Ta del av allmän handling

Du kan ta del av en handling hos Lantmäteriet om den är allmän och inte innehåller sekretessbelagda uppgifter. Vi kan enligt offentlighetsprincipen lämna ut uppgifter till dig över telefon, post eller e-post. För så effektiv service som möjligt, ber vi dig att specificera din begäran av handlingar.

Om du själv står som ägare till fastigheten som du söker information om, kan du använda vår e-tjänst Min fastighet.

Vad är en allmän handling

En handling är allmän om den har kommit in till eller har upprättats hos oss och förvaras hos oss. Allmänna handlingar är offentliga, det vill säga tillgängliga för allmänheten, om inte innehållet omfattas av sekretess enligt någon bestämmelse i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Innan vi lämnar ut en handling måste vi göra en så kallad sekretessprövning. Det innebär att vi prövar om handlingen innehåller uppgifter som inte får lämnas ut på grund av sekretess. De uppgifter som inte får lämnas ut döljer vi i handlingen innan du får ta del av den.

Även informationen om din egen kontakt med Lantmäteriet kan komma att bli en allmän handling som kan läsas av andra.

Vad kostar det?

Lantmäteriet tar ut en avgift för kopior av allmänna handlingar. Avgiften regleras i avgiftsförordningen (1992:191). Läs mer om avgifter på sidan Avgift för kopia.

Exempel på vad du kan begära ut

Här är några exempel på uppgifter och handlingar du kan ta del av.

Uppgifter ur Fastighetsregistret

Exempel på uppgifter ur Fastighetsregistret kan vara lagfaren ägare, inteckningar, aktbeteckning, rättigheter, inskrivningsdatum, taxeringsuppgifter samt uppgifter om gemensamhetsanläggningar och samfälligheter.

Akter

Exempel på en förrättningsakt kan beskriva hur fastigheten bildades eller vilken förändring som har skett på den, information om samfälligheter, gemensamhetsanläggningar, servitut och rättigheter. 

Exempel på en inskrivningsakt kan beskriva hur ägarförhållande har förändrats eller vilka inteckningar och avtalsrättighet som belastar fastigheten. 

De mest efterfrågade uppgifterna från arkivakten, då de påverkar fastigheten och har rättsverkan, finns i beslutshandlingen.

I beslutshandlingar ingår resultatet av förrättningen som till exempel:

  • beskrivning
  • förrättningskarta
  • protokoll
  • andelstalslängd
  • eventuella rättelser av arkivakten.

Få ut information om en fastighet

För att få ut information om en fastighet behöver du ange en fullständig fastighetsbeteckning. 

Hitta fastighetsbeteckning i vår e-tjänst Min karta.

Begär allmän handling

Handläggningstider

Lantmäteriet har till följd av det rådande säkerhetsläget beslutat om stärkta rutiner vid utlämnande av allmän handling. Det innebär att det kan ta längre tid att få ut en handling, beroende på hur omfattande en begäran är och vilken information som förfrågan avser.

Specificera din begäran

För att vi ska kunna ge så god och effektiv service som möjligt, ber vi dig att specificera din begäran av de handlingar du önskar. Uppge till exempel om du enbart har behov av beslutshandlingar i akten.

Observera att formuläret nollställs efter 20 minuters inaktivitet.

Vid flera användningar av formuläret i följd, eller om problem uppstår i formuläret, bör du göra en komplett omladdning av sidan innan varje användande. Håll ner Ctrl-knappen och klicka på F5-knappen innan du fyller i formuläret.

*) markerar obligatoriska fält

Kontaktuppgifter

När Lantmäteriet samlar in personuppgifter ska myndigheten lämna information om den behandling av personuppgifter som görs. Informationen går att hitta på webbplatsen www.lantmateriet.se/personuppgifter eller genom att kontakta Kundcenter på telefonnummer 077163 63 63.