Geodesi

Här kan du lära dig mer om geodesi. Vi erbjuder ett antal tjänster för olika typer av geodetisk information och du hittar även artiklar och rapporter.

Geodesins huvuduppgift

En jordglob.

Geodesi är vetenskapen om jordytans uppmätning och kartläggning – eller vetenskapen om jordens storlek, form och tyngdkraftsfält.

För de flesta användare handlar geodesi i praktiken om att bestämma punkters läge på jordytan och deras höjd över havet.

Lantmäteriets ansvar

Lantmäteriet ansvarar för den nationella geodetiska infrastrukturen och att den är tillgänglig för användare. Vi arbetar också för ökad och breddad användning av infrastrukturen inom olika samhällssektorer.

Vi ger råd och stöd för ökad enhetlighet, samordning och kvalitet inom mätningsområdet.

Vi bedriver såväl forskning som teknik- och metodutveckling inom geodesi- och mätningsområdet, både i egen regi och i samverkan med andra intressenter. Lantmäteriet agerar också som svensk representant i det internationella arbetet inom geodesiområdet.

E-tjänster

Här hittar du ett antal tjänster med anknytning till geodesiområdet. Du kan bland annat transformera koordinater och beräkna geoidhöjd.

Fördjupad information