KLM-avtal

Avtalet reglerar de kommunala lantmäterimyndigheternas (KLM) samverkan med Lantmäteriet beträffande kvalitetsutveckling av fastighetsregistret, inklusive Nationella registerkartan.

Kvalitetsutveckling av fastighetsregistret

Nationella registerkartan ligger bland annat till grund för Lantmäteriets produkter som innehåller fastighetsindelning, rättigheter, planer och bestämmelser.

Nationella registerkartan.

Lantmäteriet har det övergripande ansvaret för registerkartan på samma sätt som för fastighetsregistret. Vi ansvarar också för förvaltning och utveckling av databasen, det tekniska systemet och gränssnittet. All utveckling skall ske i samråd med de kommunala lantmäterimyndigheterna.

KLM-avtalet syftar till kvalitetsutveckling av fastighetsregistret (både text- och kart-delen). Ansvarig är respektive KLM inom sitt geografiska verksamhetsområde.