Plangranskning

Här kan du läsa om plangranskning.

Ny rutin sedan 2016

Den 1 september 2016 sjösattes en ny rutin gällande hur planärenden där Lantmäteriet ska lämna yttranden ska hanteras. Ändringen innebär att Sveriges kommuner ska skicka sina begäranden om yttranden direkt till Registrator, som sedan fördelar dessa till rätt enhet och person beroende på vilken kommun som begärt yttrandet.

Denna hantering gäller samråds- gransknings- och antagandehandlingar som skickas till Lantmäteriet inom planprocessen innan planen har vunnit laga kraft.

Handlingar skickas till Registrator

Handlingar som avser plansamråd, plangranskning eller antagande av plan med tillhörande dokument, exempelvis fastighetsförteckningar och samrådsredogörelser, ska skickas till: registrator@lm.se

Det går även att skicka handlingarna via vanlig post, men att skicka handlingarna digitalt är att föredra. Alternativ postadress:

Lantmäteriet
Registrator
801 82 GÄVLE