Blanketter

Här hittar du en samlad lista över Lantmäteriets blanketter, samt länkar till relaterad information och e-tjänster om du hellre vill skicka in digitalt. Blanketterna är grupperade utifrån ärende.

Lantmäteriförrättningar

Här har vi samlat blanketter som behövs när fastigheter bildas, ändras eller ska samverka om gemensamma behov m.m.

Lantmäteriförrättning, ansökan (pdf, nytt fönster)
använder du när du vill göra en lantmäteriförrättning som t.ex. avstyckning, klyvning, sammanläggning eller fastighetsreglering. Fullmakt för ombud (pdf, nytt fönster) använder du när du vill företrädas av någon annan fysisk person vid lantmäteriförrättningen.

Vägförrättning, ansökan (pdf, nytt fönster)
använder du om ni vill bilda ny eller ombilda en befintlig gemensamhetsanläggning eller samfällighetsförening för väg. Behövs mer utrymme för att alla underskrifter ska få plats använder ni Tilläggsblad till Ansökan om vägförrättning (pdf, nytt fönster) som tillägg till blanketten.

Ledningsrätt, ansökan (pdf, nytt fönster) använder du när du vill ansöka om ledningsrätt.

Ledningsrätter kan avse samhällsviktiga funktioner som el- och vattenförsörjning och elektronisk kommunikation. Tänk därför på att alla handlingar som skickas in till Lantmäteriet blir allmänna handlingar. Om du anser att en uppgift omfattas av sekretess, vänligen kontakta Lantmäteriet och be att bli kontaktad av en handläggare innan du skickar in en sådan handling.

Fullmakt för ombud (pdf, nytt fönster)
använder du när du vill företrädas av någon annan fysisk person vid lantmäteriförrättningen. 

Blankett – Begäran om konsultation i frågor som rör fastighetsbildning (pdf, nytt fönster)


Inskrivningsärenden

Ändring av ägande och lagfart

Här har vi samlat de blanketter som rör ändring av ägandet/ansökan om lagfart.

Lagfart, ansökan (pdf, nytt fönster)
använder du när du har köpt eller fått en fastighet för att registrera att du är ägare till fastigheten. Läs mer om ansökan om lagfart.

Lagfart/inteckning, ansökan (pdf, nytt fönster)
använder du om du samtidigt med ansökan om lagfart även vill ansöka om inteckning i fastigheten. Läs mer om ansökan om lagfart.

Lagfartssammanträde, ansökan (pdf, nytt fönster) 
Används för att ansöka om lagfartssammanträde. Det hålls för att utreda äganderätten till en fastighet som någon påstår sig äga men när förvärvshandlingen (exempelvis köpekontrakt, köpebrev, gåvobrev, testamente eller bodelningshandling) inte finns i original.

Inskrivning - tomträttsinnehav, ansökan (pdf, nytt fönster)
använder du när du har köpt en tomträtt för att registrera att du är ägare till tomträtten. Läs mer om inskrivning av tomträtt.

Inskrivningsärende - övrigt, ansökan (pdf, nytt fönster)
använder du om du vill att ett avtalsservitut eller en nyttjanderätt ska skrivas in eller tas bort från Fastighetsregistret (gäller även rätt till elektrisk kraft). Läs mer om ansökan om servitut och övrig inskrivning.

Inskrivningsärende - ställföreträdare, ansökan (pdf, nytt fönster)
använder du när du ska anmäla en ställföreträdare vars namn ska antecknas i Fastighetsregistret. Detta gäller om du äger en jordbruksfastighet tillsammans med andra.

Intresseanmälan om arrendatorers rätt att förvärva arrendestället (pdf, nytt fönster) använder du i din egenskap av arrendator och vill göra en intresseanmälan för att utöva din förköpsrätt.

Intresseanmälan ombildning till bostadsrätt eller kooperativ hyresrätt (pdf, nytt fönster) använder en förening när man vill anmäla att hyresgästerna har intresse av att förvärva fastigheten eller tomträtten. Anmälan ska då antecknas i fastighetsregistret.

Borttag av anteckning (pdf, nytt fönster).
Används om du vill ta bort en anteckning i fastighetsregistret. 
Exempel på vad en anteckning kan vara:

  • Utmätning och betalningssäkring.
  • Exekutiv försäljning eller expropriation.
  • Intresseanmälan för bostadsrättsförening.

Friköp av tomträtt, ansökan (pdf, nytt fönster)
används av dig som tomträttsinnehavare om du har friköpt tomträtten från kommunen och vill ansöka om lagfart på fastigheten. Läs mer om inskrivning av tomträtt på webben eller i dokumentet friköp av tomträtt (pdf, nytt fönster) innan du fyller i blanketten.

Rättelse, ansökan (pdf, nytt fönster) använder du om du vill att en uppgift ska rättas, exempelvis lagfaren ägare, köpeskilling.

Ändring av stämpelskatt, ansökan (pdf, nytt fönster) använder du om du vill begära en ändring av stämpelskatten i ett ärende.

