Avgiftsfria geodata för ambulans- och räddningstjänstverksamhet

Lantmäteriet erbjuder ett urval av geodata avgiftsfritt, för att underlätta tillgången till enhetliga och aktuella datamängder som möjliggör en effektiv räddnings- och ambulansverksamhet.

Vilka får avgiftsfria geodata?

Ambulansverksamheter inom region/landsting och kommunala räddningstjänster/räddningsförbund får avgiftsfri tillgång till nedanstående geodata. Avgiftsfria geodata innebär tillgång utan kostnad för licens och leverans.

Licensvillkor

Vid användning av geodataprodukterna gäller slutkundsvillkor för offentlig användning inom ambulans- och räddningstjänstverksamheter (pdf).

Referenssystem 

Geodataprodukterna levereras i det nationella referenssystemet SWEREF 99 TM i plan samt RH 2000 i höjd.

Beställning

Topografi 10 Nedladdning, vektor, beställs via Geotorget Beställning. Skapa/ansök om ett konto i tjänsten, logga in och lägg din beställning. I samband med att du skickar in din beställning godkänner du eventuella avgifter och avtalsvillkor. I Geotorget Beställning – Mitt konto, kan du följa dina beställningsärenden och ladda ner producerade data.

Övriga geodataprodukter kan beställas direkt från Lantmäteriet i beställningsformuläret alternativt via någon av Lantmäteriets återförsäljare

OBS! Ange alltid att din beställning gäller Avgiftsfria geodata för ambulans- eller räddningstjänstverksamhet.

Beställ:

Kartor över hela landet

Topografisk webbkarta Visning 

En rikstäckande rasterkarta som innehåller topografisk kartinformation såsom administrativ indelning, bebyggelse, anläggningar, bestämmelser, vägar, järnvägar, fjällinformation, kraftledningar, markytor, vattenytor, höjdkurvor och terrängskuggning, ortnamn, upplysningstext och adressnummer.

Tjänsten innehåller två skikt, färgsatt och nedtonad i en gråskala.

Topografisk webbkarta Visning. 

Topografisk webbkarta Visning, cache

En rikstäckande rasterkarta som innehåller topografisk kartinformation med hög prestanda vid många samtidiga anrop. Tjänsten innehåller ett färgsatt skikt.

Topografisk webbkarta Visning, cache. 

Topografisk webbkarta Visning, skiktindelad 

En rikstäckande rasterkarta som innehåller topografisk kartinformation, där kartinformationen är uppdelad i femton informationsslag: text, adresser, administrativ indelning, bestämmelser, bebyggelse, anläggningar, kraftledningar, järnväg, fjällinformation, kommunikation, hydrografi, kurvor, hydrografi-ytor, mark och terrängskuggning. Vart och ett av informationsslagen, utom terrängskuggning, finns i två skikt, färgsatt och nedtonad i en gråskala.

Topografisk webbkarta Visning, skiktindelad. 

Topografisk webbkarta Nedladdning, raster

En rikstäckande rasterkarta som har samma innehåll och utseende som Topografisk webbkarta Visning, cache. Kartan har en harmoniserad kartografi mellan skalorna och finns i färg eller som nedtonad kartbild. 

Topografisk webbkarta Nedladdning, raster.

Karta 1:50 000, raster 

En rikstäckande rasterkarta som till utseendet liknar den Topografiska webbkartan. Kartan är framtagen för att främst användas för utskrift. Innehåller administrativa enheter, höjdkurvor, hydrografi, markdata, transportnät, bebyggelse, skyddade områden, fornlämningar, militära områden, ortnamn och upplysningstext samt jordens former och uppmätning.

Karta 1:50 000, raster. 

Topografi 10 Nedladdning, vektor 

Innehåller bland annat byggnader, anläggningar, markslag, hydrografi och vägar från Trafikverket samt Lantmäteriets granskade och fastställda namn som hämtats från Ortnamnsregistret.

Topografi 10 Nedladdning, vektor.

Belägenhetsadresser och byggnader

En belägenhetsadress definieras enligt svensk standard bland annat som ett sätt att ange en plats utan att använda koordinater.

I fastighetsregistret finns aktuell information om byggnader, till exempel bostadsbyggnader, byggnader som används för industri, handel eller annan enskild verksamhet av någon betydelse, byggnader som används för sociala eller kulturella ändamål och byggnader för allmän förvaltning. Dessutom finns uppgifter om ekonomibyggnader för lantbruk och komplementbyggnader, till exempel förråd, uthus och garage.

Belägenhetsadress Direkt

Tjänsten ger möjlighet att hämta information om adresser från fastighetsregistrets adressdel. Tjänsten består av ett antal fördefinierade delar som kan hämtas tillsammans eller var och en för sig.

Belägenhetsadress Direkt.

Fastighetsavisering Fullständig: belägenhetsadresser och byggnader 

Innehåller belägenhetsadresser (kommun, geografisk kommundel, adressområde, adressplats, bokstavstillägg, lägestillägg) och byggnader. Avisering innebär bevakning av förändringar.

Fastighetsavisering Fullständig: belägenhetsadresser och byggnader. 

Nedladdning abonnemang: belägenhetsadresser och byggnader 

Innehåller belägenhetsadresser (kommun, geografisk kommundel, adressområde, adressplats, bokstavstillägg, lägestillägg) och byggnader. Abonnemang innebär uppdatering genom att endast ladda ner förändringar.

Nedladdning abonnemang: belägenhetsadresser och byggnader. 

Byggnad Direkt

Tjänsten ger möjlighet att hämta information om byggnader från fastighetsregistrets byggnadsdel när du behöver den. Tjänsten består av ett antal fördefinierade delar som kan hämtas tillsammans eller var och en för sig.

Byggnad Direkt.

Ortnamn

Ortnamn 

Innehåller bebyggelse- och naturnamn med uppgift om läns- och kommunkod, objektkategori och lägeskoordinater för textplaceringen på kartan. Kan användas i applikationer för att söka på ortnamn i kartbilden.

Ortnamn. 

Ortnamn Direkt 

Tjänsten ger möjlighet att söka bland de officiella bebyggelse- och naturnamn som finns i Lantmäteriets ortnamnsregister och visa dem i en karta eller ett ortofoto. Ortnamnsinformationen omfattar: länskod, kommunkod, ort-ID, ortnamn och koordinat.

Ortnamn Direkt. 

Höjddata

Med hjälp av höjddata kan du, i ett kartprogram få fram en verklighetstrogen tredimensionell modell av landskapet.

Markhöjdmodell Nedladdning, grid 1+

Innehåller koordinatsatta höjdpunkter i ett 1 meters regelbundet rutnät, ett så kallat grid, med mycket hög höjdnoggrannhet.

Markhöjdmodell Nedladdning, grid 1+.

Markhöjdmodell Visning 

Rasterbilder över Sverige som visualiserar terrängens form i två varianter, en lutningsbild och en skuggningsbild.

Markhöjdmodell Visning. 

Laserdata Nedladdning, NH

Punktmoln med klassificerade punkter skannat för den nationella markhöjdmodellen. Punkterna är indelade i fyra klasser: mark, vatten, broar och oklassificerat.

Laserdata Nedladdning, NH. 

Kontakt

Vill du kontakta oss? Kontakta vårt Kundcenter