KLM-avtal

Avtalet reglerar de kommunala lantmäterimyndigheternas (KLM) samverkan med Lantmäteriet beträffande kvalitetsutveckling av Fastighetsregistret inkl. nationella registerkartan.

Nationella registerkartan ligger bland annat till grund för Lantmäteriets produkter som innehåller fastighetsindelning, rättigheter, planer och bestämmelser. Lantmäteriet har det övergripande ansvaret för registerkartan på samma sätt som för fastighetsregistret och ansvarar också för förvaltning och utveckling av databasen, det tekniska systemet och gränssnittet. All utveckling skall ske i samråd med de kommunala lantmäterimyndigheterna.

KLM-avtalet syftar till kvalitetsutveckling av Fastighetsregistret, gäller både text- och kart-delen. Ansvarig är respektive KLM inom sitt geografiska verksamhetsområde.