Om du är missnöjd med ett beslut rörande inskrivningsärende

Om du inte är nöjd med Lantmäteriets beslut i ett ärende som rör lagfart, inteckning, inskrivning av tomträttsinnehav, expeditionsavgift eller stämpelskatt så kan du överklaga beslutet. Beslut i en fastighetsbildningsförrättning överklagas enligt de anvisningar som ges i beslutet.

Skicka in ditt överklagande skriftligt

Överklagandet ska vara skrivet till tingsrätten, men ska lämnas eller skickas in till Lantmäteriet. Det är för att Lantmäteriet först ska göra en rättidsprövning, det vill säga kontrollera att överklagandet har kommit in i rätt tid. Om överklagandet har kommit in inom tidsfristen kommer Lantmäteriet att överlämna överklagandet till tingsrätten.

Din begäran ska alltid skickas eller lämnas in skriftligt till Lantmäteriet.
Brev skickas till Lantmäteriet Fastighetsinskrivning, 761 80 Norrtälje.
E-post skickas till fastighetsinskrivning@lm.se.
Du kan också lämna in din begäran på något av våra kontor.

Det här ska överklagandet innehålla

Ett överklagande ska innehålla uppgift om:

  • det beslut som överklagas (till exempel fastighetsbeteckning och ärendenummer)
  • i vilken del beslutet överklagas och vilken ändring du vill ha
  • grunderna för överklagandet (varför du anser att beslutet är felaktigt)
  • de bevis som åberopas och vad du vill styrka med varje bevis.

Specifika krav för olika typer av överklaganden kan förekomma. De finns beskrivna på den här sidan.

Behövs ett överklagande eller räcker det med en rättelse?

I vissa fall kan du, i stället för att överklaga beslutet, begära rättelse av en felaktig uppgift i fastighetsregistrets inskrivningsdel. En förutsättning för det är att oriktigheten är uppenbar och att den beror på Lantmäteriets eller någon annans skrivfel, något liknande förbiseende eller ett tekniskt fel. Beslut i ett rättelseärende kommer att fattas av Lantmäteriet.

Mer information för överklagande av beslut gällande inskrivningsärenden

Med inskrivningsärende menar vi ärenden som rör lagfart, inteckning, anteckningar, inskrivning av tomträttsinnehav och inskrivning av avtalsrättighet.

Här finns en sammanställning av tidsfrister, hänvisning till avsnitt i lagtext samt eventuell extra information om krav på din begäran som gäller inskrivningsärenden:

Rättelse av uppgift i Fastighetsregistrets inskrivningsdel

Det finns ingen tidsgräns för när du behöver skicka in din begäran om rättelse. 

Avsnitt i lagtext: 19 kap 22 § 1 st jordabalken

Överklagande av slutliga beslut (avvisning, avslag, beviljande) eller
beslut om vilandeförklaring

Ditt överklagande behöver ha kommit in till oss senast tre veckor från den dag underrättelsen om beslutet hölls tillgänglig för sökanden (se datering på underrättelsen), eller fyra veckor från den inskrivningsdag då beslutet meddelades.

Överklagandet ska vara skrivet till den tingsrätt som ansvarar för det område där fastigheten ligger, men ska skickas in till Lantmäteriet. Om du inte vet vilken tingsrätt fastigheten tillhör, kan du söka på fastighetens postnummer på Sveriges domstolars webbplats (nytt fönster).

Avsnitt i lagtext: 19 kap 32 och 34 §§ jordabalken

Mer information för överklagande av beslut gällande stämpelskattebeslut

Du kan begära ändring av stämpelskatt om beslutet är uppenbart oriktigt, till exempel på grund av nya omständigheter, och beslutet kan ändras snabbt och enkelt. Beslut i ett ärende om ändring av stämpelskatt kommer att fattas av Lantmäteriet.

Det är också möjligt att överklaga ett stämpelskattebeslut. Det är då tingsrätten som prövar om stämpelskattebeslutet är felaktigt. För information om vad som behöver framgå av överklagandet, se information om överklagande av beslut i inskrivningsärende ovan.

Här finns en sammanställning av tidsfrister, hänvisning till avsnitt i lagtext samt eventuell extra information om krav på din begäran som gäller stämpelskattebeslut:

Ändring av stämpelskatt

Det finns ingen tidsgräns för när du behöver skicka in din begäran om ändring av stämpelskatt. 

