Värdefulla datamängder

I EU:s öppna data-direktiv samt i genomförandeförordningen för värdefulla datamängder (High Value Data, HVD) beskrivs vilka datamängder Lantmäteriet måste tillhandahålla. Under 2024 genomför Lantmäteriet ett stort omställningsarbete för att uppfylla kraven i direktivet.

Lantmäteriets införande av värdefulla datamängder (High Value Data, HVD)

I arbetet med att införa värdefulla datamängder, HVD, fokuserar Lantmäteriet för närvarande på följande saker:

  • Riskbedömningar av de hopslagna datamängderna utifrån de krav som finns i ”Lagen om offentlig sektors tillgängliggörande av data”. Det är ett arbete som pågår i samarbete med andra myndigheter och resultatet kan komma påverka införandet av värdefulla datamängder.
  • Beakta det krav Fastighetsregisterlagen ställer på behandlingen av de personuppgifter som ingår i värdefulla datamängder. Det ger anledning till särskilda anpassningar i leveransen.
  • Säkerställa att Lantmäteriets IT-infrastruktur klarar av en förväntad ökad belastning.
  • Införandet av värdefulla datamängder innebär dessutom en ny finansieringsmodell för Lantmäteriets informationsförsörjning av geodata. I nuläget finns anslag för införandet av värdefulla datamängder men frågan om finansiering av ökade förvaltningskostnader och intäktsbortfall är inte löst.

Med anledning av ovan kan vi inte vara tydligare med hur det påverkar våra produkter och avgifter. Av samma anledning är tidplanen för kommunikationen av införandet inte färdigställd.

Nyheter om värdefulla datamängder

Värdefulla data för samhället ska vara tillgängliga som öppna data. Det har EU-kommissionen nu beslutat. Tidigare avgiftsbelagda data som adressdata blir öppna, kostnadsfria och får användas fritt.

Lantmäteriets arbete mot Öppna data i full gång

Nu påbörjar Lantmäteriet arbetet med att fasa ut avgiftsbelagda data mot öppna data. Senast i februari 2025 kommer en del av Lantmäteriets tidigare avgiftsbelagda information att erbjudas som öppna data.

Läs mer


Lantmäteriet får 20 miljoner kronor extra – arbetet mot öppna data kan börja

Regeringen föreslår i vårbudgeten att Lantmäteriet får 20 miljoner kronor extra i anslag för att påbörja arbetet med att fasa ut avgiftsbelagda data mot öppna data, något som ska vara genomfört senast i februari 2025.

Läs mer


Nytt regeringsbeslut kring öppna data

Regeringen har fattat ett beslut som innebär att Lantmäteriet får ytterligare tid på sig att genomföra omställningen till öppna data. Lantmäteriets öppna data ska nu vara tillgängliga senast i februari 2025.

Läs mer


Beslut från EU-kommissionen

Ett beslut har fattats om att göra ett tillägg till Öppna Data-direktivet. Det betyder att olika datamängder som är värdefulla för samhället ska erbjudas utan avgift. EU-kommissionens beslut har trätt i kraft 2023-02-09.

Bland Lantmäteriets idag avgiftsbelagda information, och som i framtiden blir öppna data, finns adress- och byggnadsdata, information om fastighetsgränser, höjddata, hydrografi, kartor och flygfoton så kallade ortofoton.

Detta kommer att hända

För att kunna genomföra beslutet om öppna data är Lantmäteriet är beroende av en förändrad finansiering och att Regeringen fattar ett beslut om ökade anslag till Lantmäteriet. Det har ännu inte skett.

EU:s medlemsländer har i regel 16 månader på sig att genomföra beslutet. Mer information kommer när Regeringen fattat beslut. Regeringen har dock beslutat att Lantmäteriet får fortsätta att ta ut avgifter för sitt tillgängliggörande av geodata, dock längst till den 9 februari 2025. Se regeringsbeslut Fi2023/00998 (nytt fönster)

Mer information

Mer information om EU-kommissionens beslut om öppna data

Läs mer om samhällsnyttan med öppna data