Avslutade uppdrag

Här presenteras avslutade uppdrag från regeringen som tilldelats Lantmäteriet och de rapporter som Lantmäteriet har lämnat till regeringen.

Indelning av uppdragen

Uppdragen är indelade efter respektive uppdrag, diarienummer samt aktuell rapport. Senast besvarat uppdrag återfinns högst upp i tabellen.

De avslutade uppdragen som är publicerade pågick åren 2016-2018. Söker du äldre uppdrag? Se uppdrag för åren 2011-2015.

Regeringsuppdrag

Avslutade regeringsuppdrag
Uppdrag Diarienummer Rapport
Eskilstuna kommun - ny lantmäterimyndighet (pdf, nytt fönster)

LM2021/053118

Redovisas till Finansdepartementet senast den 31 januari 2023 (pdf, nytt fönster)

Uppdrag att fortsätta etableringen av en förvaltningsgemensam digital infrastruktur för informationsutbyte (pdf, nytt fönster)

Bilaga till beslutet (pdf, nytt fönster)

LM2022/002016

Redovisas till Infrastrukturdepartementet senast 16 januari 2023 (pdf, nytt fönster)

Bilaga Färdplan 2023-2026 (pdf, nytt fönster)

Bilaga Förteckning över komponenter i Ena (pdf, nytt fönster)

Upprag att redogöra för hur den enskilde, företag och kommuner får sådan hjälp att de kan tillvarata sina intressen inför eller efter att en ansökan skickats, men innan handläggningen påbörjats (pdf, nytt fönster)

LM2022/031726

Redovisas till Finansdepartementet senast den 5 januari 2023 (pdf, nytt fönster)

Informationssäkerhet (pdf, nytt fönster)

LM2021/053119

Redovisas till Finansdepartementet senast den 31 mars 2022 (pdf, nytt fönster).

Utreda frågan om stämpelskatt vid förvärv av fast egendom genom fastighetsbildningsåtgärder (pdf, nytt fönster)

Förlängd tid för att utreda frågan om stämpelskatt vid förvärv av fast egendom genom fastighetsbildningsåtgärder (pdf, nytt fönster)

LM 2020/030209

Redovisas till Finansdepartementet senast den 31 mars 2022 (pdf, nytt fönster)

Bilaga 1 – Fallstudie – Beskattning av fastighetsregleringsförvärv (pdf, nytt fönster)

Bilaga 2 – Fallstudie – Beskattning av klyvningsförvärv (pdf, nytt fönster)

Uppdrag om att möjliggöra arbete hemifrån vid statliga myndigheter (pdf, nytt fönster)

Ändring av uppdraget om att möjliggöra arbete hemifrån vid statliga myndigheter (pdf, nytt fönster)

LM 2021/051816 

Gäller till och med den 31 januari 2022

Etablera en digital infrastruktur för tillgängliggörande av standardiserade dataset i samhällsbyggnadsprocessen (pdf, nytt fönster)

LM2020/002393 

Slutredovisas till Finansdepartementet senast den 31 januari 2022 (pdf, nytt fönster). 

Bilaga – dokumentation juridiken i geodatainfrastrukturen (pdf, nytt fönster).

Delredovisas till Finansdepartementet senast den 1 februari 2021 (pdf, nytt fönster).

Etablera ett nationellt ramverk för grunddata inom den offentliga förvaltningen. (pdf, nytt fönster)

Förlängd tid att etablera ett nationellt ramverk för grunddata inom den offentliga förvaltningen (pdf, nytt fönster)

LM2019/020730

LM2020/030210

Delredovisas till Infrastrukturdepartementet senast den 1 mars 2020 (pdf, nytt fönster).

Delredovisas till Infrastrukturdepartementet senast den 31 januari 2021 (pdf, nytt fönster).

Förlängd tid till den 1 december 2021 (digg.se, pdf, nytt fönster).

Etablera en förvaltningsgemensam digital infrastruktur för informationsutbyte (pdf, nytt fönster)

Förlängd tid att etablera en förvaltningsgemensam digital infrastruktur för informationsutbyte (pdf, nytt fönster)

LM2019/020727

LM2020/030214

Delredovisas till Infrastrukturdepartementet senast den 1 mars 2020 (pdf, nytt fönster).

