Registrera ägare - lagfart

Har du förvärvat en fastighet eller tomträtt via köp, gåva, arv, bodelning eller dödsbo? Då ska du ansöka om lagfart eller inskrivning av tomträttsinnehav. Du ska göra ansökan inom tre månader efter förvärvet. 

Hur ansöker jag?

En animerad film som hjälper dig som vill ansöka om lagfart.

Ansök via vår e-tjänst eller per post

Ansökan om lagfart eller inskrivning av tomträttsinnehav gör du för att registrera att du är ägare. Välj om du vill använda vår e-tjänst eller skicka in ansökan per post.

Om du köpt en fastighet är det vanligt att banken eller fastighetsmäklaren skickar in ansökan om lagfart åt dig. Stäm gärna av med dem innan du skickar in din ansökan för att undvika att dubbla ansökningar skickas in.

Vilka handlingar behöver finnas med i ansökan?

Vilka handlingar som ska skickas med beror på om du har förvärvat fastigheten eller tomträtten via:

Skicka in ansökan via vår e-tjänst

Du som har e-legitimation kan göra din ansökan, eller hjälpa någon annan att ansöka, via vår e-tjänst. När du ansöker om lagfart eller inskrivning av tomträttsinnehav via e-tjänsten ska den bifogade förvärvshandlingen, eventuella fullmakter och medgivanden vara elektroniska kopior av originalhandlingarna.

Det innebär att du ska skanna eller fotografera handlingarna i original och bifoga dem som filer. Du ska också intyga i e-tjänsten att det är elektroniska kopior av originalhandlingarna som är bifogade. Det gör du genom att bocka i en särskild ruta i e-tjänsten när du bifogat filerna.

Ansöker du via e-tjänsten ska du inte skicka några handlingar till oss per post.

Underteckna förvärvshandlingen skriftligen

Förvärvshandlingen ska vara undertecknad skriftligen. Det går inte att underteckna handlingen elektroniskt via BankID eller annan elektronisk signeringslösning.

Elektroniska signeringar är inte giltiga vid överlåtelse av fastighet enligt de krav som finns i lagen. Lantmäteriet kan därför inte bevilja lagfart eller inskrivning av tomträttsinnehav med stöd av förvärvshandlingar som är elektroniskt signerade.

Digitalt signerade handlingar kan däremot godtas där Lantmäteriet inte har något krav på att original ska skickas in, som exempelvis stadgar, protokoll med mera.

Informationsblad – Digitalt och fysiskt undertecknande av handlingar (pdf, nytt fönster).

Skicka en ansökan per förvärvshandling

Om du har förvärvat flera andelar av en fastighet i separata förvärvshandlingar, behöver en separat ansökan skickas in för varje handling. Det gäller även vid transportköp där fastigheten överlåts vidare inom tre månader på oförändrade villkor.

Exempel på situationer där flera förvärvshandlingar förekommer:

 • Du har köpt flera andelar av en fastighet i separata köpebrev
 • Du har fått flera andelar av en fastighet i gåva i separata gåvobrev
 • Du har ärvt flera andelar av en fastighet från olika överlåtare.

Hur vår e-tjänst fungerar

För att lära dig mer om hur e-tjänsten fungerar, ta del av:

Skicka in ansökan per post

Om du saknar e-postadress eller e-legitimation kan du i stället skicka in din ansökan per post. Du ska bifoga förvärvshandlingen i original samt övriga eventuella handlingar som kan behövas i ärendet. Observera att även fullmakter och medgivanden måste skickas in i original. De originalhandlingar som du skickar in kommer vi att skicka tillbaka till dig. 

Fyll i någon av blanketterna Ansökan om lagfart eller Ansökan om inskrivning av tomträttsinnehav.

Skicka din ansökan till:

Lantmäteriet
Fastighetsinskrivning
761 80 Norrtälje

Om du har förvärvat en byggnad på ofri grund

Om du har förvärvat en byggnad på ofri grund ska du inte ansöka om lagfart. I stället ska du anmäla förvärvet till något av Skatteverkets kontor som har fastighetstaxering och meddela att du blivit ägare till byggnaden. Du behöver skicka med en kopia av förvärvshandlingen.

Om du har förvärvat en lantbruksenhet i ett glesbygdsområde

Om du har förvärvat en fastighet som är taxerad som en lantbruksenhet och ligger i ett glesbygdsområde ska följande handlingar skickas in:

 • Ansökan om lagfart för den som köpt, fått eller ärvt fastigheten. I ansökan ska fastighetens officiella beteckning finnas med (till exempel Gävle Torp 1:1).
 • Förvärvshandling i original, till exempel köpehandling, gåvohandling, arvskifte, testamente eller bodelningsavtal. Ange gärna i förvärvshandlingen att det exempelvis är en gåva från föräldrar till barn.
 • Jordförvärvstillstånd från Länsstyrelsen eller annan handling som visar att tillstånd inte behövs.

Du kan behöva ansöka om jordvärvstillstånd

Har du förvärvat fastigheten från en utomstående person, en släkting eller ett syskon behöver du ansöka om jordförvärvstillstånd. Juridiska personer behöver i de flesta fall ansöka om jordförvärvstillstånd när det gäller lantbruksegendomar som ligger i glesbygdsområde.

Har du däremot ärvt fastigheten och söker lagfart med stöd av bouppteckning, arvskifte eller testamente behövs inget jordförvärvstillstånd. Det gäller även om det är ett köp eller gåva i rakt nedstigande led, till exempel från förälder/mor- eller farförälder till barn eller ett köp eller gåva mellan makar.

