Utreda ägande

Ett lagfartssammanträde syftar till att utreda äganderätten till en fastighet som någon påstår sig ha förvärvat.

När hålls ett lagfartssammanträde?

Ett lagfartssammanträde hålls när någon påstår sig ha förvärvat en fastighet men det saknas handlingar som kan ligga till grund för lagfarten. Det är när personen:

  • inte kan visa upp sin förvärvshandling i original eller visa upp en förvärvshandling överhuvudtaget då den förkommit/förstörts
  • har en förvärvshandling som är bristfällig i något avseende som hindrar lagfart
  • inte vet om en förvärvshandling alls har skrivits.

Exempel på förvärvshandlingar är köpekontrakt, köpebrev, gåvobrev, testamente eller bodelningshandling.

Du behöver skicka med handlingar

Vid ansökan om lagfart ska sökanden bland annat skicka med förvärvshandlingen i original. Om köpehandlingar har försvunnit eller förstörts innan du sökt lagfart kan ett lagfartssammanträde genomföras för att utreda om du är rätt ägare. Därefter kommer Fastighetsinskrivningen att ta ställning till om lagfart kan beviljas eller inte.

Bestämmelserna om lagfartssammanträde gäller också för den som påstår sig ha förvärvat en tomträtt men som inte kan ansöka om inskrivning av tomträtten på vanligt sätt. Ett lagfartssammanträde kan då hållas för att utreda tomträttsinnehavet. I fortsättningen omnämns bara lagfart.

Vem ska ansöka?

Det är den som påstår sig ha förvärvat en fastighet med äganderätt som kan ansöka om lagfartssammanträde. Sammanträde får också sättas ut på begäran av den som får söka lagfart på föregående ägares förvärv, när dennes förvärvshandling inte kan uppvisas eller är bristfällig.

Exempel på brister som kan lösas

Ett exempel på en brist som kan lösas genom lagfartssammanträde är om säljarens namnteckning på en äldre förvärvshandling inte är bevittnad (enligt tidigare gällande regler).

Ett annat exempel är om bevittning enligt lag saknas på en bodelnings- eller arvskifteshandling daterad före 1 januari 1988.

Hit hör också sådana situationer då parterna vid överlåtelse av flera fastigheter av misstag har utelämnat en av fastigheterna i handlingen.

Det finns brister som inte kan lösas

Brister som inte kan lösas genom lagfartssammanträde är till exempel om tillstånd av myndighet krävdes för förvärvets giltighet, och sådant inte söktes eller beviljades, vilket ledde till att förvärvet blev ogiltigt.

Ansökan

Du kan använda blanketten för att ansöka.

I ansökan ska anges:

  • sökandens (och eventuellt ombuds) namn och kontaktuppgifter.
  • fastighetsbeteckningen.
  • redogörelse för påstått förvärv/äganderätt.
  • skälen till varför förvärvshandlingen inte kan uppvisas i original eller är bristfällig.
  • övrig redogörelse över vad sökanden vet om förvärvet.

Till ansökan ska bifogas:

  • tillgängligt skriftligt material/utredning, t.ex. kopia av förvärvshandling, bouppteckning, testamente etcetera.
  • uppgift från Skatteverket som visar vem som har varit taxerad ägare av fastigheten under de tio åren närmast före det år ansökan görs. Ange till Skatteverket att uppgifterna ska användas för ett lagfartssammanträde. Det kan beställas via fastighetstaxering@skatteverket.se.

Viktigt att tänka på

Uppgifter om taxerad ägares namn och adress (taxeringsbeslut alternativt intyg) är enligt Skatteverket sekretessbelagda och lämnas inte ut till annan än den taxerade ägaren.

En sökande som inte är taxerad ägare, eller inte har varit det för alla de tio åren, får istället be att Fastighetsinskrivningen begär ut uppgifterna som då skickas direkt till Fastighetsinskrivningen. Skriv då detta i ansökan. 

Bifoga gärna en lista till din ansökan med namn och kontaktuppgifter till personer som kan tänkas ha information gällande förvärvet av fastigheten och beskriv på vilket sätt de kan inneha information. Exempelvis vem som var med vid köpet med mera.

Äganderättsutredning

Inom ett område där äganderätten till fast egendom är oklar kan en äganderättsutredning behöva göras. I vissa fall kan detta även vara aktuellt för enstaka fastighet. Efter förordnande från länsstyrelsen handlägger lantmäterimyndigheten förrättning för äganderättsutredning. Syftet med en sådan förrättning är att markägare ska kunna få lagfart på sin egendom.

Uppkommer fråga om oklar äganderätt för enstaka fastighet i samband med pågående lantmäteriförrättning kan även lantmäterimyndigheten utfärda förordnade för att pröva frågan.