Fastighetsregistret

Fastighetsregistret är Sveriges officiella register över hur marken i vårt land är indelad och över vem som äger vad.

Registrets innehåll 

Registret innehåller dessutom information om adresser, byggnader och fastighetstaxering.
Överskådlig beskrivning av fastighetsregistrets innehåll.

Informationen används i många verksamheter, bland annat för kreditgivning och identifiering av rätt ägare vid fastighetsförsäljningar.

Till fastighetsregistret hör även den digitala registerkartan som uppdateras löpande.

Här lagras fastighetsindelningen inklusive den administrativa indelningen, officialrättigheter och gemensamhetsanläggningar. Registerkartan har inte någon rättsverkan. Det är förrättningsakten med tillhörande förrättningskarta som har rättsverkan.

Även planer och andra markreglerande bestämmelser finns lagrade med sin utbredning, beteckning och typ av plan eller bestämmelse. Exempel på sådana är detaljplaner, naturreservat, byggnadsminnen och fasta fornlämningar.

Vi sköter fastighetsregistret och skriver in ny fastighetsinformation, men vi får god hjälp från andra med att hålla registret aktuellt. Kommunala lantmäterimyndigheter, Skatteverket och landets kommuner bidrar regelbundet med att samla in och uppdatera fastighetsrelaterad information.

Om du är privatperson och vill veta vem som äger en viss fastighet är du välkommen att använda vår e-tjänst - Vem äger fastigheten.

Här hittar du också information om vårt arbete med att samla in information om byggnader, adresser, lägenheter och fastighetstaxering.

Beställ utdrag från fastighetsregistret

Läs mer och beställ utdrag ur fastighetsregistret.

Mindre rättelser

Vi jobbar ständigt och systematiskt med att komplettera och förbättra informationen i fastighetsregistret för att informationen ska bli fullständig och möta användarnas behov. Det gäller både fastighetsregistrets text- och kartdel.

Om det framkommer felaktigheter som är uppenbart oriktiga, till exempel att en fastighet har fel fastighetsbeteckning, misstämmelser mellan registret och det som anges i förrättningsakten, gör vi rättelser i fastighetsregistret. Det är alltid uppgifterna i förrättningsakten som är det juridiskt gällande.

Om rättelsen är av mindre karaktär och ingen fastighetsägare eller rättighetshavare kan lida skada av rättelsen åtgärdas felet direkt utan kostnad, och utan att fastighetsägare informeras. Felen anmäls till Förbättra kartan. Är felet av en större karaktär kontaktas vanligtvis berörda fastighetsägare för de ska få möjlighet att yttra sig i samband med att rättelsen görs i fastighetsregistret.

Brister, men inte uppenbara oriktigheter i Registerkartan

Fastighetsindelningen i fastighetsregistrets kartdel är dagsaktuell, men redovisningen av fastighetsgränserna i kartan har kommit till under en lång tidsepok och är framställda med vitt skilda metoder. De gränser som syns i kartan har därför stora variationer i lägesnoggrannhet, från centimeternivå till ett medelfel på tiotals meter. Detta är en brist men inte en uppenbar oriktighet som kan rättas med stöd av FBL 19 kap 4§.

Enligt gällande lag (Jordabalken 1 kap. 3 §) är det gränsmärket på marken som gäller. Du kan hitta mer information om fastighetsgränser och andra rättigheter i förrättningsakten. Det kan till exempel finnas samfälligheter i förrättningsakten som inte syns på den digitala kartan. Läs mer om förrättningsakten på sidan Förrättningsarkiv.

Lagstöd för rättelser och komplettering av redan tagna beslut i Fastighetsregistrets text- och kartdel

Jordabalken

1 kap 3 § (riksdagen.se, öppnas i nytt fönster)

Fastighetsregisterförordningen

16 § 2 st (riksdagen.se, öppnas i nytt fönster)

Fastighetsbildningslagen

19 kap 4 § (riksdagen.se, öppnas i nytt fönster)