Ansök om inskrivning av nyttjanderätt

En nyttjanderätt är när en person, ett företag eller en kommun har rätt att på ett visst bestämt sätt använda någons fastighet, till exempel genom att nyttja bostaden, ett område av fastigheten eller genom arrende. Nyttjanderätten skapas genom ett avtal.

En nyttjanderätt skapas genom ett avtal mellan en fastighetsägare och en person, ett företag eller en kommun. 

Ansök om att få nyttjanderätten inskriven

Om du vill få ett nyttjanderättsavtal inskrivet i fastighetsregistret ska du ansöka om inskrivning.

Ansökan ska innehålla

Krav på nyttjanderättsavtalet

  • Fastighetens fullständiga beteckning ska finnas med (till exempel Gävle Torp 1:1).
  • Det ska tydligt framgå vem som har nyttjanderätten och vad man har rätt att använda på den upplåtande fastigheten, till exempel rätt att använda bostaden eller ett område.
  • Nyttjanderättsavtalet måste vara undertecknat av båda parter.

Om du har dessa handlingar och vill ansöka, gör det via blanketten på denna sida.

Tänk på att ett nyttjanderättsavtal inte kan skrivas in i en samfällighet, men däremot i de fastigheter som ingår i samfälligheten. Avtalet måste då vara undertecknat av samtliga fastighetsägare och kan inte skrivas under av exempelvis en företrädare för samfällighetsföreningen.

Ta bort inskrivningen av en nyttjanderätt

Om du vill att en inskrivning av en nyttjanderätt ska tas bort från fastighetsregistret ska du ansöka om dödning av inskrivningen. Ansökan ska göras av den som har rätten att använda en annan fastighet (rättighetshavaren).

Ägaren till den upplåtande fastigheten (den som gett rätten) kan inte ensam skicka in en ansökan om dödning utan rättighetshavarens godkännande. Undantag är de fall där rättigheten slutat att gälla. Då måste en kopia av avtalet och handlingar som visar att rättigheten inte längre gäller skickas med ansökan.

I ansökan ska du skriva inskrivningsdag och aktnummer för rättigheten. När det gäller nyttjanderätt ska även en kopia av avtalet skickas med.

Tänk på att nyttjanderätter som skrivits in i samband med en lantmäteriförrättning bara kan tas bort genom en ny lantmäteriförrättning. 

Om du har dessa uppgifter och vill ansöka om dödning av inskrivning, gör det via blanketten på denna sida.