Planregistrering

De här sidorna riktar sig till dig som arbetar med leverans till det statliga Lantmäteriet av lagakraftvunna detaljplaner eller områdesbestämmelser för införande i Fastighetsregistret (FR).

Ansvar enligt gällande författningar

I förordningen (2000:308) om fastighetsregister framgår av 3 § första stycket punkt 3 att planer med mera ska redovisas i fastighetsregistrets allmänna del. Enligt 2 § förordningen har Lantmäteriet ansvar för drift och förvaltning av fastighetsregistret. Vilka uppgifter om en plan som fastighetsregistret ska innehålla framgår av 28 §. I fastighetsregistret införs uppgifter om planer dels i textdelen dels i den nationella digitala registerkartan.

Kommunerna ska enligt bestämmelserna i 5 kap. 32 § PBL svara för att planen skickas in till länsstyrelsen och lantmäterimyndigheten inom två veckor efter det att den vunnit laga kraft. Planen och övriga handlingar måste ha en utformning och tydlighet så att de uppgifter som ska registreras framgår. Av 32 § framgår också att det ska finnas en anteckning på handlingarna om att planen har vunnit laga kraft. Att en plan har vunnit laga kraft är en av förutsättningarna för registrering i fastighetsregistret.

Författningstexten PBL 5 kap 32 §

5 kap. 32 § När beslutet att anta detaljplanen har vunnit laga kraft ska kommunen

  1. på planhandlingarna anteckna det datum då planen vann laga kraft och, om ett förordnande enligt 13 kap. 17 § tredje stycket har meddelats, det datum då förordnandet meddelades,
  2. inom två veckor skicka planen, planbeskrivningen och fastighetsförteckningen enligt 9 § till länsstyrelsen och lantmäterimyndigheten, och
  3. med en kungörelse på det sätt som anges i 11 b § eller med ett skriftligt meddelande underrätta de fastighetsägare som kan ha rätt till ersättning enligt 14 kap. 5, 6, 7, 9, 10 eller 11 § och dem som enligt 14 kap. 12 § kan ha motsvarande rätt till ersättning samt i underrättelsen upplysa om innehållet i 15 kap. 5 §. Lag (2014:900).

Leveransinstruktioner

Den generella leveransinstruktionen för digitala planregistreringen (pdf, nytt fönster).

Support och rådgivning

Frågor som rör leveranser till registreringsprocessen kan ställas till plan@lm.se.