Ansökan vid köp

När du har köpt en fastighet eller tomträtt ska du ansöka om lagfart eller inskrivning av tomträttsinnehav. Det gör du för att registrera att du är ägare. Det ska göras inom tre månader efter förvärvet.

Ansök via e-tjänst eller per post

Välj om du vill använda vår e-tjänst eller skicka in ansökan per post.

Läs om hur du ansöker via vår e-tjänst eller per post.

Kostnad vid köp

Vid köp ska du förutom expeditionsavgiften betala skatt till staten (stämpelskatt).

Läs mer om stämpelskatt och avgifter.

Om du har köpt eller sålt en fastighet eller tomträtt

Om du har köpt eller sålt en fastighet eller tomträtt ska följande handlingar skickas in:

 • Ansökan om lagfart eller ansökan om inskrivning av tomträttsinnehav för den som har köpt fastigheten eller tomträtten. I ansökan ska fastighetens officiella beteckning finnas med (till exempel Gävle Torp 1:1).
 • Köpehandling i original. En köpehandling kan till exempel vara ett köpebrev eller köpekontrakt.

Om köpebrevet hänvisar till ett villkor i köpekontraktet, ska även köpekontraktet skickas in i original eller bestyrkt kopia.

Om det i köpekontraktet finns uppgift om att ett köpebrev ska upprättas, ska även köpebrevet skickas in i original eller bestyrkt kopia.

Vad ska köpehandlingen innehålla?

Följande behöver finnas med i köpehandlingen:

 • Fastighetens fullständiga fastighetsbeteckning ska finnas med (till exempel Gävle Torp 1:1).
 • Det ska tydligt framgå att säljaren överlåter fastigheten. Dessutom ska det framgå om det är hela fastigheten eller bara en andel som överlåts (till exempel ½ om det är hälften).
 • Köpeskillingen ska finnas med.
 • Köpehandlingen ska vara undertecknad av både säljare och köpare.
 • Säljarens namnteckning ska vara bevittnad av två personer.
 • Exempel på köpebrev (pdf, nytt fönster).
  Lantmäteriet är en granskande myndighet och kan därför inte ge rådgivning vid upprättande av köpebrev.

Ett skriftligt medgivande kan behövas

Om säljaren är gift

Om säljaren är gift ska ett skriftligt medgivande från säljarens make/maka skickas med. Medgivande kan lämnas i själva köpehandlingen eller i en separat handling.

Är fastigheten enskild egendom genom exempelvis gåva, testamente eller äktenskapsförord, kan istället en kopia av den handlingen skickas in.

Om säljaren är skild

Om säljaren är skild, men har varit gift under tiden som han eller hon har ägt fastigheten, kan ett medgivande ändå behövas från säljarens före detta make/maka.

Har fastigheten bodelats på grund av äktenskapsskillnad kan istället en kopia av bodelningshandlingen skickas in.

Är fastigheten enskild egendom genom exempelvis gåva, testamente eller äktenskapsförord, kan istället en kopia av den handlingen skickas in. 

Om fastigheten är den senaste gemensamma bostaden

Om fastigheten är den senaste gemensamma bostaden för säljaren och säljarens make/maka eller före detta make/maka är ett äktenskapsförord inte tillräckligt. Då behövs ändå ett medgivande. Senaste gemensamma bostad är den adress där de senast var folkbokförda tillsammans.

Om fastigheten saknar taxeringsvärde

Om inte fastigheten eller tomträtten har något taxeringsvärde från året innan du söker lagfart eller inskrivning av tomträttsinnehav, behöver du skicka med ett värdeintyg. Det är nödvändigt för att vi ska kunna bestämma stämpelskatten, vilken fastställs genom att köpeskillingen jämförs med taxeringsvärdet för året före det att ansökan beviljas.

Även om fastigheten har fått ett taxeringsvärde under nuvarande år, kan det inte ligga till grund för beräkning av stämpelskatt.

Värdeintyget ska vara utfärdat av sakkunnig till exempel auktoriserad fastighetsvärderare, behörig fastighetsvärderare eller fastighetsmäklare som utför värderingsutlåtanden. Värdeintyget ska innehålla uppgift om fastighetens eller tomträttens uppskattade taxeringsvärde när köpehandlingen undertecknades.

Det kan finnas situationer då du behöver skicka med ett värdeintyg, trots att det finns ett taxeringsvärde för föregående år. Det kan till exempel bero på att

 • den fastighet du köper är samtaxerad med flera andra fastigheter
 • den fastighet du köper är en avstyckning från en annan fastighet och det taxeringsvärde som är registrerat avser även den andra fastigheten.