Pantbrev och inteckningsärenden

Här har vi samlat blanketter som har att göra med pantbrev och inteckningar. De flesta pantbrev hanteras numer i elektronisk form i pantbrevsregistret. När ett pantbrev inte hanteras elektroniskt är det i pappersform.

Många av blanketterna rör vad du gör om du har förlorat ett pantbrev. Du kan läsa mer om förlorat pantbrev/inteckning och hur detta kan dödas här.

Ansökan om ny inteckning eller dödning av befintlig inteckning/anteckning om innehavare av pantbrev (pdf, nytt fönster).
Används när du vill ansöka om ny inteckning eller ändra befintliga inteckningar på fastigheten. Läs mer omansökan om inteckning.

Ansökan om utbyte (pdf, nytt fönster) används när du vill byta ett befintligt pantbrev till två eller flera pantbrev.

Dödande av inteckning enligt 20 § lagen om dödande av förkommen handling, ansökan (pdf, nytt fönster)
använder du om du vill döda en inteckning utan att handlingen visas upp. Det betyder att pantbrevet också dödas. Ansökan ska göras av dig som är fastighetsägare eller tomträttshavare. När beslutet om att inteckningen får dödas vunnit lagakraft ska blanketten Ansökan om slutlig dödning av inteckning (nedan) skickas in.

Dödning av inteckning - slutlig, ansökan (pdf, nytt fönster)
använder du när beslutet om att inteckningen får dödas vunnit laga kraft (när det inte längre går att överklaga) (20 §). Då ska den lagfarne fastighetsägaren ansöka om dödning av inteckningen.

Dödande av pantbrev enligt 3 § lagen om dödande av förkommen handling, ansökan (pdf, nytt fönster)
använder du när endast pantbrevet/handlingen ska dödas men inteckningen fortfarande ska finnas kvar i fastigheten. Ansökan kan endast göras av den som tappat bort pantbrevet/handlingen. När beslutet om att handlingen dödats vunnit laga kraft (när det inte längre går att överklaga) ska blanketten Ansökan om utfärdande av ny handling (nedan) skickas in.

Ny handling - utfärdande, ansökan (pdf, nytt fönster)
använder du när beslutet om att handlingen dödats vunnit laga kraft (när det inte längre går att överklaga) (3§). Då ska den som har ansökt om dödande av förkommen handling sända in en ansökan till Lantmäteriet med begäran om att en ny handling ska utfärdas.

Begäran om att ta del av information ur Pantbrevsregistret (pdf, nytt fönster)
Används av fastighetsmäklare för att begära information ur pantbrevsregistret.

Pantbrevsregistret - utdrag (pdf, nytt fönster)
använder du som fastighetsägare (eller tomträttsinnehavare) när du begär utdrag ur Pantbrevsregistret.

Blankett – Begäran om konsultation i frågor som rör exempelvis lagfart och inteckning (pdf, nytt fönster)

Ägarregistrerade pantbrev

Här har vi samlat blanketter som rör ägarregistrerade pantbrev.

Datapantbrev - Begäran om att ägarregistrerat datapantbrev registreras till Fastighetsinskrivningen (pdf, nytt fönster).

Datapantbrev - Begäran om att skriva ut ägarregistrerat datapantbrev (pdf, nytt fönster).

Pantbrev - Konvertera skriftligt pantbrev till ägarregistrerat datapantbrev (pdf, nytt fönster).


Samfällighetsföreningar - SFR

Här har vi samlat blanketter som har att göra med mark eller vattenområde som hör till flera fastigheter gemensamt. Vi hjälper till med att bilda samfällighetsföreningar i samband med beslut om anläggningar som flera fastigheter har behov av. Läs mer om samfälligheter.

Vissa ändringar av uppgifter i SFR kan göras i vår e-tjänst. Läs mer om att ändra uppgifter i SFR.

Blanketter som skickas till Lantmäteriet

Samfällighetsföreningsregistret, anmälan till (pdf, nytt fönster) 
använder du för styrelseändringar, firmatecknare, stadgeändringar, fusion och upplösning. Styrelseändringar gäller ny- eller omval av styrelseledamöter och deras postadresser. Blanketten ska skickas in till Lantmäteriet efter varje föreningsstämma (årsmöte) så att registeruppgifterna är aktuella.

Ansökan om nyregistrering (pdf, nytt fönster)
använder du vid ansökan om registrering av nybildad samfällighetsförening.

Ansökan om registrering och organisationsnummer (pdf, nytt fönster) 
använder du vid ansökan om nyregistrering och tilldelning av organisationsnummer avseende vägföreningar och vägsamfälligheter samt vid ansökan om registrering vid ombildning av förening enligt 19§ lag (1973:1151) om införande av anläggningslagen (1973:1149) och lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter.

