Regeringsuppdrag

Här presenteras pågående uppdrag från regeringen som tilldelats Lantmäteriet och de rapporter som Lantmäteriet har lämnat till regeringen. 

Uppdragen och rapporterna är sorterade efter diarienummer, senast överst. När ett uppdrag är klart presenteras det under avslutade uppdrag.

Lantmäteriets regeringsuppdrag
Uppdrag Diarienummer Rapport

Ändring av anvisningar för det civila försvaret för försvarsbeslutsperioden 2021-2025 (pdf, nytt fönster)

LM2023/017593

Redovisas årligen den 1 oktober fram till 2025 samt årligen i Lantmäteriets årsredovisning vad avser förbrukning av medel.

Uppdrag att vidta energibesparingsåtgärder inom den statliga förvaltningen (pdf, nytt fönster)

LM2022/044232

Redovisas av Energimyndigheten den 31 maj 2023

Uppdrag att följa upp mål om handläggningstider samt om bemötande och service hos vissa myndigheter (pdf, nytt fönster)

LM2022/043317

Redovisas årligen till Tillväxtverket den 15 februari 2023-2029

Uppdrag att ta fram en digital redovisning av strandskyddade områden (pdf, nytt fönster)

LM2022/029304

Delredovisas till Miljödepartementet senast den 30 juni 2023.

Redovisas till Miljödepartementet senast den 20 december 2024.

Uppdrag att fortsätta etableringen av en förvaltningsgemensam digital infrastruktur för informationsutbyte (pdf, nytt fönster)

Bilaga till beslutet (pdf, nytt fönster)

LM2022/002016

Redovisas till Infrastrukturdepartementet senast 16 januari 2023

Minskade utsläpp från tjänsteresor (pdf, nytt fönster)

LM2021/053122

Redovisas inom ramen för myndighetens miljöledningsarbete.

Prognoser (pdf, nytt fönster)

LM2021/053113

Redovisas i informationssystemet Hermes senast den
29 juli 2023
28 oktober 2023

Fortsätta ta emot nyanlända för praktik 2021-2023 (pdf, nytt fönster)

LM2020/029862

Redovisas till Statskontoret senast 1 april 2021 (nytt fönster)
15 februari 2024

Fortsätta ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2021–2023 (pdf, nytt fönster)

LM2020/029261


Redovisas till Statskontoret senast​1 april 2021 (nytt fönster)
15 februari 2024

Genomföra laserskanning av Sveriges skogsmark (pdf, nytt fönster)

Uppdatera, utveckla och tillhandahålla digitala kunskapsunderlag med skogliga grunddata (pdf, nytt fönster)

508-2018/4130

LM2019/004968

Skogsstyrelsens årsredovisning 2021 (pdf, nytt fönster) 

Återrapporteringskrav

Uppdrag som ska återrapporteras i Lantmäteriets Årsredovisning
Uppdrag Diarienummer Redovisas
Omarrondering (pdf, nytt fönster) LM2023/002313

Lantmäteriets Årsredovisning 2023

Gemensam målsättning för nyckeltal (pdf, nytt fönster) 201-2018/8076

Årligen i Lantmäteriets Årsredovisning

Övriga uppdrag

Övriga uppdrag där Lantmäteriet medverkar 
Uppdrag Diarienummer Rapport
Ändring av uppdraget till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) att göra en samlad bedömning av förmågan inom civila försvaret (pdf, nytt fönster).

LM2023/017609

Redovisas årligen till Försvarsdepartementet senast den 22 februari

Uppdrag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Försvarsmakten att pröva förmågan avseende rapportering under höjd beredskap (pdf, nytt fönster)

LM2022/058582

Redovisas till Justitiedepartementet och Försvarsdepartementet senast den 1 april 2024

Uppdrag att ta fram ett handlingsprogram för ladd- och tankinfrastruktur för vätgas (pdf, nytt fönster)

LM2022-037883

Redovisas till Infrastrukturdepartementet senast den 1 november 2023

Fler lösningar som främjar en enhetlig tillämpning av plan- och bygglagen i en digital miljö (pdf, nytt fönster)

LM2022/020989

Redovisas till Finansdepartementet senast den 31 januari 2023.

Uppdrag att inrätta ett rådgivande organ för att främja innovativ och klimatfokuserad standardisering (pdf, nytt fönster)

LM2021/030298

Slutrapport till Näringsdepartementet med kopia till Utrikesdepartementet den 31 maj 2023.

Enhetliga digitala processtöd och gemensamma rutiner för medverkan i samhällsplaneringen (pdf, nytt fönster)

LM2021/003451

Redovisas till Finansdepartementet senast den 27 januari 2023.