Verksamhetsbaserad informationsredovisning

From den 1 november 2018 redovisar Lantmäteriet sina handlingar enligt en ny verksamhetsbaserad arkivredovisning. Det gör det möjligt att förstå sambanden mellan verksamheten och dess handlingar, överblicka handlingsbeståndet, och kunna söka fram handlingar på ett mer effektivt och användarvänligt sätt. 

Den nya arkivredovisningen gäller endast för handlingar från 1 november år 2018 och framåt och påverkar inte tidigare arkivläggningar.

Lantmäteriets nya informationsredovisning består av fem delar

Arkivbeskrivningen ger allmän information om myndigheten och dess arkiv. Det kan till exempel vara information om myndighetens arbetsuppgifter, myndighetens organisation, sökvägar till arkivet och övergripande information om var arkivhandlingar förvaras.

Arkivförteckningen beskriver och styr de olika typer av handlingar som skapas i verksamheternas processer, och redovisar det faktiska beståndet av allmänna handlingar och var de förvaras. Arkivförteckningarna är sorterade efter de arkivbildare (den verksamhet där handlingarna uppstått) som verkat inom Lantmäteriet, både centralmyndigheten och de regionala myndigheterna inom länen. Till varje arkiv presenteras en kortfattad historik.
Läs mer och sök i Lantmäteriets arkivförteckning på sidan Diariet och informationsredovisning.

Klassificeringsstrukturen redogör för och beskriver myndighetens samtliga processer. Processerna är uppdelade efter myndighetens olika verksamheter och presenteras i ett schema med unika sifferbeteckningar. Till klassificeringsstrukturen finns även beskrivningar av processerna på den detaljnivå som krävs för att användare av informationsredovisningen ska förstå och hitta bland myndigheternas allmänna handlingar. Processbeskrivningarna återfinns i informationshanteringsplanen.

Informationshanteringsplaner, en för varje process i klassificeringsstrukturen. Denna sammanställs som ett stöd till verksamheten. Planen beskriver verksamhetens process, aktiviteter och handlingar. För varje handlingstyp finns beskrivande och styrande information som   t ex format, gallring, lagring och förvaring.

Hanteringsanvisningarna beskriver hur informationsredovisningen är uppbyggd, hur versionshantering fungerar samt förklarar begrepp.