens betalning för de ärendetyper som är avgiftsbelagda. Detta under förutsättning att ärendet inte behöver kompletteras.

Kostnader

Registeravgifterna beslutas av regeringen och framgår av 10-14 §§ i avgiftsförordningen (1992:191) och 10-11 §§ förordningen om förande av samfällighetsföreningsregister (1993:1270). 

Kom ihåg att avgiften ska betalas till oss på Lantmäteriet när ansökan/anmälan skickas in. Det är först när vi mottagit betalningen som vi kan påbörja vår handläggning av ärendet. Betalning kan göras antingen till vårt bankgiro 805-7028 eller via Swish 123 322 2734.

Skriv föreningens företagsnamn och eventuellt organisationsnummer vid betalningen.

Kostnader vid olika åtgärder
Åtgärd Avgift kronor
Registrering av nybildad förening 4600
Registrering av nybildad förening enligt 16 § lag (1973:1151) om införande av anläggningslagen (1973:1149) och lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter 4600
Registrering av ändrade stadgar 870
Registrering av ombildning 870
Registrering av fusion 870
Uppgiftsändringar till exempel ledamöter, firmatecknare och adress i föreningens styrelse enligt beslut på föreningsstämma och på konstituerande styrelsemöte 0
Ansökan om organisationsnummer 0
Registerutdrag* 0
Efterregistrering av vägföreningar och vägsamfälligheter med ursprungliga stadgar eller stadgar antagna före den 1 januari 1998 0
Efterregistrering av vägföreningar och vägsamfälligheter med stadgar antagna den 1 januari 1998 eller därefter. 870
Efterregistrering av i behörig ordning bildad samfällighetsförening med ursprungsstadgar eller med ändrade stadgar antagna före den 1 december 1995 0
Efterregistrering av i behörig ordning bildad samfällighetsförening med ursprungsstadgar eller med ändrade stadgar antagna den 1 december 1995 eller därefter 870
Återkallas en ansökan eller anmälan om registrering innan beslut har meddelats, återbetalas avgiften på begäran av sökanden. Notera att återkallelse innebär att ärendet avskrivs och att ärendet inte prövas i sak.
*Registerutdrag är ett officiellt bevis för en viss samfällighetsförening och visar innehållet i samfällighetsföreningsregistret. Du kan behöva beviset till exempel för bankärenden. I registerutdraget finns också uppgift om föreningens organisationsnummer. Registerutdrag kallas ibland också registreringsbevis.

Registrera en ny förening

En samfällighetsförening ska registreras hos Lantmäteriet i samfällighetsföreningsregistret (SFR). Vid registrering ska en laglighetsprövning göras i enlighet med vad som regleras i lag (2018:672) om ekonomiska föreningar 19 kap 3 §. Registrering sker på ansökan av föreningens styrelse eller sammanträdesledare. Genom registrering i SFR blir föreningen en juridisk person (27 § SFL).

För att registrera en förening behöver du skicka detta till oss via brev (ej e-post):

 • En undertecknad ansökan av styrelseledamot, firmatecknare eller sammanträdesledare Ansökningshandlingar ska innehålla uppgift om föreningens postadress samt styrelseledamöternas och suppleanternas personnummer, fullständiga namn, bostads – och postadress. Om särskild firmatecknare har utsetts ska sådana uppgifter också lämnas om denne (26 § SFL).
  Ansökan om nyregistrering (pdf, nytt fönster). 
 • En bestyrkt kopia av protokoll från bildandesammanträde;
 • En bestyrkt kopia av antagna stadgar

Om bildande av samfällighetsförening skett av Lantmäteriet som ett uppdrag så kommer ansökan om registrering i samfällighetsföreningsregistret att ingå i uppdraget. Lantmäteriet lägger då ut registreringsavgiften och fakturerar sedan föreningen efter registreringen är klar tillsammans med övriga kostnader för uppdraget.

