Förändringar i avtal

I samband med införandet av värdefulla datamängder kommer Lantmäteriets avtal att förändras. Status för förändringsarbetet redovisar vi löpande under respektive avtal.

Bakgrund till förändringarna

Under första halvåret 2024 arbetar Lantmäteriet med att se över vår samverkan med kommuner. Det sker i nära samarbete med SKR och representanter från olika kommuner.
De avtal som berörs är: ABT, DRK och Kvalitetsavtal KLM.

Bakgrunden till att avtalen ses över är öppna datadirektivet och genomförandeförordningen för värdefulla datamängder samt det rådande ekonomiska läget. Lantmäteriet ser en fortsatt samverkan med Sveriges kommuner som viktig för ett nationellt tillgängliggörande av geografisk information och fastighetsinformation.

För mer information, kontakta din regionala geodatasamordnare: Karta och namn till regionala geodatasamordnare (pdf, nytt fönster).

Digital registerkarta, DRK

Översyn av DRK-avtal har påbörjats i en arbetsgrupp med representanter från kommuner, SKR och Lantmäteriet. Grunden för översynen är förutom värdefulla datamängder också att delar av avtalet blir inaktuellt i och med att aktiviteter knutna till avtalet avslutas vid årsskiftet.

Översynen ger också möjlighet att utvärdera det befintliga avtalet med prioriterade områden samt att utveckla samverkan mot framtidens behov tex en ökad digitalisering.

DRK-avtalet kommer sägas upp innan den 1 juli 2024 och nya avtal tecknas under hösten 2024. De nya avtalen kommer gälla från och med den 1 januari 2025.

DRK-avtal.

Geodatasamverkan

Geodatasamverkansmodellen behålls under 2025. Inga avtal kommer att sägas upp under 2024.

Årsavgiften för 2025 kommer att påverkas av genomförandeförordningen för värdefulla datamängder. Vissa geodataprodukter kommer att bli avgiftsfria och årsavgiften kommer att anpassas.

Geodatasamverkan.

Ajourhållning av Adress, Byggnad och Topografi, ABT

Översyn av ett nytt Normalavtal ABT har påbörjats i en arbetsgrupp med representanter från kommuner, SKR och Lantmäteriet. Grunden för översynen är förutom värdefulla datamängder också att gå igenom nuvarande Normalavtal ABT för att utveckla befintlig samverkan samt anpassa avtalet efter rådande ekonomisk förutsättningar.

ABT-avtalet kommer sägas upp innan den 1 juli 2024 och nya tecknas under hösten 2024. De nya avtalen kommer gälla från och med den 1 januari 2025.

ABT-avtal.

Kvalitetsavtal för kommunala Lantmäterimyndiheter

Översynen av Kvalitetsavtal KLM har påbörjats i en arbetsgrupp med representanter från KLM och Lantmäteriet. Avsikten är att göra mindre justeringar i befintligt avtal för att bl.a. tydliggöra aktiviteter och tidpunkter samt anpassa avtalet efter rådande ekonomiska förutsättningar.

Kvalitetsavtalet KLM kommer sägas upp innan den 1 juli 2024 och nya avtal tecknas under hösten 2024. De nya avtalen kommer gälla från och med den 1 januari 2025.

KLM-avtal.