Avtal för Geodatasamverkan

Myndigheter, regioner, kommuner och organisationer med offentlig uppgift kan teckna avtal för Geodatasamverkan och får då tillgång till geodata och tjänster för offentlig användning. 

Beskrivning av avtalet och licensvillkoren

Avtalet underlättar tillgången till avgiftsbelagda geodata från flera myndigheter, och ger tillgång till ett samlat utbud mot en årsavgift. 

Licensvillkoren i avtalet för Geodatasamverkan (pdf, nytt fönster).

Vad räknas som offentlig användning?

Här finns stöd för att avgöra vad som räknas som offentlig användning:

Den som har tecknat användaravtal för Geodatasamverkan kan behöva ge en uppdragstagare tillgång till geodata för att uppfylla en offentlig uppgift.

Med uppdragstagare avses konsult, entreprenör eller annan som på uppdrag av den som har tecknat användaravtal för Geodatasamverkan utför en offentlig uppgift för dennes räkning.

Den som har användaravtal för Geodatasamverkan får i sådant fall vidareupplåta rätt till användning enligt användaravtalet för Geodatasamverkan till uppdragstagaren.

Uppdragstagaren ska godkänna de villkor som är förenade med upplåtelsen. För att reglera detta, använd gärna följande formulär: Förbindelse för uppdragstagare (dotx, nytt fönster).

Produktutbud

Produktutbudet för Geodatasamverkan innehåller geodata från Lantmäteriet, Sjöfartsverket och Sveriges geologiska undersökning (SGU).

Ta del av produktutbudet via:

Kontakta respektive dataleverantör för att beställa geodata. Kontaktuppgifter finns i metadatainformationen i Geodataportalen.

Årsavgift

Organisationer som tecknat avtal för Geodatasamverkan betalar en årsavgift för att få använda produkterna i produktutbudet. Den årliga avgiften är baserad på dataleverantörernas intäktskrav för de ingående produkterna i produktutbudet.

Lantmäteriet fakturerar årsavgiften under årets första kvartal. Organisationer som tecknar avtal under pågående år faktureras endast för den återstående delen av året.

Ta del av:

Årsavgifter för alla kommuner och regioner är beräknade oavsett om de har tecknat användaravtal eller ej. Årsavgifter för statliga myndigheter beräknas i samband med ansökan.

Avgiftsmodell

Årsavgifterna för Geodatasamverkan är beräknade med utgångspunkt i avgifterna för de sammanlagda produkterna som ingår i Produktutbudet. Avgifterna är fördelade med hjälp av ett antal parametrar och kategorier.

Läs om parametrar och kategorier i avgiftsmodellen (pdf, nytt fönster).

Årsavgifterna kan ändras från ett år till ett annat, på grund av ändrade förutsättningar hos användare eller dataleverantör. Till exempel kan kategori ändras för en kommun om invånarantalet ändras.

Omsättningen för en statlig myndighet kan ändras vilket kan påverka kategori och därmed årsavgiften. Ändringar i Produktutbudet och ändringar av avgift för ingående produkter i Produktutbudet påverkar årsavgiften för Geodatasamverkan.

Ansök om att teckna avtal

Fyll i ansökningsformuläret för att teckna avtal för Geodatasamverkan 

Följande information är bra att ha till hands när du påbörjar din ansökan:

  • Organisationsnummer
  • Fakturaadress och märkning
  • Kontaktuppgifter
  • Datum för när avtalet ska börja gälla
  • Namn och titel på avtalstecknare

Statliga myndigheter ska också ange:

Tecknade avtal för Geodatasamverkan

Här redovisas de som har tecknat avtal för Geodatasamverkan, både gällande och kommande avtal.

Du som har avtal

Vill du göra en beställning från oss på Lantmäteriet är du välkommen att kontakta vår geodatasupport.

Telefon: 026-63 36 00
E-post: geodatasupport@lm.se

Informationsblad till dig som tecknat avtal för geodatasamverkan (pdf, nytt fönster)