Om fastigheten är taxerad med industritillbehör

När du ansöker om lagfart på en fastighet som är taxerad med industritillbehör, behöver du skicka med ett intyg från revisor som visar värdet på industritillbehören.

Om det saknas industritillbehör på fastigheten ska istället säljare och köpare intyga det skriftligen.


Om du har köpt en del av en fastighet

Om du har köpt ett område som ska styckas av från någon annans fastighet ska följande handlingar skickas in:

 • Ansökan om lagfart för den som har köpt en del av fastigheten. I ansökan ska stamfastighetens officiella beteckning finnas med (till exempel Gävle Torp 1:1).
 • Köpehandling i original.

Om ansökan har kommit in innan fastigheten är bildad

Eftersom fastigheten inte är bildad vid handläggningen av lagfartsansökan, kan den inte beviljas. Om det inte finns några övriga brister i ärendet kommer Lantmäteriet att meddela ett beslut om vilande lagfart.

En vilande lagfart innebär att du försäkrar din äganderätt till området under tiden som avstyckningen pågår (du blir skyddad mot att säljaren säljer området igen).

När avstyckningen är klar och ny fastighet är bildad tas ärendet upp igen och fullständig lagfart beviljas för den nya fastigheten.

Observera att det innebär dubbla expeditionsavgifter á 825 kr, dels en expeditionsavgift vid beslut om vilande lagfart samt en expeditionsavgift vid beslut om lagfart. Till det kan det även tillkomma eventuell stämpelskattsavgift.

Om ansökan har kommit in när fastigheten är bildad

Om ansökan inkommer när ny fastighet är bildad räcker det att du anger den nya fastighetsbeteckningen vid ansökan. Lagfart beviljas om formkraven och övriga förutsättningar är uppfyllda.

Om ansökan om lagfart sker när ny fastighet är bildad innebär det att enbart en expeditionsavgift om 825 kr tas ut plus eventuell stämpelskattsavgift. Det är i dessa fall tillräckligt att den nya fastighetsbeteckningen framgår av köpe- alternativt gåvohandlingen.

Vad ska köpehandlingen innehålla?

Följande behöver finnas med i köpehandlingen:

 • Stamfastighetens fullständiga fastighetsbeteckning ska finnas med (till exempel Gävle Torp 1:1).
 • Det ska tydligt framgå att säljaren överlåter en del av fastigheten eller det som blir kvar av fastigheten efter lantmäteriförrättningen (undantag av område). Området ska också beskrivas noggrant, gärna på en karta.
 • Köpehandlingen ska vara undertecknad av både säljare och köpare.
 • Säljarens namnteckning ska vara bevittnad av två personer.

Ett skriftligt medgivande kan behövas

Om säljaren är gift ska ett skriftligt medgivande från säljarens make/maka skickas med. Medgivande kan lämnas i själva köpehandlingen eller i en separat handling. Är fastigheten enskild egendom genom exempelvis gåva, testamente eller äktenskapsförord, kan istället en kopia av den handlingen skickas in.

Om säljaren är skild, men har varit gift under tiden som han eller hon har ägt fastigheten, kan ett medgivande ändå behövas från hans eller hennes före detta make/maka. Har fastigheten bodelats på grund av äktenskapsskillnad kan istället en kopia av bodelningshandlingen skickas in. Är fastigheten enskild egendom genom exempelvis gåva, testamente eller äktenskapsförord, kan istället en kopia av den handlingen skickas in. 

Om fastigheten är den senaste gemensamma bostaden

Om fastigheten är den senaste gemensamma bostaden för säljarens make/maka eller före detta make/maka är ett äktenskapsförord inte tillräckligt. Då behövs ändå ett medgivande. Senaste gemensamma bostad är den adress där de senast var folkbokförda tillsammans.

Om fastigheten saknar taxeringsvärde

Om inte fastigheten eller tomträtten har något taxeringsvärde från året innan du söker lagfart eller inskrivning av tomträttsinnehav, behöver du skicka med ett värdeintyg. Det är nödvändigt för att vi ska kunna bestämma stämpelskatten, vilken fastställs genom att köpeskillingen jämförs med taxeringsvärdet för året före det att ansökan beviljas. Även om fastigheten har fått ett taxeringsvärde under nuvarande år, kan det inte ligga till grund för beräkning av stämpelskatt.

Ett värdeintyg ska vara utfärdat av sakkunnig, till exempel en banktjänsteman, mäklare eller annan behörig värderingsman. Värdeintyget ska innehålla uppgift om fastighetens eller tomträttens uppskattade taxeringsvärde när köpehandlingen undertecknades.

