Laddningspunkter för elfordon på gemensam parkeringsplats

Behovet av att ladda elfordon ökar. Det medför att vissa samfällighetsföreningar vill installera laddningspunkter på den gemensamma parkeringsplatsen. Här kan du läsa om vad som gäller.

Om laddningspunkter inte finns med i anläggningsbeslutet?

Om det tillkommer nya behov i en gemensamhetsanläggning, t.ex. av laddningspunkter, behöver man ansöka om att lägga till dem i det s.k. anläggningsbeslutet. Det gör man hos Lantmäteriet. Innan en ansökan är prövad kan vi inte lämna något förhandsbesked om ett ärende är genomförbart. Behöver ni stöd i att tolka ert anläggningsbeslut för att veta vad som ingår i gemensamhetsanläggningen så hänvisar vi till den privata marknaden via externa rådgivare eller ombud.

Läs mer om Ändra eller ta bort en gemensamhetsanläggning.

En animerad film hjälper dig som vill ansöka om att installera laddningspunkter på gemensam parkeringsplats.

Rättsfall

Mark- och Miljööverdomstolen vid Svea hovrätt har tagit ställning i ett rättsfall. Domen överklagades till Högsta Domstolen som 2022-12-06 beslutade om att ej meddela prövningstillstånd.

Mark- och Miljööverdomstolens ställningstagande är att en förening som genom sitt anläggningsbeslut förvaltar garage och elledningar med elcentraler, också har rätt att besluta om att installera en lastbalanserare (laddmodul). Lastbalanseraren gör det möjligt att styra effektuttaget och förhindra att elsystemet överbelastas. Domstolen anser inte att lastbalanseraren är ett nytt ändamål utan gör bedömningen att det är fråga om en uppgradering av befintlig teknisk utrustning. Genom att installera lastbalanserare blir det möjligt för delägarna att på egen bekostnad installera en laddningspunkt (laddbox) för elbilsladdning vid sin parkeringsplats.

Domen öppnar en möjlighet för föreningar med liknande förutsättningar, att genom stämmobeslut uppdatera befintlig teknisk utrustning med en lastbalanserare. Det skapar möjlighet för medlemmarna att ladda sina elbilar med privat laddningspunkt.

Villkor för gemensamhetsanläggning och laddningspunkter

Det mest centrala kravet för att bilda en gemensamhetsanläggning är att anläggningen är gemensam för flera fastigheter och, som det uttrycks i lagen, ”att den tillgodoser ett ändamål av och stadigvarande betydelse för fastigheterna” (1 § AL).

I praktiken innebär det att de boende ska ha behov av anläggningen, både när den bildas och på längre sikt. Det ska vara relaterat till själva fastigheten och inte till fastighetsägarens specifika behov. Eftersom samhällsutvecklingen går mot allt fler laddningsbara personbilar och tillgången till hemmaladdning är betydelsefull, bör tillgången på laddinfrastruktur anses vara av väsentlig och stadigvarande betydelse.

Läs mer om Gemensamhetsanläggningar, Bilda en gemensamhetsanläggning

Måste alla fastighetsägare ansluta sig och vilka ska betala?

Om en fastighetsägare inte anser sig ha nytta av laddningspunkter, och motsätter sig delaktighet, kan Lantmäteriet ändå ta beslut om att fastigheten ska anslutas.

I en gemensamhetsanläggning kan fastigheter tilldelas olika andelstal, eller så kan det bildas olika sektioner för olika ändamål, till exempel en sektion för laddningspunkter. De fastigheter som har nytta av att ingå i en sektion, tilldelas andelar i den, så att ansvar och kostnader kan hänföras till just dessa fastigheter.

Läs mer om Ändra andelstal.

Kostnad för omprövning

Kostnaden kan i en förrättning styras till de fastigheter som har nytta av dem. Priset är baserat på ett fast timpris, men det är svår att uppskatta på förhand, eftersom det inte går att veta hur mycket arbete som krävs. Det beror i sin tur bland annat på:

  • I vilken mån olika typer av utredningar behövs; det kan t.ex. finnas behov av samråd med andra myndigheter
  • Om det finns andra beslut som samtidigt bör omprövas
  • Hur många fastigheter som berörs
  • Om fastighetsägarna är överens eller inte

Läs om:

Kan jag överklaga beslutet?

Som enskild fastighetsägare kan du överklaga lantmäterimyndighetens beslut om att ändra anläggningsbeslutet. Det överklagas till Mark- och miljödomstolen.

Ansök om omprövning

Att ompröva en gemensamhetsanläggning sker via lantmäteriförrättning. För att ansöka fyller du i blanketten Ansökan om Lantmäteriförrättning (pdf) och skickar till berörd Lantmäterimyndighet.

Vanliga frågor och svar

Lantmäterimyndigheten gör en prövning även om alla i en förening inte är överens om att ansöka om omprövning. Installation av laddningspunkter tolkas som en fastighetsanknuten investering som är ”av stadigvarande betydelse”. Det innebär att lantmäterimyndigheten kan besluta om att bilda en gemensamhetsanläggning med ändamålet laddinfrastruktur trots att alla inte är eniga.

Alla ansökningar handläggs i turordning efter det datum som de har kommit in.

Lantmäteriets prioriteringsgrunder ändrades 1 juli 2024

Ja, om anläggningsbeslutet utformas så.

Lantmäteriet ger ingen på förhand bestämd kostnad för den här typen av förrättningar. Handläggaren kommer att gå igenom förutsättningarna för förrättningen och kan därefter ge en kostnadsuppskattning.

Här kan du se kostnadsexempel för gemensamhetsanläggningar.

Nej, Lantmäteriet utför inga kontroller, vi är ingen tillsynsmyndighet. Men du som medlem i föreningen kan ifrågasätta användningen av gemensamhetsanläggningen utifrån anläggningsbeslutet. Frågan kan då komma att bli föremål för prövning i domstol.