Languages Lättläst Teckenspråk

DRK-avtal

Den här sidan riktar sig till dig som har DRK-avtal och arbetar med kvalitetsutveckling av nationella registerkartan beträffande fastighetsindelning, rättigheter och gemensamhetsanläggningar samt planernas yttre avgränsningslinje (planområdesgräns).

Kommunen gör uppdateringar i nationella registerkartan genom löpande leveranser av kvalitetsförbättringar. Återföring från Lantmäteriet till kommunen kan ske dygnsvis enligt formatet Registerkarte-GML från DRK-platsen.

Lantmäteriet har bestämt att förlänga tiden för kommunerna att leverera i annat format än Registerkarte-GML till 30 juni 2019.

Meningen nedan under pkt 4. Leveransvillkor i nya DRK-avtalet är ändrad.
Fram till 30 juni 2019 kan Lantmäteriet ta emot leveranser i annat format än Registerkarte-GML.
(redan tecknade avtal behöver ej skrivas om)

Anledningen till beslutet är fler: 

  • Har varit problem för vissa kommuner att implementera Registerkarte-GML i sina system.
  • Alla kommuner har inte fått sitt system uppdaterat med Registerkarte-GML.
  • Lantmäteriet har under hösten behövt göra vissa ändringar av Registerkarte-GML.

Kommunerna ska vid tecknande av DRK-avtal redovisa en handlingsplan och tidplan för att leverera i Registerkarte-GML.
Exempel:

  • Vi håller på att utveckla en egen lösning.
  • Vi väntar på installation av ny modul/system från vår systemleverantör.
  • Vi har satt av medel i budgeten för 2019 för implementation av Registerkarte-GML.

Lantmäteriet och Sveriges Kommuner och Landsting har beslutat om nytt normalavtal DRK för samverkan rörande kvalitetsutveckling av nationell registerkarta (DRK). Avtalet omfattar kvalitetsförbättringar i digital form beträffande fastighetsindelning, rättigheter och gemensamhetsanläggningar samt planernas yttre avgränsningslinje (planområdesgräns).

Med normalavtalet som mall kan nya DRK-avtal tecknas mellan Lantmäteriet och alla kommuner där det är statlig lantmäterimyndighet (SLM), inkl. de kommuner som utför förrättningsförberedelser (KFF).

Frågor som rör DRK-avtalen kan ställas till de Regionala geodatasamordnarna på Lantmäteriet.

På "Road-trip" DRK-avtal beskrev vi innebörden av de nya avtalen kring digital registerkarta och systemleverantörerna visade Registerkarte-GML och dess funktionalitet. "Road-trip" började i Luleå i 17 april och avslutades i Växjö 20 juni.

Presentationer

Alla presentationer i pdf-format.

Film

Filmen Lantmäteriet DRK-avtal, från den 19:e juni 2018, presenteras inom kort.

Inom Lantmäteriet bedriver vi ett mångårigt arbete som syftar till att förbättra Fastighetsregistret inklusive registerkartans kvalitet.

Stora insatser har gjorts under åren i Fastighetsregistret, till exempel komplettering av icke registrerade åtgärder som gränsbestämningar, rättning av dubbelredovisade officialservitut samt åtgärder vid stora skillnader mellan area i register och karta.

I de nya DRK-avtalen ingår möjligheten för kommunen att synkronisera fastighets- och rättighetsskikt samt planernas ytteravgränsningsområden med Lantmäteriets registerkarta. Efter att en synkronisering är genomförd så finns möjlighet till samverkansprojekt. Insatserna har sin grund i de DRK-avtal som är tecknade mellan kommunen och Lantmäteriet.

Samverkan sker genom att båda parter bistår med underlagsmaterial, kunskap och tid. Detta sker till lika delar av ingående parter. En överenskommelse skrivs där de insatser som ska ingå i samverkan definieras.

Samverkansprojekt inleds med att kommunen och Lantmäteriet gemensamt definierar och prioriterar områden med bristfällig kvalitet. Det kan vara områden med låg kvalitet där befintlig bebyggelse ska anslutas till VA, men också andra områden där kommunen upplever svårigheter med fastighetsindelningens kvalitet utanför detaljplanelagt område.

Finns ett DRK-avtal tecknat och ni är intresserad att ingå i ett samverkansprojekt så ska ni kontakta den Regionala geodatasamordnaren för ert län.

Vid intresse av att etablera ett samverkansprojekt ska du kontakta din regionala Geodatasamordnare på Lantmäteriet.

Telefon och adresslista med områdesindelning (pdf)  
för samtliga regionala geodatasamordnare i Lantmäteriet.

När samverkansprojekt etableras utses en specifik kontaktperson.

Leveransbesked för kvalitetsförbättrad geometri av digitala registerkartans fastighetsindelning. Leveransen tas om hand av Lantmäteriets grupp för kvalitetsförbättringar, KUF (kvalitetsutveckling fastighet).

Leveransbesked