Bilda en gemensamhetsanläggning

En gemensamhetsanläggning måste bildas genom en lantmäteriförrättning. Lantmäteriförrättningar kostar och hur mycket kostnaden blir beror på hur mycket tid vi behöver arbeta med ärendet. 

Fastighetsägare och vissa myndigheter kan ansöka

En gemensamhetsanläggning bildas genom att fastighetsägare som vill vara med och äga och förvalta gemensamhetsanläggningen ansöker om lantmäteriförrättning, en så kallad anläggningsförrättning. Även vissa myndigheter kan göra en ansökan. 

Behöver vara av väsentlig och stadigvarande betydelse

Anläggningen behöver vara av väsentlig och stadigvarande betydelse för de delägande fastigheterna. I praktiken innebär det att de boende ska ha behov av samfälligheten, både när den bildas och på längre sikt. Det får inte heller vara fråga om ett mer tillfälligt behov eller behov som är mer relaterat till en viss fastighetsägares personliga behov än till fastigheten som sådan, eller ett behov som kommer att uppstå längre fram i tiden.

Kostnader för att ansöka

Lantmäteriförrättningar kostar och hur mycket kostnaden blir beror på hur mycket tid vi behöver arbeta med ärendet. 

Det kan kosta mer om:

  • ni är många som berörs och behöver vara med och tycka till under tiden vi arbetar med ansökan.
  • ni inte är överens om vad ni vill att ansökan ska gälla, hur eventuell ersättning ska betalas, eller vem som ska betala vad.
  • det finns många alternativa lösningar eller oklarheter som behöver utredas innan vi fattar beslut.

Innan ni ansöker, gör gärna detta:

  • prata ihop er med de andra fastighetsägarna och kom överens om vad ni vill ska ingå i er ansökan.
  • Utse en eller flera personer som kan svara på de frågor som kan uppstå under tiden vi arbetar med ansökan.

Läs mer om kostnaden för att ansöka om lantmäteriförrättning.

Ta del av kostnadsexempel och se exempel på vad som påverkar kostnader i samband med gemensamhetsanläggningar.

Handläggningstid

Se aktuella medelvärden för våra handläggningstider.

Så ansöker du

Fyll i blanketten högst upp på denna sida.

I din ansökan om lantmäteriförrättning är det bra om du anger så mycket information som möjligt, till exempel:

  • gemensamhetsanläggningens ändamål, läge, storlek och andra detaljer som kan vara av vikt.
  • vilka fastigheter som ska delta i gemensamhetsanläggningen.
  • vilka fastigheter som upplåter mark för gemensamhetsanläggningen
  • inom vilken tid gemensamhetsanläggningen ska vara färdigbyggd.

När vi arbetar med din ansökan om lantmäteriförrättning beslutar vi samtidigt om regler för hur fastigheterna ska samverka för att bygga, förvalta och fördela kostnaderna för anläggningen. Varje deltagande fastighet tilldelas en del i gemensamhetsanläggningen, ett så kallat andelstal. När vi är klara med förrättningen så finns ett anläggningsbeslut, som gäller fram till dess att anläggningen upphör eller omprövas.

Frågor och svar om att bilda en gemensamhetsanläggning

Ekonomiska eller sociala fördelar:

Enkelt uttryckt ska fördelarna med en gemensamhetsanläggning överväga nackdelarna. Fördelarna kan vara ekonomiska eller sociala. Dessa fördelar ska alltså vara större än de kostnader och nackdelar som gemensamhetsanläggningen medför. Dessutom krävs att grundandet av en gemensamhetsanläggning stöds av en viss opinion från fastighetsägarna. Men, även om opinionen är emot ett inrättande, kan en gemensamhetsanläggning ändå bildas om behovet av anläggningen är synnerligen angeläget.

Påtagligt behov:

För att en fastighet ska kunna anslutas till en gemensamhetsanläggning krävs normalt att anläggningen är av väsentlig betydelse för fastigheten. Det ska finnas ett påtagligt behov för fastigheten att ha tillgång till den nyttighet som avses med gemensamhetsanläggningen. En gemensamhetsanläggning kan i vissa fall inrättas mot en eller flera fastighetsägares vilja.

Inrättande av en gemensamhetsanläggning medför att viss mark eller annat utrymme tas i anspråk. Mark eller annat utrymme för gemensamhetsanläggning får tas i anspråk på en fastighet som ska delta i gemensamhetsanläggningen eller på någon annan fastighet, om det inte orsakar synnerligt men för fastigheten. Bestämmelsen innebär att behövligt utrymme upplåts med en servitutsliknande rättighet.

Även om gemensamhetsanläggningen innebär en betydande belastning på fastigheten, kan utrymme upplåtas om anläggningen behövs för ett större antal fastigheter eller annars är av väsentlig betydelse från allmän synpunkt. I ett sådant fall ska dock fastigheten eller en del av fastigheten lösas in, om ägaren begär det.

Ja. Om den ersättning som har beslutats inte betalats inom ett år efter det att ersättningsbeslutet är taget. Eller om det som enligt anläggningsbeslutet ska utföras inte har kommit till stånd inom den tid som har angetts i anläggningsbeslutet. Förfalloregeln innebär, även om viss del av anläggningen är utförd, att hela anläggningsbeslutet förfaller. Det är alltså viktigt att besluten följs inom angiven tid för att inte hela lantmäteriförrättningen ska bli verkningslös.

Om det finns risk för att de beslutade åtgärderna inte kommer att utföras i tid kan en delägare ansöka om att lantmäterimyndigheten ska utse en extern part som får befogenhet att genomföra anläggningsbeslutet.

Ja. Även om ett anläggningsbeslut gäller tills vidare så kan en gemensamhetsanläggning upphävas genom en omprövningsförrättning. Till exempel när en kommun ändrat en detaljplan och tar över huvudmannaskapet för vägar. Då behövs inte längre en gemensamhetsanläggning för vägarna.

Läs mer om omprövning

Det beslutas i lantmäteriförrättningen. Där beslutas hur stor ersättning som ägare till de fastigheter som blir belastade av gemensamhetsanläggningen ska tilldelas. Antingen kan de berörda fastighetsägarna själva komma överens om ersättningen eller så gör lantmäterimyndigheten en värdering om vilken ersättning som ska betalas.

När lantmäterimyndigheten värderar tilldelas ersättningen enligt samma principer som vid expropriation, det vill säga ersättning betalas för marknadsvärdeminskningen. I de flesta fall ska dessutom en skälig del av den vinst som uppstår av att gemensamhetsanläggning inrättas fördelas till den fastighet som upplåter mark. Ersättningen som betalas är en engångsersättning och ska betalas senast tre månader efter det att beslutet om ersättning är taget.