Visningstjänster

Här hittar du svar på vanliga frågor om Lantmäteriets visningstjänster för kartor och bilder.

Frågor och svar

Innehållet till Topografiska webbkartan hämtas från olika kartdatabaser vilket gör att olikheter kan framträda mellan olika skalor. Exempelvis kan en kommungräns förskjutas när man zoomar i kartbilden.

Vissa skillnader mellan skalor kommer alltid att finnas beroende av generalisering till mindre skalor.

Exempel på hur ett GetMap anrop kan se ut i verifieringsmiljö för att visa en kartbild från Topografisk webbkartan. Exemplet visar vilka parametrar från den tekniska beskrivningen som behöver användas.

http://maps-ver.lantmateriet.se/topowebb/wms/v1?request=GetMap&version=1.1.1&layers=topowebbkartan&bbox=616576,6728032,617088,6728544&srs=epsg:3006&width=512&height=512&format=image/png

För att anropet ska fungera så behöver det sitta ihop i en sträng.

Det finns ingen copyright-parameter i de nya geodatatjänsterna. All geografisk information som sprids till slutkund skall märkas på klientsidan.

I tjänsten Ortofoto Visning finns wms-lager som visar metadata med flygår och sömlinjer med flygfototidpunkt.

I ett GetMap-anrop är det följande parametrar som definierar kartbildens utbredning.  Beräkning av en BBOX centrerad runt en punkt görs på följande sätt: minE = centerE - pixelstorlek * WIDTH / 2 maxE = centerE + pixelstorlek * WIDTH / 2 minN = centerN - pixelstorlek * HEIGHT / 2 maxN = centerN + pixelstorlek * HEIGHT / 2

"centerE" ,"centerN" Koordinater för den punkt som kartbilden skall centreras kring, angivna i t.ex. SWEREF 99 TM

"pixelstorlek (upplösning)"Storlek för kartbildens pixlar på marken, t.ex. 5 m.

Är man intresserad av att kartbilden ska vara i en specifik skala kan ”pixelstorlek” beräknas utifrån följande formel: pixelstorlek = skalfaktor * 0,0254/96, för en kartbild i skala 1:50 000 är ”skalfaktor=50000”

"WIDTH", "HEIGTH" Kartbildens storlek i bredd resp. höjd angiven i antal pixlar, t.ex. 500 px

WMS-standarden finns i flera versioner. De man pratar om är WMS 1.1.1 och WMS 1.3.0. Stödet för version 1.1.1 är störst både bland klienter och WMS-servrar. Stödet för version 1.3.0 börjar komma i flera klienter och servrar.

Den största skillnaden mellan versionerna är axelordningen vid koordinatangivelse.WMS 1.1.1 är alltid Easting Norting, WMS 1.3.0 skall följa definitionen för Referens/Kooordinatsystemet, vilket för Sweref99TM är Northing Easting.

Detta gör att komplexiteten ökar vid implementation av 1.3.0 både på klient och serversidan. Det finns även andra skillnader som i vissa klienter (till exempel vissa versioner av ArcMap, AutoCad) inte verkar implementeras riktigt.

Ortnamn finns i den egna tjänsten OrtnamnDirekt och kan integreras med visningstjänst(er) i en applikation.

Nej, sjökort ingår inte i våra databaser.

I WMS går det inte att beställa en kartbild och ange skala i anropet. För att definiera kartbilden anges bildens geografiska utbredning, begränsningskoordinater, och bildens bredd och höjd i antal pixlar.

Följande formel användas för att beräkna en presenterad bilds skala. (Visningstjänsterna använder sig av bildupplösning 96 dpi för att beräkna skalor.)

skalfaktor = pixelstorlek * 96 / 0.0254 (pixelstorlek anges i meter på marken)

Exempel:

pixelstorlek = 1 m/pxskalfaktor = 1 * 96 / 0.0254 = 3779 skala 1:3779 Omvänt kan bildupplösning beräknas. pixelstorlek = skalfaktor * 0.0254 / 96 Exempel: skala 1:3779 pixelstorlek = 3779 * 0.0254 / 96 m/p = 1 m/p Ett sista exempel där vi vill beställa en karta i skala 1:5000. Förutsättningar: * bildens bredd (width) = 1000 pixlar * bildens höjd (heigth) = 1000 pixlar * minE = 670000 * minN = 6500000 * skala 1:5000 * bildupplösning 96 dpi Först beräknas pixelstorlek: pixelstorlek = 5000 * 0.0254 / 96 m/p = 1.323 m/pxSedan beräknas bildens geografiska utbredning: maxE = 670000 + 1000 * 1.323 = 671323 maxN = 6500000 + 1000 * 1.323 = 6501323 Därmed finns alla parametrar för att göra en kartbeställning.

Beror det på att tjänsterna är inställda på "Geographic Coordinate System: GCS_WGS_1984" som default?

Ja, det beror på att WGS_1984 är default. Man får själv göra en inställning i ArcMap.

Bildstorleken är begränsad till 4096 x 4096 pixlar.

De ortofoton som visas är de senaste som finns för respektive område. Det innebär att alla ortofoton som visas inte är från samma år.

Översikt med årliga täckningar av ortofoto från 2006 och framåt (pdf, nytt fönster).

Många ingående delmängder i Topografisk webbkarta uppdateras med följande intervall:

  • Topografi 10, 1ggr/dygn.
  • Topografi 50,1 ggr/månad.
  • Topografi 100, 1 ggr/månad.
  • Topografi 250, 1 ggr/månad.
  • Topografi 1M, 1 ggr/månad.

  MapServer.

  Nej, den möjligheten erbjuds inte i nuläget.

  Helt korrekt. Vissa av tjänsterna (exempelvis Ortofoto Visning och Topografiska webbkartan Visning, cache) bygger på en förrenderad tilepyramid i vissa upplösningar.

  Om kartan hämtas i rätt skalnivå så undviks förstoring/förminskning av bilden och bästa utseende/prestanda uppnås.

  För detaljerad information, se tabellen som beskriver de fasta skalnivåerna i tjänsten, i produktbeskrivningen för t.ex. Topografiska webbkartan Visning, cache.

  I den tekniska beskrivningen för respektive tjänst redovisas en fullständig lista över vilka koordinatsystem som stöds.

  Exempel på referenssystem:

  Lista över koordinatsystem som stöds

  PNG och JPEG. Bildformatet GIF stöds inte längre, det har ersatts av 8-bits png. I tjänsternas tekniska beskrivning finns uppgift om vilka format som stöds för respektive produkt.

  WMS 1.1.1. och WMS 1.3.0.

  Har man som användare kopplat upp sig korrekt mot tjänsterna och i sin programmering använt lagernamnen och inte titlarna ska det inte uppkomma några problem.

  Nej i dagsläget går det inte använda tjänsterna i ArcGIS Desktop och ArcGIS Online.