Lagfart - bolag, förening eller stiftelse

När ett bolag, en förening eller stiftelse förvärvar eller överlåter en fastighet, behöver fler handlingar än själva köpe- eller gåvohandlingen skickas in.

Bolag

Vid fusion söker bolaget lagfart med hjälp av ett registreringsbevis från Bolagsverket som visar att fusionen är verkställd tillsammans med en ansökan om lagfart. Mer information om fusion finns i Handbok Fastighetsinskrivningen.

Ideell förening

Om överlåtaren eller förvärvaren av fastigheten är en ideell förening behöver i de flesta fall följande handlingar skickas in tillsammans med ansökan om lagfart:

  • föreningens stadgar
  • protokoll från behörigt möte med beslut om att sälja eller köpa fastigheten (fullständig fastighetsbeteckning ska anges)
  • protokoll eller annan handling som visar vem eller vilka som var firmatecknare när förvärvshandlingen undertecknades
  • registreringsbevis eller utdrag från föreningsregistret om föreningen är registrerad. Du kan beställa registreringsbeviset eller registerutdraget från Bolagsverket (nytt fönster).

Stiftelse

Om överlåtaren eller förvärvaren av fastigheten är en stiftelse behöver följande handlingar skickas in tillsammans med ansökan om lagfart:

  • stiftelsens stadgar eller stiftelseförordnandet
  • utdrag ur stiftelseregistret, som finns hos Länsstyrelsen, som visar vem eller vilka som är firmatecknare. Om stiftelsen inte är registrerad krävs i stället stiftelseförordnandet eller annan handling som visar vem eller vilka som företräder stiftelsen.