Delredovisas till Infrastrukturdepartementet senast den 31 januari 2021 (pdf, nytt fönster).

Förlängd tid till den 1 december 2021 (digg.se, pdf, nytt fönster).

Kompetensförsörjning (pdf, nytt fönster)

LM2021/000738

Redovisas till Finansdepartementet senast den 31 december 2021.

Bilaga 1 - Rapport Geodatarådet kompetensförsörjning (pdf, nytt fönster)

Bilaga 2 - Utbildningsplatser (pdf, nytt fönster)

Bilaga 3 - Synpunkter från lärosäten (pdf, nytt fönster)

Bilaga 4 - Medverkande vid workshopar (pdf, nytt fönster)

Förstärka myndighetens verksamhet i Kiruna genom att utöka antal arbetstillfällen inom myndighetens nuvarande verksamhetsområde (pdf, nytt fönster).

LM2019/010018

Delredovisas till Finansdepartementet senast den 30 november 2019 och den 31 oktober 2020.

- Delrapport 1 kring uppdraget om att förstärka myndighetens verksamhet i Kiruna (pdf, nytt fönster)

- Delrapport 2 kring uppdraget om att förstärka myndighetens verksamhet i Kiruna (pdf, nytt fönster)

- Slutredovisas senast den 31 december 2021 (pdf, nytt fönster).

Vidta ytterligare åtgärder för att öka andelen anställda som arbetar hemifrån (pdf, nytt fönster)

Förlängd tid att vidta ytterligare åtgärder för att öka andelen anställda som arbetar hemifrån (pdf, nytt fönster)

Förlängd tid att vidta ytterligare åtgärder för att öka andelen anställda som arbetar hemifrån (pdf, nytt fönster)

Förlängd tid för uppdraget att vidta ytterligare åtgärder för att öka andelen anställda som arbetar hemifrån. (pdf, nytt fönster).

Förlängd tid för uppdraget att vidta ytterligare åtgärder för att öka andelen anställda som arbetar hemifrån. (pdf, nytt fönster).

LM2020/030302

Slutredovisas av Arbetsgivarverket till Finansdepartementet senast den 15 sep 2021.
Fortsätta ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2019 och 2020 (pdf, nytt fönster)

309-2018/3171

Redovisas till Statskontoret:

1 april 2019, Statskontorets webbplats (nytt fönster)

1 april 2020, Statskontorets webbplats (nytt fönster)

15 januari 2021

Statskontoret gör slutrapport senast den 1 mars 2021 (nytt fönster)

Fortsätta ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2019 och 2020 (pdf, nytt fönster)

309-2018/2986

Redovisas till Statskontoret:

1 april 2019, Statskontorets webbplats (nytt fönster)

1 april 2020,
Statskontorets webbplats (nytt fönster)

15 januari 2021

Statskontoret gör slutrapport senast den 1 mars 2021 (nytt fönster)
IT-incidenter (pdf, nytt fönster)

LM2021/000739

Redovisas till Finansdepartementet senast den 22 februari 2021 (pdf, nytt fönster)

Undersöka möjligheten att använda ny teknik för att utveckla automatiserade arbetsrutiner, ärendeprocesser och beslutsfattande (pdf, nytt fönster)

Förlängd tid för att testa ny teknik vid automatisering inom offentlig förvaltning (pdf, nytt fönster)

LM2019/020474

LM2020/021218

Slutredovisas till Infrastrukturdepartementet senast den 15 december 2020 (pdf, nytt fönster)
Driva en kompetenssatsning om digitaliseringens möjligheter i plan- och byggprocessen (pdf, nytt fönster) 404-2017/6510
LM2020/023877
Redovisas till Näringsdepartementet 1 december 2020

Driva en kompetenssatsning om digitaliseringens möjligheter i fastighetsbildningsprocessen (pdf, nytt fönster)


LM2020/018223

Redovisas till Finansdepartementet senast den 1 december 2020 (pdf, nytt fönster)

Framtagande av en ny geodatastrategi, se Lantmäteriets regleringsbrev för 2020 (pdf, nytt fönster)

LM2019/020917
Redovisas till Finansdepartementet senast den 30 augusti 2020 (pdf, nytt fönster)

