Ansökan vid arv

Om du har ärvt en fastighet eller tomträtt ska du ansöka om lagfart eller inskrivning av tomträttsinnehav i ditt namn. Det gör du för att registrera att du är ägare.

Ansök via e-tjänst eller per post

Välj om du vill använda vår e-tjänst eller skicka in ansökan per post.

Hur du ansöker via vår e-tjänst eller per post.

Om du har ärvt en fastighet eller tomträtt

Vid arv ska du eller de personer som ärver en fastighet eller tomträtt registreras som ägare. Det betyder att du eller de personerna ska ansöka om lagfart eller inskrivning av tomträtt i sitt eget namn.

Det är endast när ett dödsbo ska sälja eller ge bort en fastighet eller tomträtt som dödsboet först måste ansöka om och beviljas lagfart för fastigheten eller inskrivning av tomträtten. 

Ansökan vid dödsbo.

Om du inte ska sälja eller ge bort fastigheten eller tomträtten ska du ansöka om personlig lagfart eller inskrivning av tomträttsinnehav. Det gäller både om du ärver en fastighet eller tomträtt ensam eller om du ärver den tillsammans med andra.

Vad ska ansökan innehålla?

Ansökan ser olika ut beroende på om du har ärvt hela fastigheten eller tomträtten genom testamente, om du är ensam dödsbodelägare eller om ni är flera dödsbodelägare.

Om du är ensam dödsbodelägare

Du kan se i bouppteckningen om du är ensam dödsbodelägare.

Ansökan ska innehålla:

 • ansökan om lagfart eller ansökan om inskrivning av tomträttsinnehav för dig som ärvt fastigheten eller tomträtten
 • en bestyrkt kopia av bouppteckningen. Bouppteckningen måste först vara registrerad hos Skatteverket.

Observera att fastigheten eller tomträtten måste vara upptagen i bouppteckningen.

Om ni är flera dödsbodelägare

Ni kan se i bouppteckningen om ni är flera dödsbodelägare.

Ansökan ska innehålla:

 • ansökan om lagfart eller inskrivning av tomträttsinnehav för er som ärvt fastigheten eller tomträtten
 • arvskifteshandling i original
 • en bestyrkt kopia av bouppteckningen. Bouppteckningen måste först vara registrerad hos Skatteverket.

Observera att fastigheten eller tomträtten måste vara upptagen i bouppteckningen.

Om någon av dödsbodelägarna är omyndig

En omyndig dödsbodelägare kan bli lagfaren ägare till en fastighet, men det finns vissa begränsningar i hur hen får råda över egendomen.

När en omyndig representeras av en god man ska ett utdrag om ställföreträdarskap skickas med vid ansökan.

I vissa fall krävs även överförmyndares samtycke till överlåtelsen. Kontakta överförmyndaren i din kommun för att få ytterligare information.

Om du har fått hela fastigheten eller tomträtten genom testamente

Ansökan ska innehålla:

 • ansökan om lagfart eller ansökan om inskrivning av tomträttsinnehav för dig som ärvt fastigheten
 • testamente i original
 • en bestyrkt kopia av bouppteckningen. Bouppteckningen måste först vara registrerad hos Skatteverket
 • handlingar som visar att testamentet har vunnit laga kraft, det vill säga när testamentet inte längre går att överklaga.

Ett testamente vinner laga kraft genom att:

 • det godkänns av samtliga arvingar eller
 • det inte har klandrats inom sex månader från delgivning eller
 • ingen av bröstarvingarna har begärt jämkning av testamentet för att få ut sin laglott inom sex månader från delgivning enligt 7 kap. 3 § ärvdabalken eller
 • testamentet gäller genom dom som har vunnit laga kraft, det vill säga när testamentet inte längre går att överklaga.

Om du har fått fastigheten testamenterad till dig som legat

Ett legat är när någon testamenterar bort en specifik egendom till en person (legatarie), till exempel en fastighet.

Om du har fått fastigheten som legat behöver du tillsammans med ovanstående handlingar även visa att legatet har getts ut. Det ska göras av den eller de som är behöriga att företräda dödsboet. Du kan alltså inte som legatarie själv intyga det.

Du behöver då även skicka in någon av följande handlingar:

 • intyg undertecknat av samtliga dödsbodelägare om att fastigheten har getts ut till legatarien
 • intyg undertecknat av, till exempel ett ombud, eller att någon av dödsbodelägarna skriver ett intyg men då måste det framgå att fastigheten har getts ut med samtliga dödsbodelägares medgivande
 • arvskifteshandling där fastigheten har getts ut till legatarien
 • intyg från boutredningsman/testamentsexekutor om att fastigheten har getts ut till legatarien.

Om du har ärvt en lantbruksenhet i ett glesbygdsområde

Vad som gäller om du har ärvt en fastighet som är taxerad som en lantbruksenhet och ligger i ett glesbygdsområde.


Ta del av Efterlevandeguiden

Webbplatsen efterlevandeguiden.se är ett samarbete mellan Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket. Tanken är göra det enklare för dig som har förlorat någon nära.

Här hittar du information om bland annat vem som ska ärva, arvsskifte och bouppteckning.

Efterlevandeguiden (nytt fönster).

Frågor och svar

Ett dödsbo är en juridisk person. Ett dödsbo kan sälja eller ge bort en fastighet eller en tomträtt. Exempel på hur ett dödsbo benämns: ”Förnamn Efternamns dödsbo”.

Dödsbodelägare kallas den avlidnes arvingar.

Bouppteckningen är en handling där det framgår vilka som är dödsbodelägare samt den avlidnes tillgångar och skulder den dag personen avled.  En bouppteckning ska vara registrerad hos Skatteverket.

Lantmäteriet ger allmänna upplysningar när du ska inleda ett ärende eller söka information om vår verksamhet. Det kan till exempel handla om hur du ansöker om lagfart, tomträtt, avtalsservitut eller vilka e-tjänster och blanketter som ska användas.

Det kan även handla om vilka dokument du behöver skicka med din ansökan. Du kan också beställa utdrag ur våra register.

Det ingår inte i Lantmäteriets uppdrag att ge råd om till exempel hur en bodelning eller ett arvskifte ska genomföras, om skatteplanering eller att lämna råd om hur bestämmelser eller äldre beslut kan tolkas. Vi kan heller inte ge förhandsbesked i ärenden.

Om du behöver hjälp med dina frågor, få förslag på lämpligt tillvägagångssätt eller hjälp med att tolka eller skapa juridiska dokument så hänvisar vi till privata marknaden via externa rådgivare eller ombud.

Du som har skyddade personuppgifter kan göra din ansökan via vår e-tjänst eller genom att skicka in din ansökan per post.

I e-tjänsten behöver du fylla i ditt namn manuellt då sekretessbelagda uppgifter inte visas för användaren av e-tjänsten.

Läs om vad som gäller om du har skyddade personuppgifter på Skatteverkets webbplats (nytt fönster).

En bestyrkt kopia betyder att en fotokopia har tagits av originalet. På fotokopian skriver du att kopian överensstämmer med originalet, samt din namnunderskrift.