Det kan finnas situationer då du behöver skicka med ett värdeintyg, trots att det finns ett taxeringsvärde för föregående år. Det kan till exempel bero på att:

 • den fastighet du köper är samtaxerad med flera andra fastigheter.
 • den fastighet du köper är en avstyckning från en annan fastighet och det taxeringsvärde som är registrerat avser även den andra fastigheten.

Ansök om lantmäteriförrättning

Du måste ansöka om avstyckning eller annan lantmäteriförrättning inom sex månader från att köpehandlingen upprättades, annars blir köpet ogiltig. Om lantmäteriförrättningen redan är klar, ska du ange den nya fastighetsbeteckningen i ansökan och i köpehandlingen. 

Ansök och läs mer om lantmäteriförrättningar.


Överlåta fastigheten eller tomträtten genom transportköp

Här kan du läsa om vad som gäller om du ska överlåta fastigheten eller tomträtten till någon annan genom transportköp.

Om ett köp av fast egendom överlåts på oförändrade villkor, i sin helhet och för samma köpeskilling, behöver stämpelskatt endast betalas för det senaste köpet. Har stämpelskatten för det första köpet redan betalats, avräknas beloppet från stämpelskatten i det sista köpet (7 § stämpelskattelagen).

Utöver de generella krav som framgår under frågan ”Jag ska köpa eller sälja en fastighet eller tomträtt” gäller följande särskilt för transportköp:

 • Ansökan om lagfart eller ansökan om inskrivning av tomträttsinnehav ska skickas in för samtliga köp tillsammans med överlåtelsehandlingar i original
 • För att skattebefrielse ska kunna komma ifråga måste ansökan om lagfart för samtliga köp kommit in till Lantmäteriet inom tre månader från att det första köpet är fullbordat. Tänk på att om ansökan kommer in den allra sista dagen (inom tremånadersgränsen) måste den komma in före kl 12.00. Ansökan registreras annars på nästföljande dag.
 • Transportförsäkran ska bifogas för samtliga köp som transporteras. Om transportförsäkran utgör förvärvshandling, dvs ersätter köpekontrakt eller köpebrev ska den skickas in i original alternativt originalintygas i E-tjänsten
 • En transportförsäkran som undertecknats genom fullmakt godtas inte.

Läs mer om transportköp och ta del av exempel på hur en transportförsäkran kan se ut (pdf, nytt fönster).


Om du har köpt en lantbruksenhet i ett glesbygdsområde

Läs om vad som gäller om du har köpt en fastighet som är taxerad som en lantbruksenhet och ligger i ett glesbygdsområde.

Frågor och svar

Lantmäteriet ger allmänna upplysningar när du ska inleda ett ärende eller söka information om vår verksamhet. Det kan till exempel handla om hur du ansöker om lagfart, tomträtt, avtalsservitut eller vilka e-tjänster och blanketter som ska användas.

Det kan även handla om vilka dokument du behöver skicka med din ansökan. Du kan också beställa utdrag ur våra register.

Det ingår inte i Lantmäteriets uppdrag att ge råd om till exempel hur en bodelning eller ett arvskifte ska genomföras, om skatteplanering eller att lämna råd om hur bestämmelser eller äldre beslut kan tolkas. Vi kan heller inte ge förhandsbesked i ärenden.

Om du behöver hjälp med dina frågor, få förslag på lämpligt tillvägagångssätt eller hjälp med att tolka eller skapa juridiska dokument så hänvisar vi till privata marknaden via externa rådgivare eller ombud.

Om du vill att din make eller maka ska bli delägare ska ansökan innehålla:

 • ansökan om lagfart för din make/maka.
 • köpehandling i original. En köpehandling kan till exempel vara ett köpebrev eller köpekontrakt.

Krav på köpehandlingen:

 • Fastighetens fullständiga fastighetsbeteckning ska finnas med (till exempel Gävle Torp 1:1).
 • Det ska tydligt framgå att säljaren överlåter fastigheten. Dessutom ska det framgå om det är hela fastigheten eller bara en andel som överlåts (till exempel ½ om det är hälften).
 • Köpeskillingen ska finnas med.
 • Köpehandlingen ska vara undertecknad av både säljare och köpare.
 • Säljarens namnteckning ska vara bevittnad av två personer.

Du som har skyddade personuppgifter kan göra din ansökan via vår e-tjänst eller genom att skicka in din ansökan per post.

I e-tjänsten behöver du fylla i ditt namn manuellt då sekretessbelagda uppgifter inte visas för användaren av e-tjänsten.

Läs om vad som gäller om du har skyddade personuppgifter på Skatteverkets webbplats (nytt fönster).

En bestyrkt kopia betyder att en fotokopia har tagits av originalet. På fotokopian skriver du att kopian överensstämmer med originalet, samt din namnunderskrift.