Skaffa organisationsnummer till en förening

Observera att om ni inte har en gemensamhetsanläggning, marksamfällighet eller annat objekt som är bildad av Lantmäteriet sedan tidigare, så måste ni börja med det och ansöka om lantmäteriförrättning

För att få ett organisationsnummer från Lantmäteriet till din samfällighetsförening så behöver du skicka in en ansökan till oss via brev (ej e-post). Skicka in en undertecknad ansökan av av styrelseledamot eller firmatecknare genom att använda blanketten Ansökan om registrering och organisationsnummer (pdf, nytt fönster)

Om er förening inte är registrerad i samfällighetsföreningsregistret ska även följande dokument bifogas ansökan:

 • en bestyrkt kopia av protokoll från bildandesammanträde i Lantmäterimyndighetens eller i annan förordnad myndighets regi;
 • en bestyrkt kopia av ursprungliga stadgar;
 • ev. bevis på fastställelse av stadgar av Länsstyrelsen, tidigare registreringsmyndighet;
 • bestyrkta kopior på stadgar (om föreningen antagit nya stadgar);
 • uppgift om förvaltningsobjekt. Ett förvaltningsobjekt har en officiell beteckning, om det är registrerat i fastighetsregistret (t.ex. Luleå Skatan ga:5) eller kännetecknas av nummer på förrättningsakten då objektet har tillkommit. Om ni erhåller statsbidrag från Trafikverket kan uppgifter om statsbidragsnummer hjälpa oss att fastställa vilken väg er förening förvaltar. Genom att veta vilket förvaltningsobjekt förening förvaltar kan vi ibland hitta uppgifter om föreningar även fast de inte finns angivna i registret; 
 • anmälan om föreningens aktuella uppgifter om ni inte redan inkommit med dessa uppgifter.

När ni ombildat en förening till en samfällighetsförening

Ett par typer av föreningar kan ombildas till samfällighetsförening.

En typ är LGA-samfälligheter som kan förvärva rättigheter och iklä sig skyldigheter och för vilken förmånsrätt inte fastställts samt vatten- och dikningsföretag bildade enligt vattenlagen (1918:523) eller motsvarande äldre lagstiftning som kan förvärva rättigheter och iklä sig skyldigheter.

Vidare kan Bysamfälligheter, där domstol enligt lagen (1921:299) om förvaltning av bysamfälligheter och därmed jämförliga samfällda ägor och rättigheter meddelat beslut om samfällighetens förvaltning, i egen regi bilda samfällighetsförening som har att överta förvaltningen. (Framgår av 16 – 20 §§ lag (1973:1151) om införande av anläggningslagen (1973:1149) och lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter, även kallad ASP.)

Vid en ombildning behöver du skicka detta till oss via brev (ej e-post):

 • En undertecknad ansökan av behörig firmatecknare; 
  Ansökan om registrering och organisationsnummer (pdf) 
 • En bestyrkt kopia av protokoll från föreningsstämma i vilken det framgår att föreningen har beslutat att ombilda sig;
 • Bestyrkta kopior av föreningens stadgar
 • Underlag som visar att er förening är sådan förening som kan ombilda sig till samfällighetsförening/ Alt att er bysamfällighet är sådan samfällighet som har rätt att i egen regi bilda samfällighetsförening. Detta kan ex vara underlag som visar att erat vattenföretag är bildat i enlighet med 1918 års vattenlag, att någon förmånsrätt inte fastställts för er LGA-samfällighet eller att domstol fastställt reglemente för er bysamfällighet i enlighet med bysamfällighetslagen (1921:299).

Frågor och svar

En bestyrkt kopia betyder att en fotokopia har tagits av originalet. På fotokopian skriver du att kopian överensstämmer med originalet, samt din namnunderskrift.

Registerutdraget är ett officiellt bevis för en viss samfällighetsförening och visar innehållet i Samfällighetsföreningsregistret. Du kan behöva beviset till exempel för bankärenden. I registerutdraget finns också uppgift om föreningens organisationsnummer.

Registerutdraget är kostnadsfritt och beställs hos Samfällighetsföreningsregistret via sfr@lm.se.

Sedan 1 juli 2020 ska personnummer anges för styrelseledamöter och suppleanter. Systemet känner av om en person har skyddad identitet eller inte.


Kontakta oss

Telefon: 0176-766 50
Telefontider: måndag-fredag kl. 09-12
Fax: 0176-126 20
E-post: sfr@lm.se

Besöksadress:
Österleden 21
Kiruna

Postadress:
Lantmäteriet - Samfällighetsföreningsregistret
Box 490
761 24 Norrtälje