Ansökan vid arv

Om du har ärvt en fastighet eller tomträtt ska du ansöka om lagfart eller inskrivning av tomträttsinnehav. Det gör du för att registrera att du är ägare.

Ansök via e-tjänst eller per post

Välj om du vill använda vår e-tjänst eller skicka in ansökan per post.

Läs om hur du ansöker via vår e-tjänst eller per post.

Om du har ärvt en fastighet eller tomträtt eller en del av en sådan

Ansökan ser olika ut beroende på om du har ärvt hela fastigheten eller tomträtten genom testamente, om du är ensam dödsbodelägare eller om ni är flera dödsbodelägare.

Om du är ensam dödsbodelägare

Om du är ensam dödsbodelägare ska ansökan innehålla:

 • Ansökan om lagfart eller ansökan om inskrivning av tomträttsinnehav för dig som ärvt fastigheten eller tomträtten.
 • En bestyrkt kopia av bouppteckningen. Bouppteckningen måste först vara registrerad hos Skatteverket.

Observera att fastigheten måste vara upptagen i bouppteckningen.

Om ni är flera dödsbodelägare

Om ni är flera dödsbodelägare ska ansökan innehålla:

 • Ansökan om lagfart/inskrivning av tomträttsinnehav för er som ärvt fastigheten eller tomträtten.
 • Arvskifteshandling i original.
 • En bestyrkt kopia av bouppteckningen. Bouppteckningen måste först vara registrerad hos Skatteverket.

Om dödsboet ska ansöka om lagfart

När ett dödsbo ska sälja eller ge bort en fastighet måste dödsboet först ha ansökt och beviljats lagfart för fastigheten.

Ansökan vid dödsbo

Om någon dödsbodelägare är omyndig

En omyndig dödsbodelägare kan bli lagfaren ägare till en fastighet, men det finns vissa begränsningar i hur hen får råda över egendomen.

I de fall en omyndig representeras av en god man ska den gode mannens behörighet styrkas vid ansökan om lagfart, exempelvis genom utdrag om ställföreträdarskap.
I vissa fall krävs även överförmyndares samtycke till överlåtelsen. Kontakta överförmyndaren i din kommun för att få ytterligare information.

Observera att:

 • Fastigheten måste vara upptagen i bouppteckningen.
 • Arvskifteshandlingen ska vara bevittnad av två personer om den är upprättad efter en person som avlidit före 1988.
 • Tillstånd från överförmyndaren krävs om någon av arvingarna är omyndig eller har förvaltare.

Om du har fått hela fastigheten eller tomträtten genom testamente

Om du har fått hela fastigheten eller tomträtten genom testamente ska ansökan innehålla:

 • Ansökan om lagfart eller ansökan om inskrivning av tomträttsinnehav för dig som ärvt fastigheten.
 • Testamente i original.
 • En bestyrkt kopia av bouppteckningen. Bouppteckningen måste först vara registrerad hos Skatteverket.
 • Handlingar som visar att testamentet har vunnit laga kraft (när det inte längre går att överklaga)

Ett testamente vinner laga kraft genom:

 • att det godkänns av samtliga arvingar
 • eller att det inte har klandrats inom sex månader från delgivning
 • eller att ingen av bröstarvingarna har begärt jämkning av testamentet för att få ut sin laglott inom sex månader från delgivning enligt 7 kap. 3 § ärvdabalken
 • eller att testamentet gäller genom dom som har vunnit laga kraft (när det inte längre går att överklaga).

Om du har fått fastigheten som legat

Ett legat är när någon testamenterar bort en särskild egendom, till exempel en fastighet, till en person.

Har du fått fastigheten som legat behöver du utöver ovanstående handlingar även visa att legatet har getts ut. Det ska göras av den eller dem som är behöriga att företräda dödsboet, du kan alltså inte som legatarie själv intyga det.

Du behöver då även skicka in:

 • Ett intyg undertecknat av samtliga dödsbodelägare om att fastigheten har getts ut till legatarien. Det går även bra om den som skickar in ärendet (ingivaren) eller någon av dödsbodelägarna skriver ett intyg, men då måste det framgå av intyget att fastigheten har getts ut med samtliga dödsbodelägares medgivande eller
 • arvskifteshandling där fastigheten har getts ut till legatarien eller
 • intyg från boutredningsman/testamentsexekutor om att fastigheten har getts ut till legatarien.

Om du har ärvt en lantbruksenhet i ett glesbygdsområde

Läs om vad som gäller om du har ärvt en fastighet som är taxerad som en lantbruksenhet och ligger i ett glesbygdsområde.


Ta del av Efterlevandeguiden

Webbplatsen efterlevandeguiden.se är ett samarbete mellan Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket. Tanken är göra det enklare för dig som har förlorat någon nära.

Här hittar du information om bland annat vem som ska ärva, arvsskifte och bouppteckning.

Ta del av informationen i Efterlevandeguiden (nytt fönster).

Frågor och svar

Lantmäteriet ger allmänna upplysningar när du ska inleda ett ärende eller söka information om vår verksamhet. Det kan till exempel handla om hur du ansöker om lagfart, tomträtt, avtalsservitut eller vilka e-tjänster och blanketter som ska användas.

Det kan även handla om vilka dokument du behöver skicka med din ansökan. Du kan också beställa utdrag ur våra register.

Det ingår inte i Lantmäteriets uppdrag att ge råd om till exempel hur en bodelning eller ett arvskifte ska genomföras, om skatteplanering eller att lämna råd om hur bestämmelser eller äldre beslut kan tolkas. Vi kan heller inte ge förhandsbesked i ärenden.

Om du behöver hjälp med dina frågor, få förslag på lämpligt tillvägagångssätt eller hjälp med att tolka eller skapa juridiska dokument så hänvisar vi till privata marknaden via externa rådgivare eller ombud.

Du som har skyddade personuppgifter kan göra din ansökan via vår e-tjänst eller genom att skicka in din ansökan per post.

I e-tjänsten behöver du fylla i ditt namn manuellt då sekretessbelagda uppgifter inte visas för användaren av e-tjänsten.

Läs om vad som gäller om du har skyddade personuppgifter på Skatteverkets webbplats (nytt fönster).

En bestyrkt kopia betyder att en fotokopia har tagits av originalet. På fotokopian skriver du att kopian överensstämmer med originalet, samt din namnunderskrift.