Fastighetsregistret

Fastighetsregistret är Sveriges officiella register över hur marken är indelad. Fastighetsregistret innehåller både karta och text.

Fastighetsregistrets innehåll

I fastighetsregistret finns information om markens indelning i fastigheter och vem som äger dem. Där finns också information om vilka rättigheter som hör till en fastighet, om adresser, byggnader och fastighetstaxering.

Även planer och andra bestämmelser finns lagrade. Exempel på sådana är detaljplaner, naturreservat, byggnadsminnen och fornlämningar.

Överskådlig beskrivning av fastighetsregistrets innehåll.

Uppdateras löpande

Fastigheterna förändras och de byter ägare, därför måste fastighetsregistret hela tiden uppdateras. Informationen i registret används i många verksamheter. Till exempel när bankerna ska låna ut pengar eller för att kontrollera att den som vill sälja en fastighet verkligen är rätt ägare.

Lantmäteriet sköter fastighetsregistret och skriver in ny information, men vi får god hjälp från andra med att hålla registret aktuellt. Kommunala lantmäterimyndigheter, Skatteverket och landets kommuner bidrar regelbundet med att samla in och uppdatera fastighetsrelaterad information.

Läs om vårt arbete med att samla in information om:

Beställ utdrag från fastighetsregistret

Läs mer och beställ utdrag ur fastighetsregistret.

Brister i fastighetsregistret

Gränser kan vara otydliga

Lantmäteriet kompletterar och förbättrar informationen i fastighetsregistret systematiskt.
Redovisningen av gränser i registerkartan har tillkommit under en lång tid och har framställts med olika metoder. Gränserna kan därför ha olika kvalitet, vilket kan innebära att det är oklart var på marken gränsen går.

Mer om gränser.

Förrättningsakten gäller

När en fastighet bildas eller ändras skapas en beskrivning av vad som har gjorts och vad som har beslutats. De dokument som tas fram samlas ihop till en förrättningsakt. Om kartan eller texten i fastighetsregistret skiljer sig från vad som står i den så är det förrättningsakten som gäller.

Om förrättningsakten Förrättningsarkiv.

Anmäl fel

Uppenbara fel kan ofta rättas. Till exempel om en fastighetsbeteckning ligger fel i kartan.

Anmäl fel i fastighetsregistret.

Registerkartan

I Fastighetsregistrets allmänna del ingår även den digitala registerkartan. Här lagras fastighetsindelningen inklusive den administrativa indelningen, officialrättigheter och gemensamhetsanläggningar. Registerkartan har inte någon rättsverkan. Det är förrättningsakten med tillhörande förrättningskarta som har rättsverkan. 

Även planer och andra markreglerande bestämmelser finns lagrade med sin utbredning, beteckning och typ av plan eller bestämmelse. Exempel på sådana är detaljplaner, naturreservat, byggnadsminnen och fasta fornlämningar.