Driva en samfällighetsförening

I en samfällighetsförening har de medverkande fastighetsägarna ansvar över drift och underhåll av det som ägs tillsammans, till exempel mark eller gemensamhetsanläggningar. Ni i samfällighetsföreningen väljer själva hur ni vill förvalta er samfällighet, Lantmäteriet har ingen roll i detta.

Vem ska jag vända mig till?

När det gäller till exempel frågor om hur samfällighetsföreningen ska fatta beslut, skatte- och budgetfrågor och tvister i föreningen så rekommenderar vi er att vända er till sakkunniga på den privata marknaden. 

Information om till exempel uppgiftsändring, stadgeändring, namnbyte och registerutdrag finns under Samfällighetsföreningsregistret - SFR.

Förvaltning av en samfällighetsförening

Föreningsförvaltning innebär att en samfällighet, till exempel en gemensamhetsanläggning, förvaltas av en samfällighetsförening. En samfällighetsförening är en juridisk person och registrerad i Lantmäteriets register.

Det är viktigt att skilja på fastighetens behov och fastighetsägarens behov. Förvaltningen ska bara gälla fastighetens behov, till exempel en utfartsväg. 

Läs mer om hur ni gör för att bilda en samfällighetsförening.

Litteratur och externa källor

För förfrågningar som inte ryms inom ramen för vår verksamhet kan vi hänvisa till viss litteratur och externa källor.

Litteraturtips:

  • Österberg, T. (2023). Samfälligheter. Handbok för samfällighetsföreningar (13:e uppl.). Stockholm: Norstedts Juridik. ISBN 9789139028109.
  • Lundén, B. (2022). Samfälligheter. Praktisk handbok om skatt, ekonomi & juridik. Näsviken: Björn Lundén Information. ISBN 9789176952726.

Externa källor:

Eventuella villkor för kontakt med respektive aktör kan finnas.

Frågor och svar

Lantmäteriet kan utifrån registrerade uppgifter i fastighetsregistret erbjuda utdrag ur fastighetsregistret på respektive delägande fastighet och ägare som har andelar i en marksamfällighet eller gemensamhetsanläggning. Dessa uppgifter kan behövas när till exempel kallelser ska skickas ut till medlemmar i en samfällighetsförening.

Uppgifterna på delägande fastigheter och andelstal kan vara ofullständiga, till exempel om marksamfälligheten eller gemensamhetsanläggningen bildades för länge sen då det inte fanns krav att redovisa samfälligheter i fastighetsregistret.

För att få en förteckning så behöver du fylla i blanketten för beställning av registerutdrag (pdf) och skicka den med e-post till vårt kundcenter.

En beslutför styrelse i en samfällighetsförening har i sin helhet alltid rätt att teckna föreningens firma och är behörig att företräda föreningen. Styrelsen har rätt att utse särskild firmatecknare (34 § SFL). En sådan firmatecknare har samma behörighet som styrelsen att företräda föreningen i förhållande till tredje man (37 § SFL). Styrelsen kan när som helt ta tillbaka tillståndet att teckna föreningens firma (34 § SFL).

För att banker och andra ska veta vem eller vilka som är föreningens firmatecknare ska styrelsen anmäla detta till Lantmäteriets Samfällighetsföreningsregister.

Registerutdraget är ett officiellt bevis för en viss samfällighetsförening och visar innehållet i Samfällighetsföreningsregistret. Du kan behöva beviset till exempel för bankärenden. I registerutdraget finns också uppgift om föreningens organisationsnummer.

Registerutdraget är kostnadsfritt och beställs hos Samfällighetsföreningsregistret via sfr@lm.se.

En debiteringslängd är en förteckning över hur mycket varje medlem ska betala till en samfällighetsförening, se 41-42 §§, lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Summan bestäms av hur stor andel varje fastighet har i objektet som samfällighetsföreningen förvaltar. På föreningens stämma ska styrelsen dels lägga fram en budget, dels en debiteringslängd.

I debiteringslängden ska anges:

  • det totala belopp som ska uttaxeras
  • vad som ska betalas av varje medlem
  • när betalning senast ska ske

En fastighetsägareförteckning underlättar upprättande av debiteringslängden.

Meddela samfällighetsföreningens styrelse att du sålt din fastighet och tala om vem som är den nya ägaren. Den som äger en fastighet som har andel i en samfällighet är automatiskt medlem i den samfällighetsförening som sköter samfälligheten.

Vilka fastigheter som har andel i en samfällighet framgår av Fastighetsregistret.

Du kan kontakta Lantmäteriets kundcenter och fråga om din fastighet har andel i någon gemensamhetsanläggning eller samfällighet.

När det inte längre finns någon samfällighet för föreningen att sköta (förvalta). För en utförlig beskrivning se 61-65 §§ lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter.

Om det saknas styrelse för den samfällighetsförening där du är medlem ska du kontakta länsstyrelsen. De prövar då om en så kallad syssloman kan få i uppdrag att sköta föreningen tills en ny styrelse valts. Sysslomannen ersätter i första hand en styrelseledamot. I andra hand tar sysslomannen över hela styrelsearbetet och kan ensam hantera föreningens angelägenheter och företräda föreningen. Sysslomannens främsta uppgift är att se till att en beslutför styrelse utses.

Även om det är länsstyrelsen som utser en syssloman så är det samfällighetsföreningen som ska betala sysslomannens arvode och kostnader för resor med mera.

En syssloman kan bara utses då det saknas en beslutför styrelse. Se 31-33§§ lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter.