Ansökan vid gåva

När du har fått en fastighet eller tomträtt i gåva ska du ansöka om lagfart eller inskrivning av tomträttsinnehav. Det gör du för att registrera att du är ägare. Det ska göras inom tre månader efter att du fått fastigheten eller tomträtten.

Ansök via e-tjänst eller per post

Välj om du vill använda vår e-tjänst eller skicka in ansökan per post.

Läs om hur du ansöker via vår e-tjänst eller per post.

Kostnad vid gåva

Vid gåva betalar du en expeditionsavgift men kan också behöva betala skatt till staten (stämpelskatt).

Läs mer om stämpelskatt och avgifter.

Om du har gett bort eller fått en fastighet eller tomträtt

Om du har gett bort eller fått en fastighet eller tomträtt ska ansökan innehålla

 • ansökan om lagfart eller ansökan om inskrivning av tomträttsinnehav för den som har fått fastigheten eller tomträtten. I ansökan ska fastighetens officiella beteckning finnas med (till exempel Gävle Torp 1:1)
 • gåvohandling (gåvobrev) i original. Om det är en gåva mellan makar ska gåvohandlingen först registreras hos Skatteverket, Äktenskapsregistret, innan den skickas in till oss
 • om det finns villkor i gåvohandlingen, exempelvis om att ta över lån, ska du även skicka med en handling som visar att villkoret är uppfyllt.

Vad ska gåvohandlingen (gåvobrevet) innehålla?

 • Fastighetens fullständiga fastighetsbeteckning ska finnas med (till exempel Gävle Torp 1:1).
 • Det ska tydligt framgå att gåvogivaren överlåter fastigheten. Dessutom ska det framgå om det är hela fastigheten eller bara en andel som överlåts (till exempel ½ om det är hälften).
 • Gåvohandlingen ska vara undertecknad av både gåvogivare och gåvotagare.
 • Gåvogivarens namnteckning ska vara bevittnad av två personer.
 • Exempel på gåvobrev (pdf, nytt fönster)
  Lantmäteriet är en granskande myndighet och kan därför inte ge rådgivning vid upprättande av gåvobrev.

Ett skriftligt medgivande kan behövas

Om gåvogivaren är gift

Om gåvogivaren är gift ska ett skriftligt medgivande från gåvogivarens make/maka skickas med. Medgivande kan lämnas i själva gåvohandlingen eller i en separat handling.

Är fastigheten enskild egendom genom exempelvis gåva, testamente eller äktenskapsförord, kan istället en kopia av den handlingen skickas in.

Om gåvogivaren är skild

Om gåvogivaren är skild, men har varit gift under tiden som han eller hon har ägt fastigheten, kan ett medgivande ändå behövas från hans eller hennes före detta make/maka.

Har fastigheten bodelats på grund av äktenskapsskillnad kan istället en kopia av bodelningshandlingen skickas in.

Är fastigheten enskild egendom genom exempelvis gåva, testamente eller äktenskapsförord, kan istället en kopia av den handlingen skickas in. 

Om fastigheten är den senaste gemensamma bostaden

Om fastigheten är den senaste gemensamma bostaden för gåvogivarens make/maka eller före detta make/maka är ett äktenskapsförord inte tillräckligt. Då behövs ändå ett medgivande. Senaste gemensamma bostad är den adress där de senast var folkbokförda tillsammans.

Om det finns ett villkor i gåvobrevet

Om det finns ett villkor i gåvobrevet om att ta över lån eller betala en ersättning för gåvan, ska en handling skickas med som visar att man tagit över lånet eller att gåvogivaren fått ersättningen.

Om betalningen sker genom revers (skuldebrev) ska en kopia av reversen skickas med. Är lånen eller ersättningen 85 procent eller mer av föregående års taxeringsvärde är gåvan stämpelskattepliktig, vilket innebär att man får betala stämpelskatt.

Om fastigheten saknar taxeringsvärde

Om inte fastigheten eller tomträtten har något taxeringsvärde för föregående år behöver du skicka med ett värdeintyg. Även om fastigheten eller tomträtten har fått ett taxeringsvärde under nuvarande år, kan det inte ligga till grund för beräkning av stämpelskatt.

Ett värdeintyg ska vara utfärdat av sakkunnig, till exempel auktoriserad fastighetsvärderare, behörig fastighetsvärderare eller fastighetsmäklare som utför värderingsutlåtanden. Värdeintyget ska innehålla uppgift om fastighetens eller tomträttens uppskattade taxeringsvärde när gåvohandlingen undertecknades.

