Överföringsformatet

På den här sidan svarar vi på frågor som rör överföringsformat gällande fastighetsinformation.

Hämta filer

Så här hämtar du filerna när du har beställt fastighetspris- eller fastighetsinformation

Hämtning kan ske via sftp-klient eller https-prototokoll som är krypterade åtkomstsätt. Varje kund identifieras med sitt användarnamn samt lösenord som har skickats via e-post om så angetts vid beställning.

Tillgängligheten är i princip 24 timmar/dygn med avbrott för service och uppgraderingar med mera.

Hämtning via sftp-klient

Som sftp-klient kan t.ex. Filezilla, Winscp eller sftp.exe (ingår i PuTTY) användas.

Server/hostname: sftp://hamtplats.lantmateriet.se 
Login ID:
Password:

Hämtning via webbläsare och https-protokoll

Ange: https://hamtplats.lantmateriet.se/katalognamn
Sedan visas en dialogruta och där anger man användarnamn samt lösenord.
Exempel: https://hamtplats.lantmateriet.se/AD_288_180024_01

Leveransfiler

Aviseringsfiler levereras med en fil för alla objekt/tabeller. Aviseringsfiler sparas upp till 2 månader på hämtplatsen. Första månaden sparas aviseringsfiler under leveranskatalogen. Därefter flyttas och sparas filerna under leveranskatalogens undermapp ”backup”. Vi kan återskapa raderade filer, upp till 6 månader bakåt, mot en avgift om 800 kr per fil.

Så här är de olika ID-numren formaterade

Personnummer

Korrekt personnummer består alltid av 13 tecken (ååååmmdd-xxxx). Adress finns i Person (37A).

Det finns fall då korrekta personnummer inte har någon post i Person (37A). Dels kan det vara avregistrerade ID-nummer som inte längre finns tillgängliga i Skatteverkets databas då de under ett antal år raderade dessa. (Poster i Person (37A) vid avregistrerade personnummer innehåller i övriga fall endast namn). Dels kan det vara felaktiga personnummer som till sin uppbyggnad är korrekt men personnumret existerar inte.

Organisationsnummer

Korrekt organisationsnummer består alltid av 11 tecken. (xxxxxx-xxxx) Den tredje siffran är alltid lägst en tvåa. Adress finns i Organisation (37B).

Samordningsnummer

Korrekt samordningsnummer består alltid av 13 tecken (ååååmmdd-xxxx). Den sjunde siffran är alltid lägst en sexa (exempelvis 19701063–2391). Adress finns i Person (37A). Skatteverket levererar inte några förändringsaviseringar för samordningsnummer i dagsläget men intentionen är att det ska göras i framtiden. Samordningsnummer är en enhetlig identitetsbeteckning för fysiska personer som inte är eller har varit folkbokförda i Sverige. Numret ser ut som ett personnummer men dag utökas med 60.

302-nummer (GD-nummer)

Korrekt 302-nummer består alltid av 11 tecken (xxxxxx-xxxx). De tre första siffrorna är alltid 302. 302-nummer är ett specialnummer som tilldelas utländska ägare, fysiska (Person 37A) och i sällan förekommande fall även juridiska (Organisation 37B), i samband med att de blir taxerade ägare. Skatteverket ska sluta med tilldelningen av 302-nummer men oklart när.

Övrigt

Det finns ID-nummer i dagens fastighetsregister för inskrivna personer och som inte kan tolkas in i något av ovanstående. Det är huvudsakligen felaktiga ID-nummer (exempelvis personnummer utan sekel, omkastade siffror) och utländska ägares ID-nummer (innan migrering). Dessa har ingen post i Person (37A)/Organisation (37B).

Frågor och svar

Nej, även om endast delar av information ska användas måste hela gruppen beställas.

  • Tabell 34F/34C (Avtalsnyttjanderätt/Avtalsservitut övrigt ändamål)
  • Tabell 34E/34B (Avtalsnyttjanderätt/Avtalsservitut ändamål)

En del av informationen som finns i tabellerna är migrerad information. Det vill säga - vi har försökt tolka informationen från den gamla strukturen till den nya. Vid migrering av avtalsrättigheter kunde inte ändamålen tolkas, därför lades alla i tabell 34C respektive 34E.

Att informationen inte kunde tolkas beror på att det i gamla strukturen ofta är angivet ett ändamål med tillägget 'm.m.'. Det finns också många texter med flera ändamål och dessa är svåra att sära på och tolka. Det bedömdes som mest korrekt att lägga allt i övrigt ändamål vid migreringen.

UUID är en universell unik identitet som tas fram enligt speciellt regelverk. Lantmäteriet använder sig av ett UUID som har 36 tecken.

Inom inskrivningsinformationen har UUID ersatt fastighetsnyckeln men fastighetsnyckeln används fortfarande inom övriga informationsslag. Fastighetsnyckeln kommer successivt att ersättas med UUID vartefter informationen läggs i nytt grunddatalager.

En kopplingstabell håller ihop informationen, exempelvis så att rätt fång hamnar på rätt lagfart.

Nej, det inskrivna namnet ska finnas i fastighetsregistret enligt förordning. Inskriven person (35Q) innehåller det inskrivna namnet som personen hade vid ansökan om lagfart/tomträttsinnehav.

Person (37A) innehåller det gällande folkbokförda namnet. Namn i Inskriven person (35Q) och Person (37A) kan vara olika, exempelvis om en person som äger fastighet gift sig och bytt efternamn.

Organisation (37B) innehåller det gällande namnet i organisationsregistret. Namn i Inskriven person (35Q) och Organisation (37B) kan vara olika, exempelvis om ett företag som äger fastighet bytt namn.

I de fall det finns värdelistor ska texten komma i enlighet med den. I fritextfält (till exempel fältet "Övrig anmärkning") kan det komma blandat, det beror på handläggningen.

Om en Lagfart har flera anmärkningar ska dessa sorteras,

  • i första hand på Inskrivningsdag
  • i andra hand på Dagboksnummer alt. Aktnummer.

Ja, en Lagfart (tabell 35A) eller ett Tomträttsinnehav (tabell 35F) har alltid en matchande post i tabellen Inskrivningsfastighet (31A). Relationen hittas antingen genom gällande ägande, fältet IR_FASTIGHET_UUID, eller genom tidigare ägande, fältet GALLERTIDIGAREI.

En Lagfart (35A) kan bestå av flera Fång (35K) i o m att ett/flera delförvärv gjorts av en ägare. Fången ska då sorteras;

  • i första hand efter Inskrivningsdag
  • i andra hand på Dagboksnummer, alternativt Aktnummer.

När det är Null (det finns inget värde) i fältet KOPESKILLINGSTYP i tabell 35P (KOPESKILLING) så kan det bland annat betyda att:

  • det gäller delförvärv
  • det är ett blandfång
  • ingen köpeskilling är redovisad.