Ansökan vid bodelning

När du har förvärvat en fastighet eller tomträtt genom bodelning ska du ansöka om lagfart eller inskrivning av tomträttsinnehav. Det gör du för att registrera att du är ägare. Det ska göras inom tre månader efter förvärvet.

Ansök via e-tjänst eller per post

Välj om du vill använda vår e-tjänst eller skicka in ansökan per post.

Läs om hur du ansöker via vår e-tjänst eller per post.

Om du vill att din make eller maka ska bli delägare

Om du vill att din make eller maka ska bli delägare i fastigheten eller tomträtten ska ansökan innehålla

 • ansökan om lagfart för den som tillskiftas fastigheten.
 • anmälan om bodelning under bestående äktenskap som registrerats hos Skatteverket, Äktenskapsregistret
 • bodelningshandling i original.

Krav på bodelningshandlingen:

 • Fastighetens fullständiga fastighetsbeteckning ska finnas med (till exempel Gävle Torp 1:1).
 • Det ska framgå hur stor andel av fastigheten som ska fördelas mellan makarna (till exempel ½ om det är hälften).
 • Bodelningshandlingen ska vara undertecknad av båda makarna.
 • Bodelningshandlingen måste vara daterad efter det att Skatteverket mottagit anmälan om bodelning.

Om du ska skiljas och vill ändra ägandet

Om du ska skiljas och vill ändra ägarförhållandena för fastigheten eller tomträtten i samband med skilsmässan, behöver du ansöka om lagfart eller inskrivning av tomträttsinnehav.

Det är vanligt att man gör en bodelning i samband med skilsmässa och du kan tillskiftas fastigheten eller tomträtten både om någon av er varit ensam ägare sedan tidigare eller om ni exempelvis ägt hälften var.

Ansökan ska innehålla

 • ansökan om lagfart eller ansökan om inskrivning av tomträttsinnehav för den som tillskiftats fastigheten/tomträtten
 • bodelningshandling i original. Tänk på att bodelningshandlingen måste vara daterad tidigast samma dag eller efter den dag som ansökan om äktenskapsskillnad kom in till tingsrätten. Det är också bra om det framgår av bodelningshandlingen att ni bodelar på grund av äktenskapsskillnad.

Observera att om ni inte bodelar fastigheten utan du köper eller får din makes/makas andel som gåva, finns det fortfarande giftorätt kvar i den andel av fastigheten som du äger sedan tidigare.

Samma sak gäller om ni endast bodelar halva fastigheten, då finns det fortfarande giftorätt kvar i den andel du äger sedan tidigare.

Det innebär att din före detta make eller maka alltid kommer att behöva lämna godkännande till åtgärder som rör fastigheten, även om du är ensam ägare.


Om du ska separera och vill ändra ägandet

Om du ska separera från din sambo och vill ändra ägarförhållandena för fastigheten eller tomträtten i samband med separationen, behöver du ansöka om lagfart eller inskrivning av tomträttsinnehav på nytt.

Om fastigheten är samboegendom, det vill säga att man har förvärvat fastigheten eller tomträtten tillsammans med syftet att den ska vara gemensam bostad, kan man göra en sambobodelning. 

Ansökan ska innehålla

 • ansökan om lagfart eller ansökan om inskrivning av tomträttsinnehav för den som tillskiftats fastigheten eller tomträtten
 • bodelningshandling i original. Tänk på att det måste framgå av bodelningshandlingen att samboförhållandet har upphört. Finns det villkor i bodelningshandlingen om att man exempelvis får fastigheten mot att man tar över lån, måste även ett intyg skickas med som visar att man tagit över lånen. Det går bra att en banktjänsteman eller båda parterna skriver ett sådant intyg.

Observera att om fastigheten eller tomträtten har ägts av en av samborna under exempelvis ett tidigare äktenskap, kan man inte göra en sambobodelning.

Det beror på att man inte har förvärvat fastigheten tillsammans och den därför inte räknas som samboegendom enligt sambolagen. Då kan man i stället överlåta fastigheten genom köp eller gåva.

Samma sak gäller om man äger flera fastigheter, då kan man bara bodela den fastighet som varit gemensam bostad. De övriga fastigheterna kan i stället överlåtas genom köp eller gåva.

Frågor och svar

Lantmäteriet ger allmänna upplysningar när du ska inleda ett ärende eller söka information om vår verksamhet. Det kan till exempel handla om hur du ansöker om lagfart, tomträtt, avtalsservitut eller vilka e-tjänster och blanketter som ska användas.

Det kan även handla om vilka dokument du behöver skicka med din ansökan. Du kan också beställa utdrag ur våra register.

Det ingår inte i Lantmäteriets uppdrag att ge råd om till exempel hur en bodelning eller ett arvskifte ska genomföras, om skatteplanering eller att lämna råd om hur bestämmelser eller äldre beslut kan tolkas. Vi kan heller inte ge förhandsbesked i ärenden.

Om du behöver hjälp med dina frågor, få förslag på lämpligt tillvägagångssätt eller hjälp med att tolka eller skapa juridiska dokument så hänvisar vi till privata marknaden via externa rådgivare eller ombud.

Du som har skyddade personuppgifter kan göra din ansökan via vår e-tjänst eller genom att skicka in din ansökan per post.

I e-tjänsten behöver du fylla i ditt namn manuellt då sekretessbelagda uppgifter inte visas för användaren av e-tjänsten.

Läs om vad som gäller om du har skyddade personuppgifter på Skatteverkets webbplats (nytt fönster).

En bestyrkt kopia betyder att en fotokopia har tagits av originalet. På fotokopian skriver du att kopian överensstämmer med originalet, samt din namnunderskrift.