Om fastighetens typkod eller taxeringsvärde har ändrats

Vid ansökan behöver ett taxeringsbevis normalt inte skickas in. Det är bara om taxeringsvärdet eller typkoden har ändrats (för året före det år som lagfarts söks) som du ska skicka med ett taxeringsbevis som visar de nya uppgifterna.

Typkoden anger vilken typ av fastighet det är, exempelvis helårsbostad eller jordbruksfastighet.


Om du har fått en del av en fastighet

Om du har fått en del av en fastighet som ska styckas av från någon annans fastighet ska följande handlingar skickas in:

 • Ansökan om lagfart för den som har fått en del av fastigheten. I ansökan ska stamfastighetens officiella beteckning finnas med (till exempel Gävle Torp 1:1).
 • Gåvohandling i original. Om det är en gåva mellan makar ska gåvohandlingen först registreras hos Skatteverket, Äktenskapsregistret, innan den skickas till oss.
 • Om det finns villkor i gåvohandlingen, exempelvis om att ta över lån, ska du också skicka med en handling som visar att villkoret är uppfyllt.

Om ansökan har kommit in innan fastigheten är bildad

Eftersom fastigheten inte är bildad vid handläggningen av lagfartsansökan, kan den inte beviljas. Om det inte finns några övriga brister i ärendet kommer Lantmäteriet att meddela ett beslut om vilande lagfart.

En vilande lagfart innebär att du försäkrar din äganderätt till området under tiden som avstyckningen pågår (du blir skyddad mot att säljaren säljer området igen).

När avstyckningen är klar och ny fastighet är bildad tas ärendet upp igen och fullständig lagfart beviljas för den nya fastigheten.

Observera att det innebär dubbla expeditionsavgifter á 825 kr, dels en expeditionsavgift vid beslut om vilande lagfart samt en expeditionsavgift vid beslut om lagfart. Till det kan det även tillkomma eventuell stämpelskattsavgift.

Om ansökan har kommit in när fastigheten är bildad

Om ansökan inkommer när ny fastighet är bildad räcker det att du anger den nya fastighetsbeteckningen vid ansökan. Lagfart beviljas om formkraven och övriga förutsättningar är uppfyllda.

Om ansökan om lagfart sker när ny fastighet är bildad innebär det att enbart en expeditionsavgift om 825 kr tas ut plus eventuell stämpelskattsavgift. Det är i dessa fall tillräckligt att den nya fastighetsbeteckningen framgår av köpe- alternativt gåvohandlingen.

Vad ska gåvohandlingen innehålla?

 • Stamfastighetens fullständiga fastighetsbeteckning ska finnas med (till exempel Gävle Torp 1:1).
 • Det ska tydligt framgå att gåvogivaren överlåter en del av fastigheten eller det som blir kvar av fastigheten efter lantmäteriförrättningen (undantag av område). Området ska också beskrivas noggrant, gärna på en karta.
 • Gåvohandlingen ska vara undertecknad av både gåvogivare och gåvotagare.
 • Gåvogivarens namnteckning ska vara bevittnad av två personer.

Ett skriftligt medgivande kan behövas

Om gåvogivaren är gift

Om gåvogivaren är gift ska ett skriftligt medgivande från gåvogivarens make/maka skickas med. Medgivande kan lämnas i själva gåvohandlingen eller i en separat handling.

Är fastigheten enskild egendom genom exempelvis gåva, testamente eller äktenskapsförord, kan istället en kopia av den handlingen skickas in.

Om gåvogivaren är skild

Om gåvogivaren är skild, men har varit gift under tiden som han eller hon har ägt fastigheten, kan ett medgivande ändå behövas från hans eller hennes före detta make/maka.

Har fastigheten bodelats på grund av äktenskapsskillnad kan istället en kopia av bodelningshandlingen skickas in.

Är fastigheten enskild egendom genom exempelvis gåva, testamente eller äktenskapsförord, kan istället en kopia av den handlingen skickas in. 

Om fastigheten är den senaste gemensamma bostaden

Om fastigheten är den senaste gemensamma bostaden för gåvogivarens make/maka eller före detta make/maka är ett äktenskapsförord inte tillräckligt. Då behövs ändå ett medgivande. Senaste gemensamma bostad är den adress där de senast var folkbokförda tillsammans.