Normalstadgar för samfällighetsföreningar (docx)
Worddokument för utskrift (utan stödtexter): Normalstadgar för samfällighetsföreningar (docx)
Normalstadgar för samfällighetsföreningar (pdf, nytt fönster)
använder du när beslut gäller antagande av nya stadgar. När beslut gäller ändring av enskilda paragrafer sker registrering av protokollet över beslutet enligt 52 § lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter.

Blanketter som skickas till det fastighetsbildningskontor som ansvarar för din kommun

För att hitta rätt kontor att skicka blanketterna till, klicka på Våra kontor, ange kommun och välj typ av ärende: 'Fastighetsbildning'. Tänk på att om du tillhör ett kommunalt lantmäterikontor kan det finnas särskilda blanketter du ska använda. Se respektive kommuns hemsida för mer information.

Ansökan om att bilda samfällighetsförening (pdf, nytt fönster).
används om du vill ansöka om att bilda en samfällighetsförening för att förvalta exempelvis en gemensamhetsanläggning eller marksamfällighet.

Lantmäteriförrättning, ansökan (pdf, nytt fönster)
används då du vill ompröva Lantmäteriets beslut om andelstal i gemensamhetsanläggningen. Kontakta lantmäterimyndigheten innan du skickar in ansökan om en ny lantmäteriförrättning för att undvika onödiga kostnader.

Gemensamhetsanläggning - ändrat andelstal, anmälan (24a § AL) (pdf, nytt fönster)
används av en styrelse som fått behörighet att besluta om ändrade andelstal för delägarfastighet i samfälligheten. Styrelsens beslut gäller först då Lantmäteriet registrerat nya andelstal.

Gemensamhetsanläggning - överenskommelse om andelstal (43 § AL) (pdf, nytt fönster)
används för överenskommelse mellan styrelse och fastighetsägare:
- när en fastighet ska gå med i en gemensamhetsanläggning
- när en fastighet ska lämna en gemensamhetsanläggning
- när ett andelstal ändras för en fastighet i gemensamhetsanläggningen
Överenskommelsen gäller först då den godkänts och registreras av Lantmäteriet.
Läs mer: Överenskommelse om andelstal i gemensamhetsanläggning enligt 43 § anläggningslagen

Ändring av andelstal i gemensamhetsanläggning genom stämmobeslut (43 a § anläggningslagen, AL) (pdf, nytt fönster)

Underskrifter, blankett (pdf, nytt fönster)
använder du som tillägg till de övriga blanketterna om mer utrymme behövs för att alla underskrifter ska få plats.


Beställningsblanketter

Här har vi samlat de blanketter du använder för att beställa utredning, dokument och utdrag från oss.

Utredning, beställning av (pdf, nytt fönster)
används av kommuner och statliga myndigheter som behöver en utredning gällande rättigheter, samfälligheter, vatten och fiske m.m. Se exempel (pdf, nytt fönster).

Fastighetsförteckning, beställning av (enligt PBL)
används av kommuner och statliga myndigheter som behöver en fastighetsförteckning som underlag för t.ex. en detaljplan. Blanketten ersatt med formulär.

Registerutdrag, beställning av (enligt offentlighetsprincipen) (pdf, nytt fönster) 
använder du när du vill ha ett utdrag ur fastighetsregistret på t.ex. en samfällighetsförening eller gemensamhetsanläggning. Se exempel (pdf, nytt fönster).


Fastighetsinformation

Här har vi samlat de blanketter som rör fastighetsinformation som lägenhetsregistret, fastighets- och fastighetsprisregistret.

Lägenhetsregistret - ändamålsprövning avseende uttag (dotx, nytt fönster)
Används vid ansökan om uttag av uppgifter ur lägenhetsregistret.

Fastighets- och fastighetsprisregistret - ändamålsprövning för uttag (dotx)
Används vid ansökan om uttag av personuppgifter ur fastighetsregistret och/eller fastighetsprisregistret.

Fastighets- och fastighetsprisregistret - ändamålsprövning för uttag - kommunal verksamhet (dotx)
Används vid ansökan om uttag av personuppgifter ur fastighetsregistret för verksamhet för vilken kommun ansvarar enligt lag eller annan författning.

Fastighetsregistret - ändamålsprövning för direktåtkomst (dotx)
Används vid ansökan om direktåtkomst till fastighetsregistret. 

Samfällighetsföreningsregistret - ändamålsprövning för direktåtkomst (dotx, nytt fönster)
Används vid ansökan om direktåtkomst till samfällighetsföreningsregistret.

Lantmäteriets digitala arkiv (ArkivSök/Akt Direkt) - ändamålsprövning för direktåtkomst (dotx)
Används vid ansökan om direktåtkomst till Lantmäteriets digitala arkiv.

Lantmäteriets digitala arkiv (ArkivSök/Akt Direkt) - ändamålsprövning för direktåtkomst - kommunal verksamhet (dotx)
Används vid ansökan om direktåtkomst till Lantmäteriets digitala arkiv för verksamhet för vilken kommun ansvarar enligt lag eller annan författning.