Kommunal delegation och behörighet

Det uppkommer ofta frågor om delegation och behörighet när en befattningshavare vid en kommun undertecknar en ansökan om lantmäteriförrättning för kommunens räkning.

Lantmäteriet har därför tagit fram detta informationsblad för att underlätta i ansökningsförfarandet, så att ansökningarna ska vara så kompletta som möjligt innan vi påbörjar vår handläggning.

(Detta gäller alltså när kommunen har rollen som sökande i en lantmäteriförrättning och inte i någon formell samverkan mellan myndigheterna)

Kommunal delegation och behörighet (pdf)