Uppdrag som Lantmäteriet utför

Lantmäteriet får enligt 12 § punkt 4 i förordningen (2009:946) med instruktion för Lantmäteriet utföra uppdrag. Vissa delar av uppdragsverksamheten har upphört genom beslut 2017 och 2021 för att istället föra över resurserna till verksamhetsområdet fastighetsbildnings kärnverksamhet, lantmäteriförrättningar.

Våra uppdrag

Målet för den förändrade uppdragsverksamheten är att bidra till en effektivisering och förenkling av viss fastighetsanknuten verksamhet för kommuner och statliga myndigheter. I vissa särskilda fall även för att förenkla för enskilda fastighetsägare i anslutning till ärenden som rör fastighetsbildning.

Det innebär att vissa delar inom uppdragsverksamheten behålls. De delar där Lantmäteriet även fortsättningsvis erbjuder sina tjänster är följande:

 • Fastighetsförteckningar samt fastighets- och arkivutredningar åt statliga myndigheter och kommuner
 • Gränsutvisningar åt statliga myndigheter och kommuner
 • Råd och stöd i fastighetsrättsliga frågor och plangenomförande, till myndigheter och kommuner
 • Bildande av samfällighetsförening
 • Myndighetssamverkan som avser uppdrag åt statliga myndigheter
 • Mätning, beräkning och kartläggning (MBK-verksamhet) i de delar av Sverige där andra lösningar saknas av marknadsskäl
 • Rådgivning och utbildning i geodetiska frågor ombesörjs av Geodetisk infrastruktur, verksamhetsområdet Geodata

Uppdrag som vi inte längre utför

De delar av uppdragsverksamheten som Lantmäteriet inte längre utför (beslut 2016/1895 och beslut LM2021/005648) är:

 • Fastighetsförteckningar och fastighets- och arkivutredningar åt privatpersoner, bolag och föreningar
 • Förslag till detaljplaneändringar som krävs för att en sökt förrättning ska vara genomförbar
 • Nybyggnadskartor (med undantag för kommunerna i Norrbotten och Västerbotten där Lantmäteriet bedriver MBK-verksamhet (mätning, beräkning och kartläggning).
 • Råd och stöd i fastighetsrättsliga frågor och plangenomförande, till privatpersoner och privata bolag
 • Gränsutvisningar för privatpersoner, bolag och föreningar
 • Värdeintyg
 • Upprätta en ansökan om lagfart

För förfrågningar som inte ryms inom ramen för vår verksamhet hänvisar vi till marknadens aktörer. Vi kan hänvisa till att ni exempelvis söker konsulter/bolag knutna till:

 • Samhällsbyggarna
 • Sveriges Advokatsamfund
 • intresseorganisationer som REV - Riksförbundet Enskilda Vägar och Sveriges Fiskevattenägareförbund.

Ytterligare aktörer kan hittas genom en sökning via någon av de större sökmotorerna. Eventuella villkor för kontakt med respektive aktör kan finnas.

Kontakta oss om du har frågor om vår uppdragsverksamhet

Om du inte finner svar på dina frågor på www.lantmateriet.se så är du välkommen att kontakta vårt Kundcenter.

På riksdagens webbplats kan du läsa mer om Lantmäteriets uppdragsverksamhet och hur den är reglerad (nytt fönster).