Hoppa till sidans innehåll
Other languagesLanguages Lättläst Teckenspråk Min sida

DRK-avtal

Den här sidan riktar sig till kommuner som har DRK-avtal och arbetar med kvalitetsutveckling av nationella registerkartan beträffande fastighetsindelning, rättigheter och gemensamhetsanläggningar.

DRK-avtal_ny_750px.png

Kommunen gör uppdateringar i nationella registerkartan genom löpande leveranser av kvalitetsförbättringar. Återföring från Lantmäteriet till kommunen kan ske dygnsvis enligt formatet Registerkarte-GML från DRK-platsen.

Lantmäteriet och Sveriges Kommuner och Regioner har beslutat om normalavtal DRK för samverkan rörande kvalitetsutveckling av nationell registerkarta (DRK). Avtalet omfattar kvalitetsförbättringar i digital form beträffande fastighetsindelning, rättigheter och gemensamhetsanläggningar.

Med normalavtalet som mall kan DRK-avtal tecknas mellan Lantmäteriet och alla kommuner som har statlig lantmäterimyndighet (SLM), inkl. de kommuner som utför förrättningsförberedelser (KFF).

Normalavtal DRK (pdf, nytt fönster)
Bilaga till DRK-avtalet (pdf, nytt fönster)

Från 2021 finns ett nytt, reviderat normalavtal för DRK framtaget. Det är samverkat med SKR och följande motiv ligger till grund för revideringen:

  • Enklare format för inleverans till Lantmäteriet än Registerkarte-GML

Många kommuner vill hellre leverera kvalitetsförbättringar till Lantmäteriet i annat format än Registerkarte-GML. Kostnaden för implementationen av en Registerkarte-GML-lösning har dessutom visat sig bli hög för många kommuner jämfört med deras nytta.

  • Veckovis återföring till kommunen räcker oftast

Många mindre kommuner bedömer att den veckovisa uppdateringen av fastighetsindelningen de får genom prenumeration på ordinarie produkter är tillräcklig för deras behov.

  • Migrering av digitala registerkartan

Migreringen av den digitala registerkartan till ny lagringsmiljö hos Lantmäteriet innebär att den dygnsvisa återföringen till kommunen genom Registerkarte-GML på sikt kommer att förändras. För inleverans till Lantmäteriet kommer formatet dock även fortsättningsvis att kunna användas.

Beslutad revidering ger fler kommuner möjlighet att leverera in kvalitetsförbättringar för uppdatering av digitala registerkartan. Ger därmed en effektivisering för både den egna kommunen och för övriga användare i samhället.

Lantmäteriet ser inget behov av att teckna om gällande DRK-avtal med berörda kommuner med anledning av ovanstående ändringar. Dessa fortsätter att gälla med ändringarna i reviderat Normalavtal DRK. Kommuner som önska teckna om eller avsluta avtalet kan kontakta Lantmäteriet.

DRK-platsen ger dig som använder Registerkarte-GML som format, dygnsvis återföring av registerkartan. Behörighet och instruktioner till DRK-platsen beställs via Beställningsformulär (pdf, nytt fönster).

Ifyllt formulär och frågor kring detta skickas till: DRK-platsen@lm.se

DRK-avtal ger kommunen rätt att använda följande av Lantmäteriets tjänster utan kostnad:

ArkivSök

Lantmäteriets digitala arkiv Arken, innehållandes förrättningsakter, historiska kartor, med mera

Akt Direkt

Direktåtkomsttjänst till Arken via Internet. Kan integreras i externa användares egna verksamhetssystem.

Fastighetsindelning Visning

Tjänst som presenterar fastighetsinformation från Lantmäteriets grunddatalager.

Höjdmodell Visning

Tjänst som visar rasterbilder som visualiserar terrängens form i två varianter, en lutningsbild och en skuggningsbild. Bilderna bygger på en terrängmodell med höjddata från laserskanning av markytan.

För mer information beträffande tjänsterna se Lantmäteriets webbplats.

Kommuner som har tecknat användaravtal för Geodatasamverkan har rätt till dessa tjänster enligt gällande användningsvillkor, för hela kommunens verksamhet. För att beställa dessa tjänster kontakta geodatasupport@lm.se.

