Anteckning i fastighetsregistret

De uppgifter som Fastighetsinskrivningen registrerar i fastighetsregistret är inte bara lagfarter och inteckningar utan även andra inskrivningar, till exempel anteckningar.

Det här är en anteckning

En anteckning kan vara något som handlar om: 

  • Utmätning och betalningssäkring
  • Kvarstad och förvar
  • Anmälan om ny ställföreträdare för förvaltning av samägda jordbruksfastigheter
  • Intresseanmälan för bostadsrättsförening
  • Intresseanmälan för arrendators rätt att förvärva arrendestället
  • Exekutiv försäljning eller expropriation
  • Uppgift om tvist vid domstol om hävning, återgång av förvärv av fast egendom eller tomträtt eller om bättre rätt
  • Förelägganden och förbud enligt plan- och bygglagen samt miljöbalken
  • …eller övriga anteckningar som ska antecknas enligt lag eller annan författning

Vill du skriva in eller ta bort en anteckning i fastighetsregistret?

Om du vill skicka in en anmälan om att registrera eller ta bort en anteckning i fastighetsregistret gör du så här:

Alla underlag för att skriva in eller ta bort en anteckning kan skickas in via e-post till fastighetsinskrivning@lm.se. Om du vill skriva in eller ta bort en anteckning kan du även använda blanketten Inskrivning eller borttag av anteckning (pdf, nytt fönster)

Det är viktigt att du i ämnesraden skriver ordet ”anteckningsärende” så att bifogade handlingar hamnar rätt hos oss.

Observera att de handlingar som skickas in ska vara i sådant format och skickas med sådana rutiner att Lantmäteriet kan ta emot, läsa och bevara handlingarna och skydda sig mot datavirus och andra hot mot informationssäkerheten. Vi rekommenderar därför att de handlingar som bifogas, till exempel beslut eller andra handlingar, skickas in i pdf-, doc- eller odt-format.

Att tänka på vid borttagande av anteckning

Om anteckningen berör någon annan bör den personen skriva under anmälan tillsammans med sökanden.

För att det ska vara möjligt att ta bort en anteckning krävs det att det är uppenbart att den inte gäller. Det innebär att Lantmäteriet direkt måste kunna se att handlingarna som skickas in visar att anteckningen har upphört eller att den inte längre gäller.

Om anmälan gäller borttag av intresseanmälan måste intresseanmälan återkallas av den bostadsrättsförening som ursprungligen anmält den.

Om anmälan gäller borttag av anteckning om gemensam bostad måste båda sambos som anmält fastigheten för anteckning underteckna anmälan.

Anteckning om förbehåll kan bara tas bort efter en gemensam anmälan från den som ursprungligen ställt upp förbehållet tillsammans med alla som berörs av förbehållet. Om anmälan inte sker på det sättet kan förbehåll bara tas bort om det är uppenbart att det inte längre gäller, till exempel för att någon person som ska ge sitt samtycke till en försäljning inte längre är i livet. 

Frågor och svar

En bostadsrättsförening som vill förvärva en hyresfastighet för ombildning till bostadsrätter kan göra en intresseanmälan.

Anmälan ska bland annat innehålla vissa uppgifter om bostadsrättsföreningen och vilken fastighet anmälan gäller. Ett särskilt intyg från föreningens styrelse ska också skickas med.

Tänk på att det endast går att skriva in en intresseanmälan åt gången i fastighetsregistret. Det innebär att en ny intresseanmälan kan skrivas in tidigast på den inskrivningsdag då den tidigare intresseanmälan har slutat gälla.

Ombildning till bostadsrätt eller kooperativ hyresrätt (pdf, nytt fönster).

Om ditt arrendeställe blir till salu och du vill köpa det behöver du skicka in en intresseanmälan till Lantmäteriet. 

Detta gäller jordbruksarrenden som omfattar bostad åt arrendatorn och bostadsarrenden. Det innebär att jordägaren inte får sälja arrendestället utan att först erbjuda arrendatorn att köpa det.

Denna hembudsskyldighet gäller endast om arrendatorn gjort en så kallad intresseanmälan hos Fastighetsinskrivningen.

En intresseanmälan får göras av arrendatorn. Vid bostadsarrende krävs att det finns en bostad på arrendet och att huset har ett taxeringsvärde.

Förutom ansökan ska sökanden ge in arrendeavtalet i original eller i bestyrkt kopia till Lantmäteriet.

Avser anmälan ett bostadsarrende ska även en handling som visar att huset har fått ett taxeringsvärde ges in.

Intresseanmälan för arrendatorers rätt att förvärva arrendestället (pdf, nytt fönster).