Om du har varit folkbokförd inom glesbygdsområde i den kommun där fastigheten ligger i minst ett år, behöver du inte heller ansöka om jordförvärvstillstånd.

Du ska ansöka om jordförvärvstillstånd inom tre månader från att förvärvshandlingen undertecknades, annars blir köpet eller gåvan ogiltig. Det innebär att du inte längre kan ansöka om lagfart eller jordförvärvstillstånd med stöd av förvärvshandlingen.

Du ska ansöka om jordförvärvstillstånd hos Länsstyrelsen i det län där fastigheten ligger.

Exempel 1

Du och din sambo får en fastighet som är taxerad som lantbruksenhet i gåva av dina föräldrar. Ni är båda folkbokförda i en annan kommun. I det här fallet behöver inte du ansöka om jordförvärvstillstånd eftersom det är en gåva från dina föräldrar, men det behöver din sambo.

Exempel 2

Du ärver en fastighet som är taxerad som lantbruksenhet från din faster och söker lagfart med stöd av testamentet. Du behöver inte ansöka om jordförvärvstillstånd eftersom det är ett arv. Efter att du har beviljats lagfart vill du ge en del av fastigheten i gåva till din fru. Hon behöver inte heller ansöka om jordförvärvstillstånd eftersom ni är gifta.

Exempel 3

Du köper en fastighet som är taxerad som lantbruksenhet och som angränsar till en fastighet du redan äger. Eftersom du inte är folkbokförd på någon av fastigheterna behöver du ansöka om jordförvärvstillstånd, trots att du redan äger den angränsande fastigheten.

Exempel 4

Du köper en fastighet som är taxerad som lantbruksenhet och flyttar till fastigheten i samband med köpet. Trots att du redan bor på fastigheten när du ansöker om lagfart, behöver du ändå ansöka om jordförvärvstillstånd eftersom du inte har varit folkbokförd på adressen i minst ett år.

Exempel 5

Du är delägare i en fastighet som är taxerad som lantbruksenhet och du och din bror köper ut de övriga delägarna. I det här fallet behöver inte du ansöka om jordförvärvstillstånd eftersom du redan äger en andel av fastigheten, men det behöver din bror.

Om du har förvärvat en ägarlägenhet

År 2009 infördes en ny boendeform i Sverige - ägarlägenheter. Det innebär att det är möjligt att äga sin egen lägenhet i ett flerbostadshus. Om du har förvärvat en ägarlägenhet ska du ansöka om lagfart enligt samma regler som för andra typer av fastigheter.

Frågor och svar

Lantmäteriet ger allmänna upplysningar när du ska inleda ett ärende eller söka information om vår verksamhet. Det kan till exempel handla om hur du ansöker om lagfart, tomträtt, avtalsservitut eller vilka e-tjänster och blanketter som ska användas.

Det kan även handla om vilka dokument du behöver skicka med din ansökan. Du kan också beställa utdrag ur våra register.

Det ingår inte i Lantmäteriets uppdrag att ge råd om till exempel hur en bodelning eller ett arvskifte ska genomföras, om skatteplanering eller att lämna råd om hur bestämmelser eller äldre beslut kan tolkas. Vi kan heller inte ge förhandsbesked i ärenden.

Om du behöver hjälp med dina frågor, få förslag på lämpligt tillvägagångssätt eller hjälp med att tolka eller skapa juridiska dokument så hänvisar vi till privata marknaden via externa rådgivare eller ombud.

Med förvärvshandling menar vi något av följande alternativ:

 • köpehandling (vid köp)
 • gåvohandling (vid gåva)
 • arvskifte, bodelnings- och arvskifteshandling, testamente eller bouppteckning (vid arv)
 • bodelningshandling (vid bodelning)
 • bouppteckning (vid dödsbo).

Du som har skyddade personuppgifter kan göra din ansökan via vår e-tjänst eller genom att skicka in din ansökan per post.

I e-tjänsten behöver du fylla i ditt namn manuellt då sekretessbelagda uppgifter inte visas för användaren av e-tjänsten.

Läs om vad som gäller om du har skyddade personuppgifter på Skatteverkets webbplats (nytt fönster).

En bestyrkt kopia betyder att en fotokopia har tagits av originalet. På fotokopian skriver du att kopian överensstämmer med originalet, samt din namnunderskrift.

I de allra flesta fall skickas ansökan in i rätt tid. Om inte ansökan kommer in inom tre månader kan Lantmäteriet skicka ett föreläggande där du uppmanas att söka lagfart eller inskrivning av tomträttsinnehav.

Det ligger i förvärvarens intresse att säkra sitt ägande till den fastighet man förvärvat.
Lantmäteriet bedriver ingen uppsökande verksamhet, vilket innebär att myndigheten måste få information om att ett förvärv ägt rum tillsammans med ett underlag som styrker påståendet. Det kan till exempel ske genom att den tidigare ägaren kommer in med en redogörelse och samtidigt bifogar en kopia på förvärvshandling.

Undantag från skyldigheten att söka lagfart eller inskrivning av tomträttsinnehav:

 • Ett dödsbo är endast skyldig att söka lagfart eller inskrivning av tomträttsinnehav vid överlåtelse av egendom.
 • En make/maka eller sambo som tillskiftats fast egendom vid bodelning är endast skyldig att söka lagfart på förvärvet när egendomen tidigare tillhörde den andra maken/makan eller sambon. En make/maka eller sambo har emellertid rätt att söka lagfart även när egendomen före bodelningen tillhörde hen själv.

Har du frågor gällande lagfart och inteckning?

Du är välkommen att kontakta oss på telefon 0771-63 63 63 på vardagar mellan kl. 916, eller via mejl till fastighetsinskrivning@lm.se