Kommuner som inte är med i Geodatasamverkan får tillgång till tjänsterna genom att fylla i det avsedda beställningsformuläret (docx). För tjänsterna ArkivSök och geodatatjänsten Akt Direkt skall dessutom en ändamålsprövning (docx) bifogas. Allt skickas in till geodatasupport@lm.se.

För kommuner som ej är med i Geodatasamverkan får tjänsterna endast användas för den verksamhet som är kopplad till DRK-avtalet.

Lantmäteriet erbjuder ett utbildningspaket i tre steg för de personer som tillhör en kommun med gällande DRK-avtal och som ska mäta in och leverera kvalitetsförbättringar. Kommunen ansvarar för leverans av kvalitetsförbättringar och för att de ska hålla den kvalitet som krävs för lagring i nationella registerkartan finns denna utbildning.

Steg 1: Webbutbildning som ska genomföras av alla som hanterar leveranser av kvalitetsförbättringar i fastighetsindelningen kopplat till DRK- avtalet.

Steg 2: Webbutbildning för de personer som tar fram underlag förkvalitetsförbättringar i fastighetsindelningen.

Anm: Person som innehar kunskap för fältinmätning av kvalitetsförbättringar, t.ex. i förrättningsverksamheten, som SLM, KLM eller KFF-kommun, behöver ej gå steg 2.

Steg 3: Webbutbildning som leder till diplomering av ansvarig person på kommunen för att DRK-leveranser till Lantmäteriet ska hålla den kvalitet som krävs för lagring i nationella registerkartan.

Anm: För diplomering behövs inte steg 2 om personen redan innehar kunskap för fältinmätning av kvalitetsförbättringar.

Lantmäteriet tar inte ut någon deltagaravgift för utbildningarna.

Beträffande anmälan, uppkoppling för webbutbildningar och nästa utbildningstillfälle se Lantmäteriets webbplats.

Här finns den senaste versionen av handboken som berör DRK-avtalet.

Handbok DRK-avtalet (pdf, nytt fönster)

Det spelar ingen roll hur filerna döps, huvudsaken är att det framgår av mailets ämnesrad vilket län och kommun leveransen gäller. (t.ex. Dalarnas län, Mora)

I leveransen skall en ifylld leveransblankett (pdf, nytt fönster) bifogas.

Lantmäteriets specialgrupp för kvalitetsförbättringar (KUF) tar hand om leveransen. Bekräftelse skickas när registerkartan uppdaterats.

Frågor kring DRK-avtal kan ställas till din regionala geodatasamordnare (RGS) på Lantmäteriet.

 

Telefon och adresslista samt områdesindelning (pdf, nytt fönster)

 

Övriga frågor ställs via funktionsbrevlådan: ajourhallning-DRK@lm.se

Här redovisas de kommuner som har tecknat samarbetsavtal rörande kvalitetsutveckling av nationella registerkartan (DRK) 

Lista med kommuner som har tecknat DRK-avtal (pdf, nytt fönster) 

Karta/översikt (pdf, nytt fönster)

Inom Lantmäteriet bedriver vi ett mångårigt arbete som syftar till att förbättra Fastighetsregistret inklusive registerkartans kvalitet.

I DRK-avtalen ingår möjligheten för kommunen att synkronisera fastighets- och rättighetsskikt med Lantmäteriets registerkarta. Efter att en synkronisering är genomförd så finns möjlighet att starta ett samverkansprojekt.

Samverkan sker genom att båda parter bistår med underlagsmaterial, kunskap och tid. Detta sker till lika delar av ingående parter. En överenskommelse skrivs där de insatser som ska ingå i samverkan definieras.

Finns ett DRK-avtal tecknat och ni är intresserad att ingå i ett samverkansprojekt så ska ni kontakta den Regionala geodatasamordnaren för ert län.

Samverkansprojekt inleds med att kommunen prioriterar områden med bristfällig kvalitet. Det kan vara områden med låg kvalitet där befintlig bebyggelse ska anslutas till VA, men också andra områden där kommunen upplever svårigheter med fastighetsindelningens kvalitet utanför detaljplanelagt område.

Telefon och adresslista med områdesindelning (pdf)  
för samtliga regionala geodatasamordnare.