Utreda ägande

Ett lagfartssammanträde syftar till att utreda äganderätten till en fastighet som någon påstår sig ha förvärvat det vill säga till exempel köpt, fått som gåva eller ärvt.

Vad är ett lagfartsammanträde?

Ett lagfartssammanträde kan hållas för att utreda om du har förvärvat fastigheten på det sätt som du påstår trots att du inte kan visa upp en förvärvshandling i original.

När kan ett lagfartssammanträde hållas?

Ett lagfartssammanträde kan hållas i följande fall:

  • När förvärvshandlingen inte kan visas upp i original eller inte visas upp överhuvudtaget eftersom handlingen har kommit bort eller förstörts.
  • När sökanden påstår att det finns ett giltigt förvärv men inte vet om en förvärvshandling har skrivits.
  • När förvärvshandling är bristfällig i något avseende som hindrar lagfart.

Bestämmelserna om lagfartsammanträde gäller också för den som påstår sig ha förvärvat en tomträtt men som inte kan ansöka om inskrivning av tomträttsinnehav på vanligt sätt. Ett lagfartssammanträde kan då hållas för att utreda tomträttsinnehavet.

Exempel på förvärvshandlingar är köpebrev, gåvobrev, testamente eller bodelningshandling.

Exempel på situationer som kan lösas genom lagfartsammanträde

  • Säljarens namnteckning på en äldre förvärvshandling är inte bevittnad av två personer.
  • Bevittning saknas på en bodelnings- eller arvskifteshandling daterad före den 1 januari 1988.
  • Parterna, vid överlåtelse av flera fastigheter, har av misstag utelämnat en eller flera av fastigheterna i handlingen.

Exempel på situation som inte kan lösas genom lagfartsammanträde

Om det krävs tillstånd från myndighet för förvärvets giltighet och ett sådant tillstånd inte har sökts eller beviljats är förvärvet ogiltigt. Då kan lagfartssammanträde inte hållas.

Ansökan

Vad ska ansökan innehålla?

En ansökan om lagfartssammanträde ska vara skriftlig. Du kan antingen skriva en egen ansökan eller använda Lantmäteriets blankett:

Ansökan om lagfartssammanträde (pdf, nytt fönster).

Ansökan ska innehålla följande:

  • Sökandens (och eventuellt ombuds) namn och kontaktuppgifter.
  • Fastighetsbeteckning.
  • En redogörelse för vad du vet om förvärvet samt anledningen till att förvärvshandlingen inte kan visas upp i original eller varför den är bristfällig. Om det finns en kopia av förvärvshandlingen eller en bristfällig förvärvshandling ska handlingen skickas in tillsammans med ansökan.

Till ansökan ska följande bifogas:

Uppgift från Skatteverket som visar vem som har varit taxerad ägare av fastigheten under de tio åren närmast före det år ansökan görs, till exempel ett intyg eller kopia av taxeringsbeslut. Uppgiften kan beställas från fastighetstaxering@skatteverket.se. Ange till Skatteverket att uppgifterna ska användas för ett lagfartssammanträde.

Uppgifter om taxerad ägare är enligt Skatteverket sekretessbelagda och lämnas inte ut till annan än den taxerade ägaren som beslutet gäller för. En sökande som inte är taxerad ägare eller inte har varit det för alla de tio åren kan i ansökan be Lantmäteriet att begära ut uppgifterna. Skriv då detta i ansökan.

Övrigt skriftligt material eller utredning som styrker det påstådda förvärvet eller redogörelsen för förvärvet. Till exempel en lista med namn och kontaktuppgifter till personer som kan tänkas ha information gällande förvärvet av fastigheten och beskriv på vilket sätt de kan inneha information.

När ansökan har kommit in

Om Lantmäteriet bedömer att det finns förutsättningar för att hålla ett lagfartssammanträde bestäms ett datum för sammanträde. Därefter kungörs sammanträdet dels genom annons i ortstidning, dels genom införande i Post och Inrikes Tidningar. Sökanden och andra som kan antas ha upplysningar i ärendet kallas sedan till sammanträdet.

Efter sammanträdet

Efter sammanträdet upprättas ett protokoll över vad som kommit fram före, under och efter sammanträdet. Dagen efter att protokollet är färdigt registreras ett lagfartsärende med protokollet som förvärvshandling. Därefter handläggs lagfartsärendet i turordning. Sökanden underrättas sedan skriftligen om lagfart har beviljats eller inte.

Äganderättsutredning

Äganderättsutredning kan vara ett alternativ till lagfartssammanträde. En äganderättsutredning är en förrättning som handläggs av Lantmäteriet. Det är lämpligt om förhållandena på marken behöver undersökas för att avgöra vem som är rätt ägare eller om frågan har samband med en annan pågående lantmäteriförrättning. Förrättningen kan avse en enstaka fastighet eller en större grupp av fastigheter där äganderätten är oklar eller ägarna inte har lagfart. Målet med förrättningen är att fastställa vilka som är rätt ägare till fastigheterna så att de kan få lagfart.

Om frågan inte har samband med en pågående lantmäteriförrättning är det länsstyrelsen i det län där fastigheterna är belägna som avgör om äganderättsutredning får inledas. Du ska i sådana fall inte ansöka till Lantmäteriet. Om förrättningen får inledas så kommer länsstyrelsen att överlämna den till Lantmäteriet för handläggning.