Laserdata Nedladdning, NH

Laserdata Nedladdning, NH utgörs av ett punktmoln med klassificerade punkter baserad på laserdata insamlade åren 2009-2019 med en punkttäthet av 0,5-1 punkter per kvadratmeter, ner till 0,25 punkter per kvadratmeter i kalfjällsområden. Tidigare hette produkten Laserdata NH.

Kort om produkten

Punkterna är indelade i fyra klasser, se exempelbilden, med klasserna färgade enligt följande:

  • mark (orange)
  • vatten (blå)
  • broar (gul)
  • oklassificerat (vit)

Alla punkter som inte kan klassificeras som mark, bro eller vatten (till exempel byggnad och vegetation) kodas som oklassificerade.

Geografiskt urval: Indexrutor (2,5 x 2,5km), polygon, utsnitt med min/max-koordinater, län, kommun, Sverige.
Leveransformat: LAZ
Koordinatsystem: SWEREF 99 TM

Så ofta uppdateras informationen

Produkten är nu komplett och täcker hela Sverige. Punktmolnet är en ögonblicksbild och det finns ingen plan för uppdatering.

Information från slutförd laserskanning

Webbkarta (nytt fönster).

Skanningsområden - shape-format (zip).

Dokumentation

För en djupare beskrivning av innehållet se produktbeskrivning och kvalitetsbeskrivning på svenska och engelska:

Demodata

Demodata som punktmoln, där mark-, vatten och bropunkter har klassificerats och övriga punkter har lämnats oklassificerade. Aktuell produktbeskrivning hittar du på produktsidan.

Hämta önskade demofiler direkt från produktlänkarna på denna sida eller gå till samlade
demodata (nytt fönster) alternativt samlade demodata på FTP-platsen (nytt fönster).

Gällande version
Skogs- och jordbruksområde Format Innehåll
Laserdata Nedladdning, NH (zip 291 MB) LAS ver. 1.2 Laserdata punktmoln inkl. metadata
Sandviken tätort
Laserdata Nedladdning, NH (zip 174 MB) LAS ver. 1.2 Laserdata punktmoln inkl. metadata

 

Stödinformation

Filer Format Innehåll Aktuellt ortofoto
Ortofoto (zip 100 MB) Tif Ortofoto sv/v över demodatats täckningsområde. 2008
Ortofoto färg (zip 293 MB) Tif Ortofoto färg över demodatats täckningsområde. 2008
Ortofoto IR (zip 309 MB) Tif Ortofoto IR över demodatats täckningsområde. 2008

Programvaror för att hantera LAS-filer kan laddas ner gratis från Internet, till exempel:

Mer information om laserskanning och LAS-formatet hittar du på ASPRS online (nytt fönster)

Demodata får fritt laddas ner för test och utvärdering. För kommersiell användning eller vidarespridning av data krävs att nyttjandeavgift erläggs och att avtal tecknas med Lantmäteriet.

Information om avgifter, villkor, med mera för användning av höjddata erhålls från någon av Lantmäteriets återförsäljare av geoddata eller Lantmäteriets geodatasupport.

Testdata

För produktutvecklingssyfte har testdata tagits fram. Dessa data får användas enligt licensvillkoren nedan.

Licensvillkor för testdata

Licenstagaren förvärvar en icke exklusiv, icke överlåtbar rätt att, för test och utvärdering, lagra och bearbeta testdata.

Licenstagaren förvärvar även rätt att framställa enstaka analoga exemplar/utskrifter innehållande delar av testdata och externt sprida dessa, t.ex. ingående i en rapport eller presentation.

Licenstagaren har även rätt att publicera resultatet av utvärderingen, inklusive delar av testdata, på Internet under förutsättning att dessa produkter inte kan spridas i obearbetad form via publiceringen.

Rätten avser användning för test- och utvärdering och medger inte rätt att tillgängliggöra testdata vidare för andra ändamål, varken inom den egna organisationen eller externt.
Licenstagaren får rätt att avgiftsfritt använda testdata i utbyte mot att Lantmäteriet får ta del av och ges möjlighet att redovisa resultat och erfarenheter från licenstagarens tester och utvärderingar på Lantmäteriets hemsida.

Testdata från kombisensor

Under sensommaren 2021 testade Lantmäteriet en kombinerad laserskanner och flygkamera. Syftet var främst att öka kunskapen kring insamling av laserdata. En kombisensor av typen Leica Terrainmapper-2 användes för insamling av olika testfall. Ett urval finns här publicerade som testdata, laserdata med fyra färgband samt flygbilder och ortofoton.

Lasertest 2021 (öppnas i nytt fönster)

Testdata finns också tillgängligt via FTP (ftp)

Beställ produkt

Du kan beställa geodataprodukter direkt från oss eller från någon av våra återförsäljare.

Beställ från Lantmäteriet

Vill du beställa direkt från oss på Lantmäteriet använder du Beställningsformuläret.

För att använda våra geodataprodukter behöver du licens för nyttjande.

I beställningsformuläret kan du både beställa geodataprodukter och ansöka om ett licensavtal.

Beställ från återförsäljare

Vill du ha hjälp med att beställa våra geodataprodukter eller få en anpassad lösning för din verksamhet kan du vända dig till någon av våra våra återförsäljare av geodata.

Upphovsrätt och publicering

Detta gäller när du vill publicera Lantmäteriets kartor, flygbilder och annan geografisk information.