Regeringsuppdrag

Här presenteras pågående uppdrag från regeringen som tilldelats Lantmäteriet och de rapporter som Lantmäteriet har lämnat till regeringen. 

Uppdragen och rapporterna är sorterade efter diarienummer, senast överst. När ett uppdrag är klart presenteras det under avslutade uppdrag.

Lantmäteriets regeringsuppdrag
Uppdrag Diarienummer Rapport

Uppdrag att vidta energibesparingsåtgärder inom den statliga förvaltningen (pdf, nytt fönster)

LM2022/044232

Redovisas månadsvis till Energimyndigheten till och med den 31 mars 2023

Uppdrag om förebyggande och motverkande av brottslighet som kan hänföras till Fastigheter (pdf, nytt fönster)

LM2022-044033

Redovisas till Finansdepartementet senast den 24 februari 2023

Uppdrag att följa upp mål om handläggningstider samt om bemötande och service hos vissa myndigheter (pdf, nytt fönster)

LM2022/043317

Redovisas årligen till Tillväxtverket den 15 februari 2023-2029

Upprag att redogöra för hur den enskilde, företag och kommuner får sådan hjälp att de kan tillvarata sina intressen inför eller efter att en ansökan skickats, men innan handläggningen påbörjats (pdf, nytt fönster)

LM2022/031726

Redovisas till Finansdepartementet senast den 5 januari 2023

Uppdrag att utreda tillgängliggörande av vissa uppgifter om fjällnära skog (pdf, nytt fönster)

LM2022/030382

Redovisas till Näringsdepartementet senast den 31 januari 2023

Uppdrag att ta fram en digital redovisning av strandskyddade områden (pdf, nytt fönster)

LM2022/029304

Delredovisas till Miljödepartementet senast den 30 juni 2023.

Redovisas till Miljödepartementet senast den 20 december 2024.

Uppdrag att fortsätta etableringen av en förvaltningsgemensam digital infrastruktur för informationsutbyte (pdf, nytt fönster)

Bilaga till beslutet (pdf, nytt fönster)

LM2022/002016

Redovisas till Infrastrukturdepartementet senast 16 januari 2023

Minskade utsläpp från tjänsteresor (pdf, nytt fönster)

LM2021/053122

Redovisas inom ramen för myndighetens miljöledningsarbete.

Eskilstuna kommun - ny lantmäterimyndighet (pdf, nytt fönster)

LM2021/053118

Redovisas till Finansdepartementet senast den 31 januari 2023.

Prognoser (pdf, nytt fönster)

LM2021/053113

Redovisas i informationssystemet Hermes senast den
28 oktober 2022

Uppdrag att utveckla arbetssätt och parallella processer för kortare ledtider för elnätsutbyggnad (pdf, nytt fönster)

LM2021/034220

Redovisas till Infrastrukturdepartementet senast den 1 maj 2023.

Fortsätta ta emot nyanlända för praktik 2021-2023 (pdf, nytt fönster)

LM2020/029862

Redovisas till Statskontoret senast 1 april 2021 (nytt fönster)
1 april 2023
15 februari 2024

Fortsätta ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2021–2023 (pdf, nytt fönster)

LM2020/029261


Redovisas till Statskontoret senast​1 april 2021 (nytt fönster)
1 april 2023
15 februari 2024

Genomföra laserskanning av Sveriges skogsmark (pdf, nytt fönster)

Uppdatera, utveckla och tillhandahålla digitala kunskapsunderlag med skogliga grunddata (pdf, nytt fönster)

508-2018/4130

LM2019/004968

Skogsstyrelsens årsredovisning 2021 (pdf, nytt fönster) 

Återrapporteringskrav

Uppdrag som ska återrapporteras i Lantmäteriets Årsredovisning
Uppdrag Diarienummer Redovisas
Prioriterade fastighetsbildningsåtgärder (pdf, nytt fönster) LM2022/031723

Lantmäteriets Årsredovisning 2022

Omarrondering (pdf, nytt fönster) LM2021/053109

Lantmäteriets Årsredovisning 2022

Gemensam målsättning för nyckeltal (pdf, nytt fönster) 201-2018/8076

Årligen i Lantmäteriets Årsredovisning

Övriga uppdrag

Övriga uppdrag där Lantmäteriet medverkar 
Uppdrag Diarienummer Rapport

Uppdrag att utreda frågor om exklusivitet för anläggande av vindkraftsparker i allmänt vatten och i Sveriges ekonomiska zon (pdf, nytt fönster)

LM2022/017663

Redovisas till Miljödepartementet senast den 30 november 2022

Uppdrag att ta fram ett handlingsprogram för ladd- och tankinfrastruktur för vätgas (pdf, nytt fönster)

LM2022-037883

Redovisas till Infrastrukturdepartementet senast den 1 november 2023

Fler lösningar som främjar en enhetlig tillämpning av plan- och bygglagen i en digital miljö (pdf, nytt fönster)

LM2022/020989

Redovisas till Finansdepartementet senast den 31 januari 2023.

Uppdrag att inrätta ett rådgivande organ för att främja innovativ och klimatfokuserad standardisering (pdf, nytt fönster)

LM2021/030298

Slutrapport till Näringsdepartementet med kopia till Utrikesdepartementet den 31 maj 2023.

Enhetliga digitala processtöd och gemensamma rutiner för medverkan i samhällsplaneringen (pdf, nytt fönster)

LM2021/003451

Redovisas till Finansdepartementet senast den 27 januari 2023.