Tjänstebaserad uppdatering

Information och stöd för kommuner om tjänstebaserad uppdatering av BAL-informationen.

Vi erbjuder bastjänster

Klicka på bilden för att göra den större.

Vi erbjuder bastjänster, det vill säga ett gränssnitt för system att kommunicera med Lantmäteriets grunddatasystem. Detta sker genom ett utbyte av meddelanden system till system. Det finns inga färdiga applikationer att använda utan det bygger istället på möjligheten att bygga in ajourhållningen i kommunernas egna system som man redan använder. Information om Tjänstebaserad uppdatering (pdf, nytt fönster)

Beskrivning av uppdatering för objekten Byggnad, Adress och Lägenhet finns att läsa i handböckerna.

Aktuella kommuner

Översikt Tjänstebaserad uppdatering (pdf) visar vilka kommuner som är driftsatta och vilka som är på gång med arbetet. Översikten uppdateras regelbundet.

Kommunernas systemleverantörer

I ajourhållningsarbetet av Byggnad, Adress och Lägenhet levererar följande företag system till kommunerna.

Företag som levererar system till kommunerna
Systemleverantör Verksamhetssystem
Adtollo TopoCad
S-Group Solutions AB Geosecma för ArcGIS
Aveki myCarta BAL
DigPro DpMap
ViaMap Ikartan BAL
Sokigo TopoDirect
Geodatapaketet/TopoBase (tidigare hanterat av Symetri)

Specifikationer och tjänster

Här publiceras olika modeller för informations- och datautbyte. Syftet med detta är att olika intressenter, som till exempel kommuner, myndigheter och systemleverantörer, ska få möjlighet att ta del av modellerna inför ett framtida informationsutbyte med Lantmäteriets grunddatasystem.

Förändringar i utbytesmodellerna kan komma successivt. Vi kommer kontinuerligt att publicera även dessa.

Informationsutbytesmodeller

Specifikation för informationen med modeller, beskrivningar och regler (nytt fönster).

Datautbytesmodeller

Varje del av informationen som ska utbytas via tjänster, finns omvandlad till en datautbytesmodell. Scheman för tjänster (nytt fönster).

Informationsspecifikationer

Informationsspecifikationer beskriver de krav som grunddata ska uppnå. Exempel på krav kan vara hur informationen ska struktureras, vilken kvalitet det ska vara eller vilket/vilka referenssystem som får användas.

Informationsspecifikation Utbyte Byggnad och Lägenhet (pdf, nytt fönster).

Informationsspecifikation Utbyte Belägenhetsadress (pdf, nytt fönster).

Översättningstabeller

I datautbytesmodellerna används engelska termer, i informationsutbytesmodellerna används svenska.

Översättningstabeller mellan de olika modellerna och språken:

Felkoder

Varje felmeddelande från grunddatasystemet skall innehålla en felkod och varje felkod har ett motsvarande felmeddelande. Felkoderna är uppdelade i ett flertal nummerserier:

Nummerserier och användningsområden
Nummerserie Användningsområde
2001-2199 Generella verksamhetsregler för utbytesobjekt.
2200-2299 Verksamhetsregler och brister specifika för byggnadsdomänen.
2300-2399 Verksamhetsregler och brister specifika för addressdomänen.
2400-2499 Felmeddelanden för frågor.
2500-2599 Verksamhetsregler för entré och lägenhet.
3001-3999 Systemfel.
4001-4999 Schemavalideringsfel.
5001-5999 Felmeddelanden för SOAP och problem med att mappa xml till java.

Tjänstebeskrivningar

Tjänst för att hämta ut byggnadsinformation, Byggnad Direktåtkomst (utbyte) som finns dokumenterat i tjänstebeskrivningen (pdf, nytt fönster).

Tjänst för att hämta ut adressinformation, Adress Direktåtkomst (utbyte) som finns dokumenterat i tjänstebeskrivningen (pdf, nytt fönster).

Tjänst för att hämta ut bristinformation, Brist Direktåtkomst (utbyte) som finns dokumenterat i tjänstebeskrivningen (pdf, nytt fönster).

Tjänster för att skicka in uppdateringar för både adress och byggnad/lägenhet finns dokumentrat i tjänstebeskrivningen (pdf, nytt fönster).

Frågor & svar för tjänstebaserad uppdatering (pdf, nytt fönster).

Bakgrund och mål

Utvecklingen inom Lantmäteriet ska bidra till uppbyggnaden av en ny och bättre infrastruktur för geodataförsörjning.

Den nya infrastrukturen bygger på samverkan mellan statliga myndigheter, kommuner och företag. En av hörnstenarna är då möjlighet till tjänstebaserat informationsutbyte vid uppdateringar, där Lantmäteriet kan samverka via tjänster (SOA-tjänster) kring informationen som externa organisationer ajourför.

På sikt utgår Lantmäteriet från att många kommuner vill sköta ajourhållningen med hjälp av sina egna system för ärendehandläggning.

Några av landets större kommuner, som har mer utbyggda tekniklösningar, har efterfrågat ett alternativ till LINA och geometrileveranser.

Den datautbytesmodell som ska tillämpas vid denna automatiserade samverkan har tagits fram gemensamt av kommunerna och Lantmäteriet. Syftet med detta är att dels göra informationsutbytet effektivare för båda parter och att skapa möjlighet att samverka kring en gemensam datamängd.

Effektiviteten kan uppnås genom att ajourhållare inte behöver gå in i ett separat system för att registrera uppgifter som man redan har registrerat i det egna systemet, på så sätt kan dubbelarbete undvikas.

För Lantmäteriet kan effektiviseringar uppnås genom att säkrare kvalité kommer in och att indataleveranser inte behöver hanteras.

Frågor och svar

Här har vi samlat frågor vi fått med tillhörande svar som vi tror kan vara till hjälp under utvecklingen av en systemlösning för tjänstebaserad uppdatering.

Frågor & svar (pdf, nytt fönster).