Analysera budgetära konsekvenser av myndigheters tillgängliggörande av värdefulla datamängder (pdf, nytt fönster)

Ändring av uppdraget att analysera budgetära konsekvenser av myndigheters tillgängliggörande av värdefulla datamängder (pdf, nytt fönster)
LM2019/007157

Kortversion slutrapport särskilt värdefulla data (pdf, nytt fönster)

Bilaga 1: Sweden proposal on High Value Data (xlsx, nytt fönster)

Bilaga 2: Värdet av öppna data (pdf, nytt fönster)

Bilaga 3: Kommunernas underlag till budgetära konsekvenser (pdf, nytt fönster)

Bilaga 4: Myndigheternas erfarenheter och nyttoeffekter av redan öppna data (pdf, nytt fönster)

Avgiftsfinansierad verksamhetet, se Lantmäteriets regleringsbrev för 2020 (pdf, nytt fönster)  LM2019/020919 Rapport till Finansdepartementet (pdf, nytt fönster) 
Inhämta rekommendationer från expertgruppen för digitala investeringar (pdf, nytt fönster)

Ändring av uppdraget att inhämta rekommendationer från expertgruppen för digitala investeringar (pdf, nytt fönster)

101-2017/2790 Rapport till Finansdepartementet (pdf, nytt fönster)
Redovisa arbetet med informationssäkerhet på ESV:s webbplats (nytt fönster) LM2019/000647
Lantmäteriets slutrapport till Näringsdepartementet den 30 september 2019 (pdf, nytt fönster)
Uppdrag om ett säkert och effektivt elektroniskt informationsutbyte inom den offentliga sektorn (pdf, nytt fönster). 

Ändring av uppdrag om ett säkert och effektivt elektroniskt informationsutbyte inom den offentliga sektorn (pdf, nytt fönster).

101-2018/4636
Myndigheten för digital förvaltning (DIGG:s) slutrapport den 15 augusti 2019 (pdf, nytt fönster). 
Säker och effektiv tillgång till grunddata (pdf, nytt fönster).

Ändring av uppdrag om säker och effektiv tillgång till grunddata (pdf, nytt fönster)

519-2018/4635
Myndigheten för digital förvaltning (DIGG:s) slutrapport den 31 april 2019 (pdf, nytt fönster)
Verka för en smartare samhällsbyggnadsprocess (pdf, nytt fönster).  519-2018/2889

Lantmäteriets slutrapport (pdf, nytt fönster)

inklusive bilaga 2 till slutrapporten (pdf, nytt fönster) och bilaga 3 till slutrapporten (pdf, nytt fönster) den 26 april 2019

Delrapport till Finansdepartementet den 31 januari 2019 (pdf, nytt fönster)

Redovisa hur myndigheten under 2018 har bidragit till att anställa personer som står långt från arbetsmarknaden (extern webbplats, nytt fönster) LM2019/000648 Statskontorets slutrapport den 5 april 2019, på Statskontorets webbplats (nytt fönster)
Ta emot personer med funktionshinder för praktik 2016-2018 (pdf, nytt fönster)

Tillägg till uppdraget (pdf, nytt fönster)

 309-2016/679 Rapport på Statskontorets webbplats (nytt fönster)
Ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2016-2018 (pdf, nytt fönster)  309-2016/593 Rapport på Statskontorets webbplats.
Redovisa arbetet med informationssäkerhet på ESV:s webbplats (nytt fönster) 101-2018/568 Lantmäteriets slutrapport den 31 december 2018 (pdf, nytt fönster)
Ta fram en tidplan för kompetenssatsning om 

digitaliseringen möjligheter i plan-
och byggprocessen samt påbörja
arbetet med föreskrifter om standarder
för utformning av grundkartor (pdf, nytt fönster)

119-2018/5989  Lantmäteriets slutrapport den 31 augusti 2018 (pdf, nytt fönster).
Förbereda förstärkning av delar av verksamheten i Kiruna inom myndighetens nuvarande verksamhetsområde (pdf, nytt fönster). 119-2018/4970 Lantmäteriets slutrapport den 30 november 2018 (pdf, nytt fönster).
Redovisning av uppgifter gällande den samlade fastighetsbildningsverksamheten på ESV:s webbplats (nytt fönster)
 
