DRK-avtal

Den här sidan riktar sig till kommuner som har DRK-avtal och arbetar med kvalitetsutveckling av nationella registerkartan beträffande fastighetsindelning, rättigheter och gemensamhetsanläggningar.

Om DRK-avtal

Kommunen gör uppdateringar i nationella registerkartan genom löpande leveranser av kvalitetsförbättringar. Återföring från Lantmäteriet till kommunen kan ske dygnsvis enligt formatet Registerkarte-GML från DRK-platsen.

Lantmäteriet och Sveriges Kommuner och Regioner har beslutat om normalavtal DRK för samverkan rörande kvalitetsutveckling av nationell registerkarta (DRK). Avtalet omfattar kvalitetsförbättringar i digital form beträffande fastighetsindelning, rättigheter och gemensamhetsanläggningar.

Med normalavtalet som mall kan DRK-avtal tecknas mellan Lantmäteriet och alla kommuner som har statlig lantmäterimyndighet (SLM), inkl. de kommuner som utför förrättningsförberedelser (KFF).

Nyheter

2023-12-22: Nu finns en ny handbok publicerad på denna sida.

2023-09-22: Sala kommun ansluter till DRK-samverkan och ser många fördelar – ta del av filmen (nytt fönster).

DRK-platsen

DRK-platsen ger dig som använder Registerkarte-GML som format, dygnsvis återföring av registerkartan. Behörighet och instruktioner till DRK-platsen beställs via Beställningsformulär (pdf, nytt fönster).

Ifyllt formulär och frågor kring detta skickas till: DRK-platsen@lm.se

Tillgång till ArkivSök och geodatatjänster

Lantmäteriets tjänster som med DRK-avtal kan användas gratis av kommunen

ArkivSök

Lantmäteriets digitala arkiv Arken, innehållandes förrättningsakter, historiska kartor, med mera

Akt Direkt

Direktåtkomsttjänst till Arken via Internet. Kan integreras i externa användares egna verksamhetssystem.

Fastighetsindelning Visning

Tjänst som presenterar fastighetsinformation från Lantmäteriets grunddatalager.

Höjdmodell Visning

Tjänst som visar rasterbilder som visualiserar terrängens form i två varianter, en lutningsbild och en skuggningsbild. Bilderna bygger på en terrängmodell med höjddata från laserskanning av markytan.

För mer information beträffande tjänsterna se Lantmäteriets webbplats.

Kommuner som har tecknat användaravtal för Geodatasamverkan har rätt till dessa tjänster enligt gällande användningsvillkor, för hela kommunens verksamhet. För att beställa dessa tjänster kontakta geodatasupport@lm.se.

Kommuner som inte är med i Geodatasamverkan får tillgång till tjänsterna genom att fylla i det avsedda beställningsformuläret (docx). För tjänsterna ArkivSök och geodatatjänsten Akt Direkt skall dessutom en ändamålsprövning (docx) bifogas. Allt skickas in till geodatasupport@lm.se.

För kommuner som ej är med i Geodatasamverkan får tjänsterna endast användas för den verksamhet som är kopplad till DRK-avtalet.

Utbildningstillfällen

Lantmäteriet erbjuder ett utbildningspaket i tre steg för de personer som tillhör en kommun med gällande DRK-avtal och som ska mäta in och leverera kvalitetsförbättringar. Kommunen ansvarar för leverans av kvalitetsförbättringar och för att de ska hålla den kvalitet som krävs för lagring i nationella registerkartan finns denna utbildning.

Steg 1: Webbutbildning som ska genomföras av alla som hanterar leveranser av kvalitetsförbättringar i fastighetsindelningen kopplat till DRK- avtalet.

Steg 2: Webbutbildning för de personer som tar fram underlag förkvalitetsförbättringar i fastighetsindelningen.

Anm: Person som innehar kunskap för fältinmätning av kvalitetsförbättringar, t.ex. i förrättningsverksamheten, som SLM, KLM eller KFF-kommun, behöver ej gå steg 2.

Steg 3: Webbutbildning som leder till diplomering av ansvarig person på kommunen för att DRK-leveranser till Lantmäteriet ska hålla den kvalitet som krävs för lagring i nationella registerkartan.

Anm: För diplomering behövs inte steg 2 om personen redan innehar kunskap för fältinmätning av kvalitetsförbättringar.

Lantmäteriet tar inte ut någon deltagaravgift för utbildningarna.

Beträffande anmälan, uppkoppling för webbutbildningar och nästa utbildningstillfälle se Lantmäteriets webbplats.

Handbok

Handboken som berör DRK-avtalet (pdf, nytt fönster).

Leverans, instruktioner och support

Det spelar ingen roll hur filerna döps, huvudsaken är att det framgår av mailets ämnesrad vilket län och kommun leveransen gäller. (t.ex. Dalarnas län, Mora)

I leveransen skall en ifylld leveransblankett (pdf, nytt fönster) bifogas.

Lantmäteriets specialgrupp för kvalitetsförbättringar (KUF) tar hand om leveransen. Bekräftelse skickas när registerkartan uppdaterats.

Övriga frågor ställs via funktionsbrevlådan: ajourhallning-DRK@lm.se

Teckna DRK-avtal

För att teckna avtal ska du kontakta din Regionala Geodatasamordnare (RGS). Nedan finns mall för avtal och tillhörande bilaga samt kontaktuppgifter till din RGS.

Kommuner som tecknat DRK-avtal

Under en tvåårstid har nästan 50 nya DRK-avtal tecknats. Det är jättekul att vi på detta sätt, via samverkan, kan arbeta med att ha en så bra grund som möjligt att stå på inför fortsatt digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen. Avtalsarbetet fortsätter framöver.

Här redovisas de kommuner som har tecknat samarbetsavtal rörande kvalitetsutveckling av nationella registerkartan (DRK) 

Lista med kommuner som har tecknat DRK-avtal (pdf, nytt fönster) 

Karta/översikt (pdf, nytt fönster)

Samverkansprojekt – en möjlighet inom DRK-avtalet

Inom Lantmäteriet bedriver vi ett mångårigt arbete som syftar till att förbättra Fastighetsregistret inklusive registerkartans kvalitet.

I DRK-avtalen ingår möjligheten för kommunen att synkronisera fastighets- och rättighetsskikt med Lantmäteriets registerkarta. Efter att en synkronisering är genomförd så finns möjlighet att starta ett samverkansprojekt.

Samverkan sker genom att båda parter bistår med underlagsmaterial, kunskap och tid. Detta sker till lika delar av ingående parter. En överenskommelse skrivs där de insatser som ska ingå i samverkan definieras.

Finns ett DRK-avtal tecknat och ni är intresserad att ingå i ett samverkansprojekt så ska ni kontakta den Regionala geodatasamordnaren för ert län.

Samverkansprojekt inleds med att kommunen prioriterar områden med bristfällig kvalitet. Det kan vara områden med låg kvalitet där befintlig bebyggelse ska anslutas till VA, men också andra områden där kommunen upplever svårigheter med fastighetsindelningens kvalitet utanför detaljplanelagt område.

Telefon och adresslista med områdesindelning (pdf) för samtliga regionala geodatasamordnare.