Nyttjanderätt

En nyttjanderätt är när en person, ett företag eller en kommun har rätt att på ett visst bestämt sätt använda någons fastighet, till exempel genom att nyttja bostaden, ett område av fastigheten eller genom arrende.

Nyttjanderätt är bindande i högst 25 år inom detaljplanelagt område och 50 år i övrig. En nyttjanderätt skapas genom avtal med fastighetens ägare. Hur avtal ingås och vilka särskilda villkor som gäller för avtalet är inskrivet i lagen (Jordabalkens sjunde till femtonde kapitel).

Arrende och hyra

Arrende och hyra är en särskild form av ett nyttjanderättsavtal. Arrendeavtal får skrivas in i fastighetsregistret inskrivningsdel om det inte sägs annat i avtalet. Det finns olika typer av arrende: jordbruksarrende, bostadsarrende, anläggningsarrende och lägenhetsarrende. Du ansöker om inskrivning av arrende på samma sätt som nyttjanderätt.

Vi behöver veta om det finns nyttjanderätter

När vi gör en lantmäteriförrättning behöver vi få veta om det finns nyttjanderätter i de fastigheter som förrättningen omfattar. Detta då beslut i förrättningen kan påverka vilken rätt den som har nyttjanderätten har.

Vilka nyttjanderätter berör min fastighet?

I e-tjänsten Min Fastighet kan du ta reda på om det finns några rättigheter som berör din fastighet.