409-2018/566

Lantmäteriets slutrapport den 29 juni 2018 uppgifter gällande den samlade fastighetsbildnings-verksamheten (pdf, nytt fönster) samt 

Bilaga till rapport uppdrag uppgifter gällande den samlade fastighetsbildnings-verksamheterna (pdf, nytt fönster)

Utreda behovet av, och förutsättningarna för, en övergång till elektroniska fångeshandlingar för överlåtelse av fast egendom (extern webbplats, nytt fönster).   519-2018/565

Fastighetsöverlåtelser i en digital tid, Lantmäteriets slutrapport den 31 maj 2018 (pdf, nytt fönster) 

Bidra till regeringens satsning på moderna beredskapsjobb i staten som införts successivt, läs mer på ESV:s webbplats (nytt fönster) 309-2018/563 Redovisning till Statskontoret 3 april 2018, på Statskontorets webbplats.
Lämna förslag på hur den statliga och de kommunala lantmäterimyndigheternas ärendestockar kan delas upp i olika grupper (extern webbplats, nytt fönster)   201-2018/567

Lantmäteriets slutrapport om gemensam målsättning för nyckeltalden, 31 maj 2018 (pdf, nytt fönster)

Bilaga PM styrfilosofi för kundvärde (pdf, nytt fönster)

Lantmäteriet ska bland annat förbereda och bistå i det tekniska och administrativa arbetet med översynen av riksgränsen mot Norge (extern webbplats, nytt fönster).

100-2018/564

Lantmäteriets slutrapport till Utrikesdepartementet den 9 februari 2018 (pdf, nytt fönster)


Kompetensförsörjning, se Lantmäteriets regleringsbrev för 2017 på ESV:s webbplats (nytt fönster)

201-2017/1263

Lantmäteriets rapport kompetensförsörjning (pdf, nytt fönster)

Koordinatbestämda gränser, se Lantmäteriets regleringsbrev för 2016 på ESV:s webbplats (nytt fönster)

508-2017/939

Rapport Koordinatbestämda gränser (pdf, nytt fönster)

Bilaga 1 till rapport Koordinatbestämda gränser (pdf, nytt fönster)

Redovisa hur handläggningstiderna inom fastighetsbildningen kan minskas (pdf, nytt fönster) 402-2017/356

Redovisning av uppdraget hur handläggningstiderna i fastighetsbildnings-verksamheten ska kunna minskas (pdf, nytt fönster)

Nya användningsområden för lägenhetsregistret (pdf, nytt fönster)

Medel för uppdraget (pdf, nytt fönster)

502-2016/5255 Slutredovisning: Nya användningsområden för lägenhetsregistret (pdf, nytt fönster)

Effekter och konsekvenser av öppna data, se Lantmäterietsregleringsbrev för 2016, på ESV:s webbplats (nytt fönster)

109-2016/4287

Delredovisning: Effekter och konsekvenser av öppna data (pdf, nytt fönster)

Öppna geodata från LantmäterietReviderat finansieringsbehov (doc, nytt fönster)

Lantmäteriets slutredovisning av uppdraget - Effekter och konsekvenser av öppna data (pdf, nytt fönster)

Underlag för lantmäterimyndigheternas medverkan i plangenomförandet, se Lantmäterietsregleringsbrev för 2015 på ESV:s webbplats (nytt fönster)

401-2016/2481

Lantmäterimyndighetens roll i planeringsprocessen (pdf, nytt fönster)

Bistå Regeringskansliet i förberedelsearbetet inför Habitat III (pdf, nytt fönster) 100-2016/1943

Swedish national report Habitat III (pdf, nytt fönster)

Habitat III slutrapport (pdf, nytt fönster)

Agenda 2030 (pdf, nytt fönster)

100-2016/1568

Agenda 2039 (pdf, nytt fönster)

Digitalt först, för en smartare samhällsbyggnadsprocess (pdf, nytt fönster) 101-2016/831

Delrapport: Strategi för regeringsuppdraget Digitalt först (pdf, nytt fönster)

Slutrapport avseende regeringsuppdraget Digitalt först (pdf, nytt fönster)

Digitalt först - Ändring av uppdraget för att verka för en smartare samhällsbyggnadsprocess (pdf, nytt fönster)

