Handläggning inskrivningsärenden - steg för steg

De vanligaste inskrivningsärendena rör ansökan om lagfart, inteckning, inskrivning av tomträttsinnehav eller servitut. Här kan du se hur processen ser ut när du ansöker om ett inskrivningsärende och få en överblick om vad som händer när vi tagit emot din ansökan.

1. Ansökan

Ikon föreställande penna.

Lantmäteriets fastighetsinskrivning tar emot din ansökan som tilldelas ett ärendenummer. Läs mer om:


2. Beslut

Ikon föreställande ordförandeklubba.

Ansökan tas upp för handläggning och ett beslut fattas. Alla inskrivningsärenden handläggs i turordning. Handläggningstiden räknas från den dag som Lantmäteriet har tagit emot din ansökan.

Ta del av:


3. Registrering

Ikon föreställande ibockad ruta.

Beslutet registreras hos oss i Fastighetsregistret.


4. Underrättelse och betalning

Ikon föreställande betalkort.

Underrättelse om beslut och eventuell faktura skickas ut till fakturamottagaren.

Om fakturamottagaren är ansluten till digitala meddelanden kommer underrättelsen och eventuell faktura att skickas till den digitala brevlådan.

Om fakturamottagaren inte är ansluten till digitala meddelanden kommer underrättelsen och eventuell faktura att skickas ut via post.

Läs mer om expeditionsavgifter och stämpelskatt.


5. Handlingar skickas tillbaka

Ikon föreställande kuvert inuti en cirkelformad pil.

Originalhandlingar skickas tillbaka (om ansökan har skickats in via post).


6. Om du har ansökt om inteckning utfärdas pantbrev

Ikon föreställande papper och penna.

När betalningen kommit in till oss får du slutligen, om du har ansökt om inteckning, ett pantbrev som är ett bevis på att inteckningen har beviljats.

Pantbrevet kan antingen vara skriftligt eller digitalt (datapantbrev). Skriftliga pantbrev skickas ut till fakturamottagaren.

Läs mer om pantbrev.