Redovisning av informationsmodeller
De modeller som är i drift har status: Gällande

För övriga modeller gäller:

Utvecklingsstatus Betydelse
Utkast Skiss i form av rubriker, lite text, frågor som ska besvaras, etc.
Ansats Täcker hela frågeställningen på en övergripande nivå. Kan innehålla luckor i beskrivningen som ännu inte är möjliga att ta fram.
Komplett Täcker hela frågeställningen, med kravet på en komplett syn på frågeställningen.
Utprovad Ett förslag som har utvärderats och testats i förhållande till givna regler eller ett systemstöd. Dokumentet har justerats utifrån erfarenheter och svar från utvärderingen.
Antagen Ägaren till frågeställningen har beslutat i enlighet med dokumentets rekommendation. Var beslutet annorlunda än rekommendationen ska dokumentet uppdateras.
Specifikation för Byggnad, Belägenhetsadress och Lägenhet Innehåll
Webbplatsen redovisar specifikationen för informationen Belägenhetsadress, Byggnad och Lägenhet i grunddatalagret. Här visas informationslagringsmodeller (ILM) och informationsutbytesmodeller (IUM) som består av grafer och redovisning av klasser, definitioner, beskrivningar, attribut, regler samt datatyper och värdelistor. Versionshantering ingår. Graferna visas i UML (Unified Modeling Language)

Överst på denna sida finns menyer för visning av informationsmodellernas innehåll i olika vyer. I vyerna finns sökfunktioner.

Målgrupp
Webbplatsen vänder sig främst till ajourhållare i LINA- och TOPO-systemen och till informationsförvaltare. Specifikationer används som underlag dels till framtagande av datamodeller dels till produktbeskrivningar som riktar sig till användare av geodata.

Termkatalog
Termkatalogen redovisar samtliga termer, och i vilka sammanhang termen förekommer.

Objekttypskatalog
Objekttypskatalogen är en sammanställning av ett urval av klasser (objekttyper) och deras attribut mm för en viss verksamhet, samt kompletterad med illustrativa fotografier.