Effektiv Samverkan Byggnad – ESB

Lantmäteriet har tillsammans med ett antal kommuner arbetat fram processer som beskriver hur vår samverkan kan bli mer effektiv när det gäller ajourhållning av byggnad.

Vinster med effektiv samverkan

De vinster som vi ser med en mer effektiv samverkan är:

 • Mindre brister – ger högre kvalitet på byggnadsinformationen och mindre jobb hos kommunerna.
 • Snabbare uppdatering – ger högre aktualitet på data.
 • Färre oklarheter – mindre dubbeljobb hos både kommunerna och Lantmäteriet.
 • Ömsesidig förståelse och kunskap om varandras arbete.
 • God grund för övergång till tjänstebaserad uppdatering.

De förbättringsåtgärder som vi främst sett är att förstärka den interna kommunikationen mellan avdelningar både inom kommunerna och Lantmäteriet. Men även att det är viktigt att saker görs i rätt ordning.

Webbaserad utbildning om processerna

Läs mer om utbildningen som genomfördes under hösten 2013, bakgrunden till arbetet kring ESB samt ta del av processerna här nedan.

Bakgrund till ESB

2011 driftsattes ett nytt grunddatalager på Lantmäteriet som innebar ett nytt sätt att lagra BAL-informationen. I samband med flytten av byggnadsinformationen till det nya grunddatalagret integrerades registerdata och geometri ihop till ett samlat byggnadsobjekt. Det innebär att vi nu är flera som hjälps åt att hålla samma byggnad aktuell och det ställer krav på ett tätare samarbete än tidigare mellan kommunen och Lantmäteriet men även internt hos respektive part.

Syftet med ESB är att beskriva hur det här samarbetet kan se ut för att få ett effektivt flöde både inom den egna organisationen och mellan kommunen och Lantmäteriet.

Resultat och processer

Den tydligaste förbättringsåtgärden som framkom i arbetet med ESB var att det finns behov av att förstärka den interna kommunikationen mellan avdelningar som hanterar byggnadsinformationen, både inom kommunerna och inom Lantmäteriet. Det är ofta där problem kan uppstå, om inte alla inblandade får tillgång till informationen eller att informationen inte hanteras på samma sätt överallt.

Två processer med tillhörande processbeskrivningar har arbetats fram. Den första beskriver flödet för registrering i LINA kombinerat med geometrileveranser, som i dagsläget är den vanligaste metoden att ajourhålla byggnadsinformationen. Den andra visar flödet för tjänstebaserad uppdatering, som är det nya sättet att ajourhålla direkt från kommunens eget system.

Processerna har presenterats för ett flertal kommuner vid olika tillfällen och gensvaret har överlag varit mycket positivt. De kan ses som ett stöd för utveckling av kommunernas egna interna processer, till exempel rörande bygglov, mätning, registrering i LINA och geometrileveranser till Lantmäteriet.

De roller på kommunen som identifierats som aktiva i processen kring byggnadsinformationen är handläggare av bygglov, rivningslov, adresser, mätning och LINA samt mätningstekniker och leverantör byggnadsgeometrier.

Processerna i sin helhet

Flöde registrering i LINA och geometrileveranser (berör de flesta kommuner idag)

Länk till processen (pdf, nytt fönster)
Gå till processbeskrivning (pdf, nytt fönster)

Flöde tjänstebaserad uppdatering (nuvarande och framtida sätt att leverera byggnadsinformation till Lantmäteriet)

Länk till processen (pdf, nytt fönster)
Länk till processbeskrivning (pdf, nytt fönster)

Kontakta gärna BAL-supporten om ni har frågor kring processerna.

Utbildningsmaterial ESB

Presentationen (pdf, nytt fönster) innehåller:

 • En tillbakablick
 • Bakgrunden till ESB-arbetet
 • Effektiviseringsområden
 • Exempel Effektiv process byggnad
 • Slutsats och fortsatt arbete
 • Tjänstebaserad uppdatering.