Om fastigheten saknar taxeringsvärde

Om inte fastigheten eller tomträtten har något taxeringsvärde från året innan du söker lagfart eller inskrivning av tomträttsinnehav, behöver du skicka med ett värdeintyg. Det är nödvändigt för att vi ska kunna bestämma stämpelskatten, vilken fastställs genom att köpeskillingen jämförs med taxeringsvärdet för året före det att ansökan beviljas.

Även om fastigheten har fått ett taxeringsvärde under nuvarande år, kan det inte ligga till grund för beräkning av stämpelskatt.

Ett värdeintyg ska vara utfärdat av sakkunnig, till exempel en banktjänsteman, mäklare eller annan behörig värderingsman. Värdeintyget ska innehålla uppgift om fastighetens eller tomträttens uppskattade taxeringsvärde när köpehandlingen undertecknades.

Det kan finnas situationer då du behöver skicka med ett värdeintyg, trots att det finns ett taxeringsvärde för föregående år.

Situationer när du kan behöva skicka med ett värdeintyg:

 • Fastigheten du köper är samtaxerad med flera andra fastigheter
 • Fastigheten du köper är en avstyckning från en annan fastighet och det taxeringsvärde som är registrerat avser även den andra fastigheten.

Ansök om lantmäteriförrättning

Du måste ansöka om avstyckning eller annan lantmäteriförrättning inom sex månader från att gåvohandlingen upprättades, annars blir gåvan ogiltig.

Om lantmäteriförrättningen redan är klar, ska du ange den nya fastighetsbeteckningen i ansökan och i gåvohandlingen. 

Ansök och läs mer om lantmäteriförrättningar.


Om du har fått en lantbruksenhet i ett glesbygdsområde

Läs om vad som gäller om du har fått en fastighet som är taxerad som en lantbruksenhet och ligger i ett glesbygdsområde.

Frågor och svar

Lantmäteriet ger allmänna upplysningar när du ska inleda ett ärende eller söka information om vår verksamhet. Det kan till exempel handla om hur du ansöker om lagfart, tomträtt, avtalsservitut eller vilka e-tjänster och blanketter som ska användas.

Det kan även handla om vilka dokument du behöver skicka med din ansökan. Du kan också beställa utdrag ur våra register.

Det ingår inte i Lantmäteriets uppdrag att ge råd om till exempel hur en bodelning eller ett arvskifte ska genomföras, om skatteplanering eller att lämna råd om hur bestämmelser eller äldre beslut kan tolkas. Vi kan heller inte ge förhandsbesked i ärenden.

Om du behöver hjälp med dina frågor, få förslag på lämpligt tillvägagångssätt eller hjälp med att tolka eller skapa juridiska dokument så hänvisar vi till privata marknaden via externa rådgivare eller ombud.

Om du vill att din make eller maka ska bli delägare ska ansökan innehålla:

 • Ansökan om lagfart för din make/maka. I ansökan ska fastighetens officiella beteckning finnas med (till exempel Gävle Torp 1:1).
 • Gåvohandling i original. Gåvohandlingen ska först registreras hos Skatteverket, Äktenskapsregistret, innan den skickas in till oss.
 • Om det finns villkor i gåvohandlingen, exempelvis om att ta över lån, ska du även skicka med en handling som visar att villkoret är uppfyllt.

Krav på gåvohandlingen:

 • Fastighetens fullständiga fastighetsbeteckning ska finnas med (till exempel Gävle Torp 1:1).
 • Det ska tydligt framgå att gåvogivaren överlåter fastigheten. Dessutom ska det framgå om det är hela fastigheten eller bara en andel som överlåts (till exempel ½ om det är hälften).
 • Gåvohandlingen ska vara undertecknad av både gåvogivare och gåvotagare.
 • Gåvogivarens namnteckning ska vara bevittnad av två personer.

Du som har skyddade personuppgifter kan göra din ansökan via vår e-tjänst eller genom att skicka in din ansökan per post.

I e-tjänsten behöver du fylla i ditt namn manuellt då sekretessbelagda uppgifter inte visas för användaren av e-tjänsten.

Läs om vad som gäller om du har skyddade personuppgifter på Skatteverkets webbplats (nytt fönster).

En bestyrkt kopia betyder att en fotokopia har tagits av originalet. På fotokopian skriver du att kopian överensstämmer med originalet, samt din namnunderskrift.