101-2016/831

Rapport: Föreskriftsrätt om gemensamma standarder för information i grundkartor (pdf, nytt fönster)

Expeditionsavgifter: se Lantmäteriets regleringsbrev för 2016 på ESV:s webbplats (nytt fönster)

201-2016/390

Uppdrag angående expeditionsavgifterna (pdf, nytt fönster)

Uppdrag med återrapporteringskrav

Uppdrag som ska återrapporteras i Lantmäteriets Årsredovisning
Uppdrag Diarienummer Redovisas
Kommunikation om laddpunkter (pdf, nytt fönster) LM2021/000737 Lantmäteriets Årsredovisning 2021 (pdf, nytt fönster)
Omarrondering (pdf, nytt fönster) LM2021/000733 Lantmäteriets Årsredovisning 2021 (pdf, nytt fönster)  
Gemensam målsättning för nyckeltal (pdf, nytt fönster) 201-2018/8076

Lantmäteriets Årsredovisning 2020 (pdf, nytt fönster)

Delredovisning den 30 april 2019 (pdf, nytt fönster)

Nationell höjdmodell: Redovisa hur arbetet med en nationell höjdmodell framskrider och vilka delar av landet som skannats respektive editerats. LM2019/00011 Lantmäteriets Årsredovisning 2019 (pdf, nytt fönster)
Nationell höjdmodell: Redovisa hur arbetet med en nationell höjdmodell framskrider och vilka delar av landet som skannats respektive editerats. 201-2018/834 Lantmäteriets Årsredovisning 2018 (pdf, nytt fönster)
Omarrondering i Dalarnas län: Redovisa hur myndigheten verkat för stärkt samverkan med Länsstyrelsen i Dalarnas län och Skogsstyrelsen i syfte att bland annat harmonisera den information myndigheten lämnar. 201-2018/834 Lantmäteriets Årsredovisning 2018 (pdf, nytt fönster)
Underlätta bredbandsutbyggnad: Redovisa hur myndigheten bidrar till kunskaps- och informationsförsörjningen vad avser markåtkomst vid bredbandsutbyggnad. 201-2018/834 Lantmäteriets Årsredovisning 2018 (pdf, nytt fönster)
Åtgärder för att minska sjukfrånvaron: Redovisa vilka åtgärder som har vidtagits för att minska sjukfrånvaron 201-2018/834 Lantmäteriets Årsredovisning 2018 (pdf, nytt fönster)
Upphandling: Redovisa hur myndigheten vid upphandlingar som överstiger gällande tröskelvärden har arbetat med att uppfylla de nya kraven på kollektivavtalsenliga villkor 201-2018/834 Lantmäteriets Årsredovisning 2018 (pdf, nytt fönster)

Övriga uppdrag

Övriga uppdrag där Lantmäteriet medverkar
Uppdrag Diarienummer Rapport
Uppdrag att utreda frågor om exklusivitet för anläggande av vindkraftsparker i allmänt vatten och i Sveriges ekonomiska zon (pdf, nytt fönster) LM2022/017663

Redovisas till Miljödepartementet senast den 30 november 2022

Uppdrag att ta fram förslag till ändring i jordförvärvslagen (1979:230) i syfte att hindra att lagens syfte kringgås (pdf, nytt fönster) LM2022/010726

Redovisas till Näringsdepartementet senast den 3 juni 2022.

Stödja demonstrationsplattformen Smart City Sweden (pdf, nytt fönster) 100-2018/1797

Slutredovisas till Näringsdepartementet 31 mars 2022.

Uppdrag om att analysera förutsättningar för ett utvecklat nationellt rymddatalabb (pdf, nytt fönster) LM2021/040783

Redovisas till Infrastrukturdepartementet senast den 1 mars 2022.

Uppdrag att se över förutsättningarna för att inrätta ett testamentsregister (pdf, nytt fönster) LM2021/048271

Redovisas till Justitiedepartementet senast den 28 februari 2022.

Vara behörig myndighet enligt förordningen om en gemensam digital ingång (pdf, nytt fönster) LM2020/029363

Den 31 december 2021.

Uppdrag om att ta fram en vägledning för vilka uppgifter som bör finnas på en kommuns webbplats när en detaljplan tas fram (pdf, nytt fönster) LM2021/013602

Redovisas till regeringen i Boverkets årsredovisning för 2021.

