Belägenhetsadress Direkt

Tjänsten ger möjlighet att hämta information om adresser från Fastighetsregistrets adressdel.

Kort om produkten

Adressdelen innehåller uppgifter om så kallade belägenhetsadresser. En belägenhetsadress anger var en geografisk plats är belägen och pekar därmed ut en företeelse på platsen utan att använda koordinater. Belägenhetsadressen kan ha viss tilläggsinformation, till exempel postnummer, postort, populärnamn och adressplatsanmärkning.

Information om belägenhetsadress kan hämtas genom att ange objektidentitet (UUID) för adress eller fastighet/samfällighet.

I svaret returneras informationen objektidentitet (UUID för belägenhetsadress) samt belägenhetsadressen med tillhörande attribut.

Läs mer om Belägenhetsadress (pdf, nytt fönster)

Så ofta uppdateras informationen

Fastighetsregistrets adressdel uppdateras av respektive kommun så snart kommunen tar beslut om ny eller ändrad adress.

När registret är uppdaterat slår förändringarna omgående igenom i direktåtkomsttjänsten.

Tillgänglighet

Våra geodatatjänster är normalt tillgängliga dygnet runt och support ger vi under dagtid. Läs mer om tillgänglighet för geodatatjänster.

Våra geodatatjänster (API:er) kräver att du har en applikation eller programvara som kan hantera tjänsterna. För att titta på fastighetsinformation eller kartor direkt i din webbläsare kan du istället använda Lantmäteriets e-tjänster.

Beställ produkt

Du kan beställa fastighetsinformation direkt från oss eller från någon av våra återförsäljare. Återförsäljarna kan dessutom hjälpa dig med anpassning och bearbetning av informationen.

Vill du ha kostnadsfri information om din egen fastighet är du välkommen att använda vår e-tjänst Min fastighet. Läs mer om Min fastighet.

Vill du ha uppgifter ur Fastighetsregistret enligt offentlighetsprincipen är du välkommen att kontakta Kundcenter.

Beställ från Lantmäteriet 

Vill du beställa direkt från oss på Lantmäteriet använder du Beställningsformuläret.

Om du vill använda våra geodatatjänster i din verksamhet behöver du först teckna en licens för nyttjande. Skicka in en förfrågan via vårt Beställningsformulär.

Vad ska du göra med informationen?

Hur personuppgifter i fastighetsregistret får användas styrs bland annat av lagen (2000:224) om fastighetsregister och allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Innan vi kan ge dig tillgång till personuppgifter i fastighetsregister behöver vi pröva ditt ändamål med behandlingen. Det innebär att vi kommer att fråga vad du ska göra. Ansökningsblanketterna finns i svensk och engelsk version.

Blanketter för ändamålsprövning för uttag-, aviserings- och nedladdningsprodukter

Lantmäteriet granskar även alla beställningar utifrån ett sekretessperspektiv. Sekretess gäller bland annat för uppgifter som rör totalförsvaret om det kan antas skada landets försvar, eller anses utgöra en fara för rikets säkerhet om uppgiften röjs enligt 15 kap 
2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Prövningen kan därför i vissa fall ta från tre till fem arbetsdagar.

Blanketter för ändamålsprövning för direktåtkomsttjänster*

* inklusive Belägenhetsadress Nedladdning Inspire och Byggnad Nedladdning Inspire

Handbok FRL

Handbok FRL (Lagen om fastighetsregister) framgår Lantmäteriets praxis om ändamålsprövningar och riktar sig till jurister, chefer och handläggare av FRL-ärenden. Handboken är senast uppdaterad 2018-07-01.

Beställ från återförsäljare

Behöver du hjälp med att köpa fastighetsinformation eller om du vill ha en skräddarsydd lösning för just din verksamhet ska du vända dig till någon av våra återförsäljare av geodata.

Dokumentation

Tjänsternas versioner kan överlappa varandra, så var uppmärksam på vilken version du använder. Versionshistoriken beskriver de förändringar som skett vid respektive uppdateringstillfälle.

Tekniskt ramverk och standard för direktåtkomsttjänster

Våra tjänster för direktåtkomst baseras främst på standarder från W3C (nytt fönster) och OGC, The Open Geospatial Consortium (nytt fönster).

Tjänstegränssnitten är SOAP eller REST baserade där objekttyper i många fall är uppbyggda med hjälp av GML (Geography Markup Language) eller JSON (JavaScript Object Notation) för att beskriva dess geografiska egenskaper.

Tjänsterna är av karaktären 'fråga-svar' där konsumenten (användarens system) skickar ett tjänsteanrop med sökbegrepp eller urvalsparametrar över Internet och erhåller en lista med ett eller flera geografiska objekt som svar.

För att snabbt komma igång och testa tjänsterna innan de är integrerade i ett eget system kan ett verktyg som exempelvis SOAP-UI eller Postman användas. SOAP UI (nytt fönster) och Postman (nytt fönster) är verktyg för test av SOAP- eller REST-baserade Webservices.

Versionshistorik

Version och datum Ändring sedan föregående version

Version 4.1.0 

Ny version
Tillgänglig i verifieringsmiljö:
2017-05-17

Tillgänglig i produktionsmiljö:
2017-05-17

 • Fältet anlaggningstext i AdressattAnlaggning är inte längre obligatoriskt.


Denna version innehåller även de uppdateringar som genomfördes i v4.0.1.

Version 4.0.1 

Uppdatering av befintlig version

Tillgänglig i produktionsmiljö:
2017-05-17

Avvecklad 2017-10-03

 • Stöd för koordinattransformation
 • Ny ingång för att hämta belägenhetsadresser genom att posta in flera registerenhetsidn.
 • Resultat av fritextsök sorteras efter närhet.
 • Fritextsök och autocomplete skiljer inte på accenttecken.
 • Fritextsök kan hantera kolon i adresser.
 • app:-prefixet har tagits bort från XML-taggar.
 • Felmeddelanden har rätt namespace

Version 4.0 

Beta-version
tillgänglig i verifieringsmiljö:
2016-06-23

Tillgänglig i produktionsmiljö:
2016-10-04

 • Byter namn från Adress Direkt till Belägenhetsadress Direkt.
 • REST-gränssnitt
 • XML- och JSON-format
 • Ny informationsmodell vilket innebär att;
   
  - klassen Åtgärd utgår
  - attributet adressid utgår
  - nya klasser Taxeringsenhet och Värderingsenhet tillkommer
  - attributet objektidentitet adress i klassen Entré har bytt namn till adressplats.

Adress Direkt v 2.0
avvecklad 2017-03-28

API-portal

I API-Portalen har du som användare av Lantmäteriets direktåtkomsttjänster möjlighet att bland annat hantera behörighetsnycklar för de tjänster du har åtkomst till.

Som inloggad användare kan du se och hantera de tjänster du har åtkomst till, skapa behörighetsnycklar, skapa behörighetsgrupper samt se användningsstatistik.

API-Portalen finns för både produktionsmiljö och verifieringsmiljö för våra direktåtkomsttjänster. Du loggar in i respektive miljös API-Portal för att hantera tjänster och behörighet för just den miljön.