Ändra uppgifter i Samfällighetsföreningsregistret

Uppgifterna i samfällighetsföreningsregistret (SFR) ska genast uppdateras när ett förhållande i samfällighetsföreningen som tidigare har anmälts för registrering har ändrats. 

Ändra uppgifter om din samfällighetsförening

För att göra en ändring av uppgifter rörande din samfällighetsförening behöver du skicka in en anmälan. Detta gör du enklast via vår e-tjänst. I e-tjänsten kan du anmäla följande ändringar: föreningens postadress och kontaktuppgifter, uppgifter om styrelsen sammansättning, datum för senaste föreningsstämma samt uppgifter om firmatecknare.

Tänk på att alla ledamöter och suppleanter i styrelsen ska tas med. Se även till att du har personnummer/ID-nummer för samtliga styrelsemedlemmar och firmatecknare innan du påbörjar din anmälan.

Via vår e-tjänst

I e-tjänsten kan du anmäla följande ändringar av uppgifter i Samfällighetsföreningsregistret:

 • ändra föreningens postadress och kontaktuppgifter
 • ändra uppgifter om styrelsens sammansättning
 • ändra uppgifter om firmatecknare.

Information om hur du använder e-tjänsten:
Användarmanual - anmäl ändringar av uppgifter till SFR via e-tjänst (pdf, nytt fönster)

Via brev

Vill du lämna in dina ändringar via brev så gör du en anmälan genom att använda blanketten Samfällighetsföreningsregistret, anmälan till (pdf, nytt fönster) och skicka in den undertecknad till den postadress som står i blanketten.

Handläggningstider och kostnader

Du kan läsa mer om kostnader och aktuella handläggningstider på sidan Uppgifter i samfällighetsföreningsregistret - SFR.

Information om pågående ärenden

Har du frågor kring ditt pågående ärende så är du välkommen att kontakta oss som jobbar med Samfällighetsföreningsregistret på telefon 0176-766 50 måndag-fredag kl. 9-12 eller via e-post till: sfr@lm.se

Gäller dina frågor andelstal, anläggningsbeslut, gemensamhetsanläggning eller annan samfällighet, debiteringslängd, servitut, delägande fastigheter eller utdrag på alla samfällighetsföreningar i en kommun eller ett län ska du istället kontakta Lantmäteriets Kundcenter.

Ändra uppgifter – olika situationer

Vid en stadgeändring

Använd gärna vår guide som stöd vid stadgeändring (pdf, nytt fönster).

Vid stadgeändring behöver du skicka detta till oss via brev (ej e-post):

Lantmäteriets normalstadgar

Det är bra om ni använder Lantmäteriets normalstadgar när beslut gäller antagande av nya stadgar.

Worddokument (med stödtexter):
Lantmäteriets Normalstadgar för samfällighetsföreningar (docx, nytt fönster)

Worddokument för utskrift (utan stödtexter):
Normalstadgar för samfällighetsföreningar (docx, nytt fönster)

Pdf-dokument för utskrift (utan stödtexter):
Normalstadgar för samfällighetsföreningar (pdf, nytt fönster)

Vid namnbyte på föreningen

För att göra ett namnbyte på föreningen behöver du skicka detta till oss via brev (ej e-post):

Vid upplösning av en förening

För att göra en upplösning av föreningen behöver du skicka detta till oss via brev (ej e-post):

När det skett en fusion av en förening till en annan

Använd gärna vår guide som stöd vid fusion (pdf, nytt fönster).

Vid en fusion behöver du skicka detta till oss via brev (ej e-post):

 • en undertecknad anmälan avseende stadgeändring för den övertagande föreningen
 • en undertecknad och ifylld anmälan per förening avseende fusion för de överlåtande
  Använd blanketten Samfällighetsföreningsregistret, anmälan till (pdf, nytt fönster) 
 • en bestyrkt kopia av fusionsavtalet
 • en bestyrkt kopia av stämmoprotokollet från överlåtande förening där beslut om godkännande av fusionsavtalet finns med
 • en bestyrkt kopia av stämmoprotokollet från övertagande förening där det framgår beslut om ändring av den övertagande föreningens stadgar
 • en bestyrkt kopia av stadgar.

En befintlig förening som vill lägga till ett nytt förvaltningsobjekt som har delägarförvaltning kan inte ansöka om fusion. I dessa fall behöver sammanträde hållas av lantmäterimyndigheten eller den som myndigheten förordnat, och föreningen behöver anmäla om stadgeändring.

Frågor och svar

En bestyrkt kopia betyder att en fotokopia har tagits av originalet. På fotokopian skriver du att kopian överensstämmer med originalet, samt din namnunderskrift.

Sedan 1 juli 2020 ska personnummer anges för styrelseledamöter och suppleanter. Systemet känner av om en person har skyddad identitet eller inte.