Allmänna frågor om geodatatjänster

Här kan du ta del av frågor och svar om Lantmäteriets geodatatjänster.

Frågor och svar

Tjänsterna har en timeout på 60 sekunder. Det innebär att man måste vänta ut den tiden för att få ett felmeddelande.

Produktionsmiljön är en originaldatabas med uppdaterade geodata för kundens användning i sin färdiga applikation eller i sitt färdiga system.

Geodatatjänster i denna miljö är normalt tillgängliga dygnet runt.

Verifieringsmiljön är en ny funktionalitet. Förändringar av informationen med mera läggs först till i verifieringsmiljön så att användarna kan testa och anpassa sin applikation eller sitt system till förändringarna innan de kommer in i produktionsmiljön.

Kundens test och utveckling får endast ske mot denna miljö.

Oplanerade stopp kan förekomma.

Ditt avtal ger dig tillgång till både produktions- och verifieringsmiljön för aktuell geodatatjänst.

Produktionsmiljön är avsedd för kundens användning i sin färdiga applikation eller system. Verifieringsmiljön är endast avsedd att användas för utveckling och test av den applikation eller system som använder geodatatjänsten.

För åtkomst till Lantmäteriets tjänster krävs inloggning med "basic autentisering" eller "Oauth2” via API-portalen. Varje 'system' skall ha en egen användare och lösen för att kunna spåra loggning av användning. Vid användande av så kallad desktopklienter, till exempel GIS programvaror som ArcMap eller uDig, finns normalt en konfiguration för användare eller lösen i programvaran i samband med anslutning till tjänsten. Vid utveckling av egna klienter mot tjänsterna hänvisar vi till dokumentation kring de ramverk som används för att ansluta med 'basic authentication'.

Exempel med .NET

Som exempel redovisas anslutning från .NET med WCF (Windows Communication Foundation) mot en tjänst med Basic Authentication över HTTPS: Definiera ett authenticationSchema för binding i app.config eller web.config i applikationen.

<binding name='addressSoap12'> <textMessageEncoding messageVersion='Soap12' /> <httpsTransport maxReceivedMessageSize='2000000' authenticationScheme='Basic' maxBufferSize='2000000' /> </binding>

När klienten är av typen webbapplikation rekommenderar Lantmäteriet en lösning där slutanvändarens webbläsare gör tjänsteanrop mot Lantmäteriets tjänst via en så kallad reverse proxy. Detta för att undvika att inloggningsuppgifter skickas direkt från respektive användares webbläsare, som tidigare nämnt är det 'systemet' som ska logga in och ha användare och lösen. Reverse proxy'n ansvarar för att logga in och vidareförmedla anropen till tjänsten, vilket gör att användaruppgifter inte hanteras i webbläsaren. Det finns gott om programvaror för detta ändamål, men är dessutom möjlig att utveckla själv med ett fåtal rader kod i någon utvecklingsmiljö (till exempel Java, .NET, Php). Kunden ansvarar själv för att ta fram eller konfigurera denna.

Bildex. från FAQ Allmänna frågor Geodatatjänster

Exempel med hjälp av Apache

Lägg till i Apache-konfigurationen (på lämpliga ställen):

LoadModule proxy_module modules/mod_proxy.so LoadModule proxy_http_module modules/mod_proxy_http.so

<Location /wmsproxy> # Ange användare och lösenord i en Base64-kodad sträng enligt formatet 'Basic username:password' RequestHeader set Authorization 'Basic dXNlcm5hbWU6cGFzc3dvcmQK' </Location>

ProxyPass /wmsproxy [http://maps.lantmateriet.se/topowebbfast/wms/v1]

När en service reference läggs till i Visual Studio laddar Visual Studio själv ner alla kopplade schema-filer (XSD) som finns i WSDL-dokumentet. ÅÄÖ i schemafiler klarar inte Visual Studio att hantera utan istället blir det andra tecken.

En enkel lösning är att manuellt ladda ner XSD-filerna från Lantmäteriets schemaserver, namespace.lantmateriet.se, och ersätta dem som Visual Studio laddat ner.

Därefter körs ”Custom tool” på Reference.vb (eller Reference.cs) för att på nytt generera klasserna och då kommer ÅÄÖ att hanteras på rätt sätt.

I dagsläget så har öppna API:er, som du hittar under öppna data, anslutning med token-service.

Via API-portalen har du som användare av Lantmäteriets direktåtkomsttjänster möjlighet att bland annat hantera behörighetsnycklar för de tjänster du har åtkomst till.

Beroende på klienten/programmet så kan man göra på olika sätt.

Alternativ 1 - användare:lösen@urltilltjänsten.

Alternativ 2 - Skicka anropen via en proxy-server. Proxyn lägger till användare och lösen innan anropen skickas till tjänsten.

Basic inloggning.

Oauth2 för direktåtkomsttjänster via API-portalen.

Ja, alla geodatatjänster som görs tillgängliga externt kan hittas via sökning i metadata på Geodataportalen (nytt fönster)