Avsnitt i lagtext: 37 a § stämpelskattelagen

Återvinning av stämpelskatt

Återvinning av stämpelskatt innebär att du slipper betala skatt, eller att du kan få tillbaka den skatt du redan har betalat. Det kan bli aktuellt om lagfart, inskrivning av tomträtt eller inteckning har undanröjts, det vill säga inte längre gäller, vilket beslutas via Lantmäteriet eller dom från domstol. Det kan även bli aktuellt om den skatt du redan har betalat inte har kunnat avräknas helt vid ett så kallat transportköp, enligt 7 § stämpelskattelagen.

Din begäran om återvinning av stämpelskatt behöver ha kommit in till oss inom tre år från dagen för då skatten beslutades, och senast inom ett år efter det att anledningen för återvinning har skett.

Avsnitt i lagtext: 36-37 §§ stämpelskattelagen

Uppskov med betalning av stämpelskatt  

Din begäran om uppskov med betalning av stämpelskatt behöver ha kommit in till oss tidigast när lagfart eller inskrivning söks, och senast ett år efter den dag då skatten fastställts.

Avsnitt i lagtext: 32 a-b §§ Stämpelskattelagen

Överklagande av fastställande av stämpelskatt, efterbeskattning och återvinning

Ditt överklagande behöver ha kommit in till oss senast senast tre år från beslutsdatumet.

Överklagandet ska vara skrivet till den tingsrätt som ansvarar för det område där fastigheten ligger, men ska skickas in till Lantmäteriet. Om du inte vet vilken tingsrätt din fastighet tillhör, kan du söka på fastighetens postnummer på Sveriges domstolars webbplats (nytt fönster).

Avsnitt i lagtext: 39 § stämpelskattelagen

Överklagande av övriga beslut som gäller stämpelskatt

Gäller exempelvis uppskov enligt 32 a §, anstånd med betalning enligt 32 § och utdömande av vite enligt 28 § stämpelskattelagen. Ditt överklagande behöver ha kommit in till oss senast senast tre veckor från den dag underrättelsen hölls tillgänglig för sökanden (se datering på underrättelsen) eller fyra veckor från den inskrivningsdag då beslutet meddelades.

Överklagandet ska vara skrivet till den tingsrätt som ansvarar för det område där fastigheten ligger, men ska skickas in till Lantmäteriet. Om du inte vet vilken tingsrätt din fastighet tillhör, kan du söka på fastighetens postnummer på Sveriges domstolars webbplats (nytt fönster).

Avsnitt i lagtext: 38 § stämpelskattelagen och 19 kap. 34 § jordabalken

Mer information för överklagande av beslut gällande expeditionsavgift

Du kan också överklaga eller begära rättelse av ett beslut om expeditionsavgift.

Här finns en sammanställning av tidsfrister, hänvisning till avsnitt i lagtext samt eventuell extra information om krav på din begäran som gäller expeditionsavgift:

Överklagande av beslut om expeditionsavgift

Ditt överklagande behöver ha kommit in till oss senast inom ett år från den dag då du betalade avgiften. Du kan även skicka in din överklagan innan du har betalat avgiften.

Beslut om expeditionsavgift ska överklagas till Skatteverket, men ska skickas till Lantmäteriet. Expeditionen ska bifogas skrivelsen.

Avsnitt i lagtext: 24 § inskrivningsförordning

Rättelse av expeditionsavgift

Det finns ingen tidsgräns för när du behöver skicka in din begäran om rättelse av expeditionsavgift. 

Avsnitt i lagtext: 36-39 §§ förvaltningslagen

Har du missat att överklaga i tid?

Om du inte har överklagat ett beslut inom den lagstadgade tidsfristen och det beror på något utom din kontroll, exempelvis problem i postgången eller allvarlig sjukdom som hindrat dig från att överklaga i tid, kan du ansöka om så kallat återställande av försutten tid. Om ansökan beviljas innebär detta att en ny tidsfrist för överklagande börjar löpa.

Ansökan om återställande av försutten tid görs skriftligen till hovrätten. Ansökan ska ha kommit in inom ett år från det att överklagandetiden gick ut, och senast inom tre veckor från att det som hindrat dig att skicka in överklagandet upphört.

Återställande av försutten tid regleras i 58 kap 11-13 §§ Rättegångsbalken. För mer information om ansökan om återställande av försutten tid kan du också vända dig till hovrätten som ansvarar för det område där din fastighet ligger.