Ändring av uppdraget att förstärka arbetet för en god inomhusmiljö (pdf, nytt fönster). LM2020/006094

Redovisas till Finansdepartementet den 31 december 2021.

Uppdrag om lösningar som främjar en enhetlig tillämpning av plan- och bygglagen (2010:900) i en digital miljö (pdf, nytt fönster) LM2021/005674

Redovisas till Finansdepartementet senast den 16 december 2021.

Analysera och föreslå åtgärder för bättre tillgång till laddinfrastruktur för hemmaladdning oavsett boendeform (pdf, nytt fönster).

Förlängd tid för uppdraget Analysera och föreslå åtgärder för bättre tillgång till laddinfrastruktur för hemmaladdning oavsett boendeform (pdf, nytt fönster)

LM2021/001459

Slutrapport till Infrastrukturdepartementet den 1 november 2021 (nytt fönster).

Genomföra kompetensinsatser kring Plan- och bygglagen (pdf, nytt fönster) 409-2016/5858

Slutrapport till Näringsdepartementet den 11 december 2020.

Verka för en enhetlig digital tillämpning av plan- och bygglagen (pdf, nytt fönster) 401-2017/6578 Löpande information under arbetets gång och rapport till Näringsdepartementet 31 augusti 2020, på Boverkets webbplats
Vara nationell samordnare enligt förordningen om en gemensam digital ingång (pdf, nytt fönster) LM2019/019423

Redovisas till Infrastrukturdepartementet den 2 mars 2020 (pdf, nytt fönster)

Genomföra utbildnings- och utvecklingsinsatser avseende systemet Geokalkyl (pdf, nytt fönster). LM2019/015789 SGI:s årsredovisning 2019 på SGI:s webbplats (nytt fönster)
Genomföra utbildnings- och kommunikationssatsningar inom systemet Geokalkyl (pdf, nytt fönster)  5019-2018/6178 SGI:s Årsredovisning 2018 på SGI:s webbplats (nytt fönster)
Främja myndigheters arbete med att tillgängliggöra data för vidareutnyttjande (pdf, nytt fönster) 505-2016/3124
Riksarkivets slutrapport den 31 januari 2019 finns på riksarkivets webbplats 
Kartlägga vissa myndigheters planer för lokalisering av verksamheten (pdf, nytt fönster) LM2019/005514
Statskontorets slutrapport på Stadskontorets webbplats (nytt fönster) 
Kartlägga hinder för utbyggnad av fast och mobilt bredband och identifiera hur processer kan effektiviseras (pdf, nytt fönster) 101-2017/2875 Rapport till Näringsdepartementet den 15 juni 2018 på PTS:s webbplats (nytt fönster)
Ta fram en tidplan för regeringens satsning på enhetlig digital tillämpning av plan- och bygglagen (pdf, nytt fönster)  101-2018/5985 Slutredovisning till Näringsdepartementet den 31 augusti 2018 på Boverkets webbplats (nytt fönster)
Komplettera och implementera systemet Geokalkyl (pdf, nytt fönster) 519-2017/4366 Rapport till Näringsdepartementet den 29 december 2017 (pdf, nytt fönster)
Utvärdera hinder för vidareutnyttjande av öppna data från statliga myndigheter (pdf, nytt fönster) 505-2017/2628  Slutredovisning till Finansdepartementet den 12 mars 2018 på Statskontorets webbplats.
Utbyte av grunddata mellan statliga myndigheter samt kommuner och landsting (pdf, nytt fönster) 201-2017/2317 Ny finansieringsmodell för grunddatautbyte mellan statliga myndigheter samt kommuner och landsting (pdf, nytt fönster)

Utvärdera organiseringen av fastighetsbildningen (pdf, nytt fönster)

409-2017/387 Rapport Delat ansvar för
fastighetsbildning (pdf, nytt fönster)

Se över behovet av åtgärder för att säkerställa tillräcklig arbetskraftskapacitet inom byggbranschen (pdf, nytt fönster)

101-2016/3543 Slutsatser och förslag på åtgärder för att säkerställa tillräcklig arbetskraftskapacitet inom byggsektorn (pdf, nytt fönster)