Samverkan fastighetsinformation

Den här sidan riktar sig till dig som arbetar med uppdatering och kvalitetsutveckling av information i Fastighetsregistret, bl.a. fastighetsindelning, rättigheter, planer och bestämmelser.

Vår samverkan är ett uttryck för parternas gemensamma strävan att uppfylla intentionerna om fördjupad samverkan inom det svenska lantmäteriområdet.

Vid underrubrikerna redovisas information om planregistrering, DRK- och KLM-avtalen samt samverkansprojekt beträffande geometriförbättringar av fastighetsindelningen.


 DRK-avtal   -  KLM-avtal  -  Planregistrering